Convenant inzake samenwerking tussen de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit

Partijen,

– De Belastingdienst, te dezen vertegenwoordigd door de Algemeen directeur Belastingdienst Grote Ondernemingen D.L.H. van Beek RA; en

– De Kansspelautoriteit, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit, drs. Rene J.P. Jansen.

Overwegen het volgende,

het convenant dient te worden herzien in verband met wetswijziging van de Wet op de kansspelen (Wok), inzake kansspelen op afstand.

 • partijen werken samen ten behoeve van: heffing en invordering van rijksbelastingen en kansspelheffing, toezicht en handhaving van de voor de kansspelen geldende wet- en regelgeving;

 • partijen hebben op 4 september 2013 een convenant gesloten inzake de heffing en invordering van rijksbelastingen en kansspelheffing, toezicht en handhaving van de voor de kansspelen geldende wet- en regelgeving;

 • deze samenwerking en eventuele bijbehorende informatie-uitwisseling vindt plaats op basis van artikel 33g, eerste, derde, zesde en zevende lid van de Wet op de kansspelen, artikel 55 en 67 lid 2 onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 67 lid 2 onder a Invorderingswet, artikelen 3.1, 3.2, 4.1, sub b en I, 4.2 en 4.3 van het Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit en Artikel 87 AVG jo. Artikel 46 Uitvoeringswet AVG; artikel 10 t/m 12 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer;

 • partijen willen de uit deze samenwerking voortvloeiende heffing en inning, toezicht- en handhavingsactiviteiten hiermee zo efficiënt en effectief mogelijk voortzetten, zodat dit niet alleen capaciteit en middelen bespaart, maar ook administratieve lasten voor het desbetreffende bedrijfsleven kan verminderen;

 • deze samenwerking levert een bijdrage aan de kerntaken van beide partijen;

 • de kerntaken van de Belastingdienst, conform artikel 2 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, zijn onder andere: de heffing en de invordering van rijksbelastingen en andere bij of krachtens de wet opgedragen taken;

 • de kerntaken van de Kansspelautoriteit zijn, op basis van artikel 33b van de Wet op de kansspelen: het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving, het geven van voorlichting en informatie, het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving daarvan;

 • deze samenwerking kan geen beperking aanbrengen in de wettelijke rechtsbescherming van derden;

 • Voor zover de informatie uitwisseling betrekking heeft op persoonsgegevens, zijn partijen elk zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Spreken het volgende af:

Artikel 1 Definities

 • 1. Onder Belastingdienst wordt verstaan: de Rijksbelastingdienst.

 • 2. Onder Awr wordt verstaan: de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 • 3. Onder Ksa wordt verstaan: de Kansspelautoriteit.

 • 4. Onder Wok wordt verstaan: de Wet op de kansspelen.

Artikel 2 Wettelijke kaders

Het document is opgemaakt binnen de volgende wettelijke kaders:

 • Wet op de kansspelen

 • Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

 • Invorderingswet

 • Wet politiegegevens

 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

 • Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 2 Doel

Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen over:

de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen partijen ter verbetering van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving, heffing en invordering op basis van de voor de kansspelen en de kansspelbelasting geldende wet- en regelgeving. Daarbij streven partijen ernaar de samenhangende toezichts- en handhavingsactiviteiten zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren met inachtneming van de belangen van beide partijen.

Artikel 3 Afspraken, verantwoordelijkheden en taken

 • 1. De informatie-uitwisseling verloopt enkel via daartoe aangewezen personen. Zie hiervoor de aanwijzing in afzonderlijke bijlages.

 • 2. Voor de uitvoering van dit convenant wordt tussen de Ksa en de Belastingdienst regelmatig overleg gevoerd. Dit vindt plaats op drie niveaus:

  • op directie niveau (eenmaal per jaar of zo vaak als nodig)

  • op management niveau (tweemaal per jaar of zo vaak als nodig)

  • op coördinerend niveau (eenmaal per 2 maanden of zo vaak als nodig)

  Tijdens een dergelijk overleg kunnen zowel beleidsmatige zaken als casuïstiek aan elkaar worden voorgelegd en wordt besproken hoe en door wie die cases zullen worden aangepakt om de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering te vergroten.

 • 3. Tijdens hiervoor genoemde overleggen kunnen nadere afspraken worden gemaakt over onder meer:

  • de wijze van informatie-uitwisseling

  • de frequentie van informatie-uitwisseling

  • de te volgen procedure ten aanzien van het uitwisselen van informatie

  • te leveren specifieke informatie door zowel de Belastingdienst als de Ksa

Artikel 4 Verwerken van gegevens

 • 1. Als in het kader van dit convenant gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden verwerkt, maken partijen daarover zodanige afspraken dat wordt voldaan aan de eisen die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan stelt. Wanneer uitbreiding of intensivering van de samenwerking daar aanleiding toe geeft, worden deze afspraken herzien.

