Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2022, kenmerk 3427428-1033969-DMO, houdende wijziging van de Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning in verband met het toevoegen van een extra aanvraagperiode

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt ‘en’.

2. Na onderdeel b wordt, onder verlettering van onderdeel c naar onderdeel d, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. voor najaar 2022 € 1.000.000; en

B

Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt ‘en’.

2. Na onderdeel b wordt, onder verlettering van onderdeel c naar onderdeel d, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. in najaar 2022 kan worden ingediend tot en met 14 oktober 2022; en

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

TOELICHTING

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning. Het maximale uitkeringsplafond voor 2022, à € 1.250.000, is reeds bereikt. Er is echter € 1.000.000 extra beschikbaar voor cliëntondersteuning, dat wordt ingezet om in 2022 extra eenmalige uitkeringen te verstrekken aan gemeenten voor activiteiten ten behoeve van het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning.

Om die reden wordt er door middel van deze wijzigingsregeling in het najaar van 2022 ook voorzien in een extra aanvraagperiode. Deze aanvraagperiode start op 1 september 2022 en loopt tot en met 14 oktober 2022. Daarom wordt er tevens afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving en treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Zo wordt verzekerd dat gemeenten hun aanvraag vanaf 1 september 2022 kunnen indienen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Naar boven