Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 september 2022, nr. 4109333, houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de opschorting van de e-screener en de aanwijzing van de beoordeling van het WM32-formulier als onderzoek bedoeld in artikel 6a, vierde lid, van de Wet wapens en munitie

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 6a, vierde lid, en 41 van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 48a komt te luiden:

 • 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit de beoordeling door de korpschef van het door de aanvrager ingevulde WM32-formulier, dat als bijlage III bij deze regeling is opgenomen.

 • 2. Indien de aanvraag is gedaan voor een ontheffing op grond van artikel 4 van de wet, zendt de korpschef na het onderzoek, onder gelijktijdige toezending van het ingevulde WM32-formulier, een advies aan de Minister.

 • 3. Het onderzoek vindt alleen plaats als de volledige kosten van de aanvraag zijn betaald.

B.

Artikel 50, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. een ontheffing of de wijziging of verlenging daarvan: € 80,–;

C.

Artikel 50a, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. voor de afgifte daarvan: € 138,20;

D.

In bijlage III komt model WM 32 te luiden:

Model WM 32 Inlichtingenformulier (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling wapens en munitie).

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.

Gegevens aanvrager (in te vullen door aanvrager):

Naam:

...................................................................................................................................................................

Voornamen:

...................................................................................................................................................................

Adres:

...................................................................................................................................................................

Postcode:

...................................................................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................................................................................................................

Nationaliteit

...................................................................................................................................................................

Geboorteplaats- en land

...................................................................................................................................................................

Als dit uw eerste aanvraag is, wordt u verzocht de vragen onder A en C te beantwoorden. Als aan u reeds eerder een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof is verleend, wordt u verzocht de vragen onder B en C te beantwoorden.

 • A. Eerste aanvraag

  • 1. Heeft u te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten over zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of de veiligheid van anderen?

   ○ JA – ○ NEE

   Zo ja kunt u dan aangeven wat die omstandigheden zijn?

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

  • 2. Bent u binnen de afgelopen acht jaar, door middel van een bevel van de Officier van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst dan wel ter beschikking gesteld?

   ○ JA – ○ NEE

  • 3. Heeft u een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

   ○ JA – ○ NEE

   Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

 • B. Indien dit niet uw eerste aanvraag is

  • 4. Heeft u sinds uw vorige aanvraag te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten over zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of de veiligheid van anderen?

   ○ JA – ○ NEE

   Indien ja, kunt u aangeven wat die omstandigheden zijn?

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

  • 5. Bent u sinds uw vorige aanvraag door middel van een bevel van de Officier van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst dan wel ter beschikking gesteld?

   ○ JA – ○ NEE

  • 6. Heeft u sinds uw vorige aanvraag een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

   ○ JA – ○ NEE

   Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

 • C. Bij elke aanvraag

  • 7. Gebruikt u regelmatig medicijnen die volgens de bijsluiter de handelingsvaardigheid en daarmee de veilige omgang met vuurwapens kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, anti psychotische middelen of opwekmiddelen?

   ○ JA – ○ NEE

   Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

  • 8. Maakt u misbruik, of hebt u misbruik gemaakt, van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

   ○ JA – ○ NEE

  • 9. Heeft u te maken met lichamelijke aandoeningen of andere beperkingen, die een veilige omgang met vuurwapens belemmeren?

   ○ JA – ○ NEE

   Indien ja, kunt u dit kort toelichten

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

  • 10. Verkeren, voor zover u bekend, huisgenoten in criminele kringen of in de omstandigheden van vorenstaande vragen waardoor de aanwezigheid van vuurwapens in uw woning, een gevaar kunnen vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

   ○ JA – ○ NEE – ○ GEEN HUISGENOTEN

  • 11. Wilt u nog een opmerking of verklaring toevoegen?

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

Referenten

Indien u één van de vragen van het vragenformulier niet naar waarheid heeft beantwoord, zult u reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht en zal de politie overgaan tot een weigering van het verlof of jachtakte.

Mogelijk nader onderzoek door de politie: nader gesprek, referentenonderzoek, verklaring arts.

Indien in de eerste fase van het aanvraagproces blijkt van enige bezwaren of twijfel omtrent uw betrouwbaarheid dan zal de politie extra instrumenten inzetten. De politie zal u in dat geval eerst uitnodigen voor een nader gesprek. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke omstandigheden. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over u aan te scherpen. Indien de politie twijfels blijft houden over uw mentale stabiliteit, dan zal de politie u, zoals dat thans ook in de praktijk gebeurt, vragen een verklaring van een arts te overleggen waarin deze vanuit medisch oogpunt beziet of er indicaties zijn waardoor aan u het bezit van een vuurwapen al dan niet kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van het verlof.

U verklaart hierbij dat de door u opgegeven referenten bereid zijn om een verklaring af te geven ter bevestiging van bovenstaande vragen en beantwoording van eventuele andere vragen die relevant kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag. Referenten moeten 18 jaar of ouder zijn. In het kader van de bescherming van persoonsgegevens, dienen de referenten hun ondubbelzinnige toestemming te verlenen voor het feit dat zij als referent wensen op te treden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de korpschef van politie.

Referent 1 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)

Naam:

...................................................................................................................................................................

Voornamen:

...................................................................................................................................................................

Adres:

...................................................................................................................................................................

