Besluit van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 8 september 2022, kenmerk 3429043-1034410-PZo, houdende de wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 in verband met de verlenging van de looptijd van het beleidskader

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, wordt ‘1 januari 2023’ vervangen door ‘1 januari 2024’.

B

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023.

C

In de bijlage wordt ‘2022’ telkens vervangen door ‘2023’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

TOELICHTING

Onderhavig besluit wijzigt het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 (hierna: Beleidskader pg-organisaties) in verband met de verlenging van het Beleidskader pg-organisaties met één jaar. Daarmee vervalt het beleidskader niet langer met ingang van 1 januari 2023, maar met ingang van 1 januari 2024.

De reden voor deze verlenging is dat besluitvorming over een nieuw beleidskader langer op zich laat wachten. Dit komt omdat de besluitvorming over de financiële randvoorwaarden voor een nieuw beleidskader inzake de subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties onderdeel uitmaakt van een bredere afweging in het kader van het integraal zorgakkoord. De besluitvorming daarover komt te laat voor een effectieve inwerkingtreding van het nieuwe beleidskader per 01-01-2023. Hierdoor is verlenging van het huidige beleidskader met één jaar noodzakelijk.

Concreet betekent dit dat de pg-organisaties die onder het huidige beleidskader in aanmerking komen voor subsidie ook voor 2023 een aanvraag kunnen indienen ten behoeve van hun jaarlijkse instellingssubsidie, op de wijze waarop zij dat gewend waren. De ingangsdatum van het wijzigingsbesluit wijkt af van de vaste verandermomenten voor inwerkingtreding van wet- en regelgeving zodat aan de subsidieontvangers zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid kan worden geboden omtrent de subsidiëring voor het jaar 2023.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Naar boven