 • 2. De in het eerste lid genoemde afspraken zijn als bijlage (1) bij het convenant gevoegd en maken daarvan onderdeel uit.

 • 3. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Zodra deze afspraken zijn gemaakt, worden deze als bijlage (2) toegevoegd.

 • 4. Gegevensverwerking als bedoeld in het eerste lid vindt niet eerder plaats dan nadat de in het eerste lid genoemde afspraken zijn gemaakt en bij het convenant gevoegd.

Artikel 5 Financiële verplichtingen

 • 1. Partijen komen overeen dat de kosten en de benodigde inzet van mensen en middelen ter inrichting en uitvoering van dit convenant gezamenlijk worden gedragen waarbij elke partij de kosten draagt die verbonden zijn aan zijn eigen proces.

 • 2. Partijen voorzien ieder voor zich in apparatuur, programmatuur en faciliteiten vereist voor het op doelmatige wijze verwerken van gegevens.

Overige bepalingen

Artikel 6 Evaluatie

 • 1. Partijen evalueren de uitvoering en werking van dit convenant iedere twee jaar.

 • 2. De evaluatie wordt verricht en een verslag daarvan wordt opgemaakt in opdracht van de Raad van Bestuur van de Ksa en de algemeen directeur van de Belastingdienst Grote ondernemingen, door daartoe aangewezen medewerkers van de kansspelautoriteit en de Belastingdienst.

 • 3. Het verslag wordt telkens uiterlijk twee maanden na de evaluatie aan partijen aangeboden.

Artikel 7 Toetredingsregeling

 • 1. Teneinde andere handhavingsinstanties in zo ruim mogelijke mate te doen participeren in dit convenant, bestaat voor hen de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het convenant als partij toe te treden. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit het convenant voortvloeien zonder voorbehoud te aanvaarden.

 • 2. Een toetredende partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de Ksa. Zodra de Ksa, na akkoordverklaring door de Belastingdienst, schriftelijk heeft ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van partij van het convenant en gelden voor die partij de voor haar uit het convenant voortvloeiende rechten en verplichtingen. De toetredende partij dient daartoe schriftelijk te verklaren het convenant te accepteren.

 • 3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan het convenant gehecht.

Artikel 8 Wijziging

 • 1. Elke partij kan de andere partij(en) schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.

 • 2. Partijen treden in overleg binnen 3 maanden nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld.

 • 3. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming met die wijziging worden als bijlage aan het convenant gehecht.

Artikel 9 Opzegging

 • 1. Partijen kunnen dit convenant met inachtneming van een termijn van zes maanden opzeggen, tenzij alle partijen instemmen met een opzegging per direct.

 • 2. Ook na het beëindigen van het convenant blijven de artikelen 33g van de Wok en artikel 55 van de Awr onverminderd de basis voor informatie-uitwisseling tussen partijen.

Artikel 10 Escalatieregeling

 • 1. Er is sprake van een geschil indien één van de partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere partij, waarna de partijen binnen 20 werkdagen met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing van het geschil kan worden gevonden.

 • 2. Indien het minnelijk overleg (of het volgen van de escalatieregeling) niet binnen drie maanden leidt tot een oplossing van het geschil kunnen partijen dit convenant beëindigen met inachtneming van artikel 9 van dit convenant.

Artikel 11 Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 12 Voorlichting en contacten met de media

 • 1. Indien één der partijen een verzoek ontvangt om openbaarmaking van bestuurlijke informatie en dat verzoek mede betrekking heeft op informatie verkregen van de andere partij wordt een zienswijze gevraagd aan die andere partij voordat een besluit wordt genomen.

 • 2. Indien één der partijen voorlichting geeft en contacten met de media onderhoudt over onderwerpen die verband houden met hetgeen door middel van dit convenant beoogd wordt te regelen, vindt vooraf afstemming plaats tussen de partijen.

Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Het convenant treedt in werking op de dag nadat het door beide partijen is ondertekend.

 • 2. Het convenant geldt voor de periode van 5 jaar.

 • 3. Het op 4 september 2013 ondertekende convenant, vervalt na ondertekening van dit convenant.

Artikel 14 Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer, de in het kader van (de uitvoering van) dit convenant uitgewisselde dan wel uit te wisselen gegevens geheim te houden.

Deze gegevens mogen geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend gemaakt worden, behoudens voor zover een verplichting tot verstrekking of openbaarmaking voortvloeit uit de wet of een rechterlijke uitspraak. De aan de andere partij verstrekte persoonsgegevens kunnen conform geldende wet- en regelgeving aan derden worden door verstrekt.

Artikel 15 Publicatie in Staatscourant

Binnen één maand na ondertekening van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Den Haag, 25-04-2022

namens de Belastingdienst D.L.H. van Beek

Den Haag, 08-06-2022

namens de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen

BIJLAGE 1 GEGEVENSUITWISSELING

Behorende bij het convenant tussen:

De Kansspelautoriteit

en

de Belastingdienst

Versie 11 april 2022

1 Inleiding

Dit document ‘Gegevensuitwisseling’ is een uitwerking van de afspraak om gegevens uit te wisselen zoals tussen partijen is vastgelegd in het convenant. Het kan zowel informatieverstrekking op verzoek betreffen als spontane informatieverstrekking.

Daarnaast beoogt het document ‘Gegevensuitwisseling’ bij te dragen aan een zorgvuldige, transparante verwerking van gegevens door partijen. Dat wil zeggen dat gegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Het gaat hierbij onder meer over de verwerking van persoonsgegevens.

2 Doel verwerking en verwerkingsgrondslag

2.1 Doel verwerking van gegevens

De Kansspelautoriteit ontvangt de gegevens van de Belastingdienst die nodig zijn voor de uitvoering van zijn/haar wettelijke doelen/taken (doelbinding):

 • het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten;

 • het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving;

 • het geven van voorlichting en informatie;

 • het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving daarvan.

 • andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

De Belastingdienst ontvangt de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van zijn wettelijke doelen/taken (doelbinding):

 • de heffing en de invordering van rijksbelastingen;

 • andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

2.2 Verwerkingsgrondslag

De Kansspelautoriteit heeft als verwerkingsgrondslag om de gegevens rechtmatig te kunnen ontvangen, de goede vervulling van de publieke taak die is gebaseerd op de Wet op de kansspelen.

De Belastingdienst heeft als verwerkingsgrondslag om de gegevens rechtmatig te kunnen ontvangen, de goede vervulling van de publieke taak die is gebaseerd op de Wet op de kansspelbelasting en andere belastingwetten zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid letter a Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2.3 Categorieën van persoonsgegevens

De verwerking van gegevens zoals bedoeld in dit convenant bevat ook de verwerking van persoonsgegevens.

De grondslag voor de verwerking hiervan is: artikel 33g, eerste, derde, zesde en zevende lid van de Wet op de kansspelen, artikel 55 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikelen 3.1, 3.2, 4.1, sub b en l, 4.2 en 4.3 van het Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit. Artikel 87 AVG jo. artikel 46 Uitvoeringswet AVG – Verwerking conform artikelen 10 t/m 12 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

De verwerking kan ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens bevatten. Indien dit het geval is toetsen Partijen (in lijn met 3.2) of er een uitzondering is op het verbod om deze gegevens te verwerken (AVG artikelen 16 t/m 24).

2.4 Verplichtingen verstrekkende partij

Voordat tot informatieverstrekking wordt overgegaan toetst de verstrekkende partij of:

 • er een wettelijke grondslag voor de verstrekking aanwezig is;

 • de gegevens worden uitgewisseld voor concrete, duidelijke en gerechtvaardigde taken/doeleinden en alleen voor die taken/doeleneinden (doelbinding);

 • er niet meer gegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen/taken van de verzoekende partij (proportionaliteitsbeginsel/dataminimalisatie);

 • de gegevensuitwisseling wordt ingericht op een voor de betrokkenen minst belastende wijze (subsidiariteitsbeginsel).

Tevens toetst de verstrekkende partij, voordat wordt voldaan aan het leveringsverzoek, of de beoogde verstrekking niet op andere bezwaren stuit.

De verstrekkende partij toetst in dat kader welke risico’s het voldoen aan het leveringsverzoek heeft voor de rechten en vrijheden van betrokkenen en neemt de benodigde maatregelen om deze risico’s te verkleinen.

2.5 Proportionaliteit/dataminimalisatie

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen/taken van de verzoekende dan wel ontvangende partij. De gevraagde gegevens moeten passen bij de in hoofdstuk 2.1. omschreven doelen.

2.6 Subsidiariteit

Met het leveringsverzoek wordt voldaan aan de eisen van subsidiariteit. De gegevensuitwisseling is op de voor betrokkenen minst inbreuk makende manier ingericht. Er wordt niet meer informatie verstrekt dan gevraagd wordt.

