Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 21 september 2022 tot wijziging van de regeling houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor de realisatie van woonruimten voor aandachtsgroepen (Meerjarige regeling specifieke uitkeringen aandachtsgroepen)

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 4:23, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage wordt in het tweede lid ‘€ 37.100.000’ vervangen door ‘€ 52.135.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Met deze regeling verhoogt de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het uitkeringsplafond van de derde tranche voor huisvesting aandachtsgroepen. Daartoe is besloten gezien de grote behoefte aan huisvesting van aandachtsgroepen en de blijvende aandacht die dat van het kabinet heeft. Door het plafond te verhogen wordt voorkomen dat goede projecten vertraging oplopen doordat zij worden afgewezen om budgettaire redenen.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven