Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving voornemen en participatie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (hierna: HNS) zijn van plan een transportnetwerk voor waterstof te realiseren in het Noordzeekanaalgebied. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?

Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijk waterstofnetwerk van HNS (een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie), dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt.

Het project zal uit bestaande en nieuwe buisleidingen bestaan. Deze infrastructuur kan in de toekomst worden uitgebreid voor nieuwe waterstof-producenten en -afnemers.

Wat doet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)?

Voordat het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied kan starten, is een ruimtelijk besluit nodig van de Minister voor Klimaat en Energie in samenspraak met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het Ministerie van EZK is aangewezen als het coördinerend bevoegd gezag in het Besluit Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof. Het Ministerie van EZK stemt de procedures op elkaar af. Dit wordt aangeduid als coördinatie. De Rijkscoördinatie ziet erop toe dat alle infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig wordt ingepast en vastgelegd in een Rijksinpassingsplan. De coördinatie zorgt er ook voor dat alle procedures (ruimtelijk besluit en de benodigde vergunningen) op elkaar worden afgestemd. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Waarom is dit project nodig?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit te mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het landelijk waterstofnetwerk wordt ontwikkeld als een open systeem zodat zowel toeleveranciers als gebruikers van waterstof er gebruik van kunnen maken. In het Noordzeekanaalgebied wordt veel vraag verwacht naar het gebruik van waterstof. Ook zijn hier initiatieven voor productie van groene waterstof. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied kan de productie en het gebruik van waterstof in deze regio versnellen.

Samenhang met andere projecten

Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijke waterstofnetwerk, dat de vijf industrieclusters in Nederland verbindt met elkaar, met opslag en met het buitenland. Op dit netwerk wordt mogelijk een regionaal lage druk waterstofnetwerk in de Amsterdamse haven aangesloten.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van EZK en HNS vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. In het Voornemen en voorstel voor Participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in verschillende fasen van het project. Dit betreft het participatieplan en dat wordt vervolgens opnieuw geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Inloopbijeenkomsten

Heeft u vragen over het Waterstofnetwerk project? Kom langs voor informatie over het project en de procedure op

  • Donderdag 22 september van 17 tot 20 uur in het Rhône Congrescentrum, Rhoneweg 12 Amsterdam

  • Dinsdag 27 september van 19 tot 21 uur in het Kennemertheater, Kerkplein 1 Beverwijk

  • Woensdag 28 september van 19 tot 21 uur in de kantine van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 Velsen-Noord

  • Donderdag 29 september van 19 tot 21 uur in het Dorpscentrum, Ringweg 36 Spaarndam

Wilt u reageren?

Dat kan van vrijdag 9 september 2022 t/m donderdag 20 oktober 2022. Bekijk de documenten op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg.

Op papier kunt u de documenten tijdens reguliere openingstijden inzien op het Stadhuis Beverwijk, Stadhuis Velsen, Stadhuis Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer, Gemeentekantoor – locatie Beukenhorst en gemeente Amsterdam – Stadsloket Nieuw-West. Ga voor uw bezoek de openingstijden na.

U kunt op drie manieren reageren.

Digitaal: via de www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg

Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Per post:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Waterstofnetwerk NZKG

Postbus 111, 9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD), en om het participatietraject verder uit te werken. Hierin staat welke tracés in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De c-NRD ligt naar verwachting begin 2023 ter inzage.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg en www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Naar boven