Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 29 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/209173, tot wijziging van de Regeling tarieven bewegwijzering in verband met aanpassing van de uurtarieven en het tarief per bewegwijzeringsobject 2023

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 153a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling tarieven bewegwijzering wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 22,50’ vervangen door ’€ 25,50’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 85, € 95 of € 106’ vervangen door ‘€ 89, € 99 of € 109’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Aanleiding wijziging

In de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is bepaald dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, na overleg met de representatieve organisaties van wegbeheerders, de tarieven vaststelt ter dekking van de organisatiekosten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep NBd. Deze stuurgroep heeft geadviseerd om het tarief per bewegwijzeringsobject en het uurtarief voor het ontwerpen en vaststellen van bewegwijzeringsplannen te verhogen. Aanleiding zijn de toename van het algehele prijspeil en de CAO-verhogingen van rijksambtenaren. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten of nalevingskosten voor burgers of bedrijven. Om die reden is ervan afgezien deze wijzigingsregeling aan het Adviescollege regeldruk (ATR) voor te leggen. In dit verband wordt nog wel verwezen naar hetgeen is opmerkt over de beperkte gevolgen die de Wet bewegwijzering (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de onderwerpen voor bewegwijzering (Stb. 2014, 313)) heeft. De memorie van toelichting op het wetsvoorstel, dat tot de Wet bewegwijzering heeft geleid, bevat hierover een passage (Kamerstukken II 2013/14, 33 899, nr. 3, paragraaf 7).

Internetconsultatie

Er heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden over deze regeling. De aanpassing van de regeling brengt geen ingrijpende veranderingen teweeg in de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Op grond van het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie kon internetconsultatie daarom achterwege blijven.

Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt met ingang van 1 januari 2023 in werking. Hierbij is rekening gehouden met de vaste verandermomenten.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Naar boven