Postcode:

...................................................................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................................................................................................................

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:

...................................................................................................................................................................

E-mailadres:

...................................................................................................................................................................

Relatie ten aanzien van de aanvrager:

...................................................................................................................................................................

De ondergetekende verklaart hierbij op te willen treden als referent en verleent hierbij zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Identiteitsbewijs

Nummer

Datum afgifte

Handtekening referent 1

○ paspoort

______________

______________

 

○ rijbewijs

______________

______________

(Naam bokletters)

Referent 2 – (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid (traditionele) schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Naam:

...................................................................................................................................................................

Voornamen:

...................................................................................................................................................................

Adres:

...................................................................................................................................................................

Postcode:

...................................................................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................................................................................................................

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:

...................................................................................................................................................................

E-mailadres:

...................................................................................................................................................................

Relatie ten aanzien van de aanvrager:

...................................................................................................................................................................

De ondergetekende verklaart hierbij op te willen treden als referent en verleent hierbij zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Identiteitsbewijs

Nummer

Datum afgifte

Handtekening referent 2

○ paspoort

______________

______________

 

○ rijbewijs

______________

______________

(Naam bokletters)

Referent 3 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) of (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid (traditionele) schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Naam:

...................................................................................................................................................................

Voornamen:

...................................................................................................................................................................

Adres:

...................................................................................................................................................................

Postcode:

...................................................................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................................................................................................................

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:

...................................................................................................................................................................

E-mailadres:

...................................................................................................................................................................

Relatie ten aanzien van de aanvrager:

...................................................................................................................................................................

De ondergetekende verklaart hierbij op te willen treden als referent en verleent hierbij zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Identiteitsbewijs

Nummer

Datum afgifte

Handtekening referent 3

○ paspoort

______________

______________

 

○ rijbewijs

______________

______________

(Naam bokletters)

De politie verzamelt en registreert uw persoonlijke gegevens voor het afhandelen van uw aanvraag, door de politie of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn. Daarnaast kunnen de gegevens over u en uw aanvraag en erkenning, consent, ontheffing, vergunning of verlof indien noodzakelijk verwerkt worden voor de uitoefening van de politietaak. Voor meer informatie kunt u de politie benaderen.

De verwerking van persoonsgegevens van opgegeven referenten vindt plaats in het kader van deze aanvraag. Indien u niet langer als referent wenst op te treden dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het team korpscheftaken waar de aanvraag wordt behandeld.

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum:

Handtekening aanvrager:

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

TOELICHTING

In artikel 6a Wet wapens en munitie (Wwm) eerste lid is bepaald dat ontheffingen op grond van artikel 4 Wwm, erkenningen op grond van artikel 9 Wwm en verloven op grond van de artikelen 28, 29 en 32 Wwm slechts worden verleend indien de aanvrager zijn medewerking heeft verleend aan een door de Minister aangewezen onderzoek. Tot op heden was dat een computergestuurde psychologische test, samengesteld uit gevalideerde vragenlijsten over persoonlijkheidskenmerken en risicofactoren waarvan de uitslag het risico voor wapen- en munitiebezit van de aanvrager aangeeft, ook wel bekend als de e-screener.

Op 6 mei 2022 is een deskundigenbericht inzake de e-screener door de rechtbank Den Haag openbaar gemaakt. Naar aanleiding van de uitkomsten van voornoemd deskundigenbericht en in de praktijk gerezen knelpunten heeft de Minister op 15 juli 2022 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt de toepassing van de e-screener per direct op te schorten tot het moment dat de knelpunten rondom (het gebruik van) de e-screener naar het oordeel van de Minister afdoende opgelost zijn.

In betreffende brief heeft de Minister voorts aangegeven om het WM32-formulier vooralsnog in de plaats van de e-screener te stellen en artikel 48a van de Regeling wapens en munitie (Rwm) hierop aan te passen, zodat het invullen en de beoordeling van het ingevulde WM32-formulier door de korpschef heeft te gelden als het onderzoek bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel b, Wwm. In gevallen waarin een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 4 Wwm is gedaan beslist de Minister op de aanvraag. Voor dergelijke aanvragen wordt in het tweede lid van artikel 48a bepaald dat de korpschef, na het onderzoek, een advies aan de Minister zendt. De korpschef zendt daarbij gelijktijdig het ingevulde WM32-forumlier mee.

Anders dan de e-screener kan het onderzoek met het WM32-formulier zonder bijkomende kosten plaatsvinden. Derhalve worden de betreffende legesbedragen in de artikelen 50 en 50a Rwm met € 54,45,– verlaagd. Dit is het bedrag dat de aanvrager verschuldigd was voor de afname van de e-screener.

Ten slotte is het WM32-formulier aangevuld. In het formulier worden met deze wijziging ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd. Op grond van artikel 3, eerste lid onder c en d, van Verordening (EU) 2021/1423 (Verordening van de Europese Commissie van 21 mei 2021 tot vaststelling van de gedetailleerde regelingen overeenkomstig Richtlijn 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad voor de systematische elektronische uitwisseling van informatie met betrekking tot de weigering om vergunningen voor de verwerving of het voorhanden hebben van vuurwapens te verlenen) behoren ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land tot gegevens die in het kader van het Informatiesysteem interne markt worden uitgewisseld.

’s-Gravenhage, 15 september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven