Kennisgeving Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) besluit het ingediende plan van aanpak voor de afvoer van radioactief afval van Nucleair Research and consultancy Group (NRG) goed te keuren. Het besluit is gericht aan de Stichting NRG en de Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid als vennoten van NRG.

Van 19 september 2022 tot en met 31 oktober 2022 ligt het besluit ter inzage. Tot en met 31 oktober 2022 kunnen belanghebbenden bij de ANVS bezwaar maken tegen dit besluit.

Achtergrond van het besluit

NRG heeft op 30 juni 2022 een nieuw plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (RWMP) ingediend. Dit plan van aanpak gaat over de verwerking en de afvoer van al het radioactieve afval op de Onder­zoekslocatie Petten, inclusief toekomstig reactorafval en afval van de toekomstige ontmanteling van facili­teiten en gebouwen op het terrein van NRG. Het plan van aanpak ziet vooral op de verwerking en afvoer van vaten radioactief afval die zijn opgeslagen in de Waste Storage Facility van NRG en die deel uitmaken van het zogenoemde ‘historisch afval’.

Bij besluit van 19 september 2022 heeft de ANVS onder voorwaarden tot 1 november 2025 goedkeuring verleend aan het op 30 juni 2022 ingediende plan van aanpak. Deze voorwaarden schrijven onder meer voor dat NRG de ANVS op de hoogte moet houden van veranderingen binnen de projectorganisatie. Ook dient NRG vóór 1 juni 2025 een nieuwe versie van het plan van aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan de ANVS. NRG dient op grond van de Kernenergiewetvergunning de verwerking en afvoer van het historische afval veilig uit te voeren volgens een door de ANVS goedgekeurd plan van aanpak.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het besluit is beschikbaar via de website van de ANVS. U kunt het besluit (na telefonische afspraak) ook van 19 september 2022 tot en met 31 oktober 2022 inzien op de Koningskade 4 te Den Haag.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober 2022 een bezwaarschrift indienen bij de ANVS, o.v.v. Bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Dit bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener dient duide­lijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Waar vindt u meer informatie?

Om een afspraak te maken om het besluit in te zien of voor meer informatie over dit besluit, kunt u tijdens kantooruren terecht bij het Informatiepunt Kern­energiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Naar boven