3 Gegevensuitwisseling

De Kansspelautoriteit krijgt de volgende gegevens:

 • gegevens over (rechts-) personen in het kader van integriteitsonderzoeken door de Kansspelautoriteit;

 • gegevens afkomstig uit onderzoeken door de Belastingdienst op het gebied van kansspelen die mogelijk voor de Kansspelautoriteit van belang zijn;

 • andere gegevens van individuele vergunninghouders die mogelijk voor de Kansspelautoriteit van belang zijn;

De Belastingdienst krijgt de volgende gegevens:

 • van afgegeven en ingetrokken kansspelvergunningen voor online kansspelen zoals bedoeld in Wet op de kansspelen op afstand (Wet KOA), de:

  • Gegevens vergunninghouder;

  • Contactpersoon vergunninghouder;

  • Gegevens vergunning;

 • opsteladressen van kansspelautomaten per exploitant;

 • afgegeven en ingetrokken exploitatievergunningen speelautomaten;

 • afgegeven kansspelvergunningen voor incidentele loterijen;

 • gegevens afkomstig uit onderzoeken door de Kansspelautoriteit op het gebied van kansspelen die mogelijk voor de Belastingdienst van belang zijn;

 • andere gegevens van individuele vergunninghouders die mogelijk voor de Belastingdienst van belang zijn;

Vanwege wijziging in de nationale en internationale wet- en regelgeving per 1 oktober 2021 zal in de periode gelegen na 1 oktober 2021 duidelijk worden welke informatie partijen over en weer nog meer wensen te ontvangen. Hierover zal tussen partijen periodiek worden overlegd. Indien er naar aanleiding van dit overleg nieuwe informatie verstrekt gaat worden, dan dient dit vastgelegd te worden door middel van wijziging van deze bijlage.

4 Verzending

4.1 Wijze van verzending en beveiliging

De gegevens, het invoerbestand en/of het leveringsverzoek worden als volgt uitgewisseld:

Per uitwisseling wordt bepaald en afgewikkeld op welke beveiligde wijze de gegevens worden verstrekt en verwerkt, onder andere via een beveiligde lijn tussen de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst.

Zie de bijlage contactpersonen voor wat betreft de medewerkers die de gegevens vragen en/of in ontvangst mogen nemen.

5 Controle en terugkoppeling

5.1 Controle

De partij, die de gegevens heeft ontvangen, controleert voor het gebruik de gegevens op juistheid. Die partij geeft aan de verstrekkende partij een terugkoppeling in geval er sprake is van fouten, onvolledigheden of onduidelijkheden. De verstrekkende partij doet daar onderzoek naar en partijen stemmen hierin verder af.

6 Gegevensgebruik en doorgifte

6.1 Doelbinding

De verstrekte gegevens worden door de verkrijgende partij uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 6, vierde lid, AVG dan wel een wettelijke verplichting waaraan de ontvangende partij moet voldoen.

De verwerking van gegevens door de verkrijgende partij voor een ander doel dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt, vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij en met inachtneming van de afspraken uit dit convenant.

Doorgifte

Doorgifte van gegevens door de verkrijgende partij aan derden is niet toegestaan behoudens voor zover een verplichting tot doorgifte voortvloeit uit de wet of een rechterlijke uitspraak en verstrekking niet om andere reden op bezwaren stuit.

7 Beveiliging

Partijen verplichten zich jegens elkaar om alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte gegevens vertrouwelijk, met de gepaste geheimhouding en conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt, te behandelen, te beschermen tegen het risico van verlies, ongeautoriseerde wijziging, vernietiging of en tegen inzage door onbevoegden.

Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de verstrekte gegevens te beschermen tegen het risico van verlies, ongeautoriseerde wijziging, vernietiging of aanmaak en tegen inzage door onbevoegden.

Met betrekking tot de beveiliging van de gegevens, het invoerbestand en/of het leveringsverzoek hebben partijen afgesproken: gegevens worden via een beveiligd kanaal verstrekt. Berichtgeving m.b.t. mailverkeer vindt in encryptie plaats.

Medewerkers die kennis kunnen nemen van de verstrekte gegevens gebruiken deze gegevens uitsluitend ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de betrokken partijen. Partijen dragen er zorg voor dat bedoelde medewerkers informatie over een persoon of zaken van personen of lichamen niet verder bekendmaken dan noodzakelijk is ter uitvoering van de publieke taak van de betrokken partijen.

7.1 Voorschriften Informatiebeveiliging

De beveiliging van de gegevensoverdracht bij de Belastingdienst is in overeenstemming met het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (VIR), het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2012) welke zijn gebaseerd op de informatiebeveiliging standaarden NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002.

De Kansspelautoriteit maakt voor de informatiebeveiliging gebruik van het Information Security Management System (ISMS) dat overeenkomstig de ISO NEN norm 27001 is geïmplementeerd. De Kansspelautoriteit voert de beveiligingsmaatregelen uit die zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligingsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

8 Bewaartermijnen en vernietiging

Uit de Archiefwet 1995 volgt dat partijen verplicht zijn de verstrekte gegevens te bewaren en vernietigen conform de geldende selectielijsten van de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst. Hierbij houden partijen de bewaartermijnen aan zoals die zijn vastgesteld in de eigen selectielijst.

Vernietiging van gegevens, dan wel overbrenging van gegevens naar de archiefbewaarplaats, geschiedt volgens de procedures beschreven in het Archiefbesluit 1995.

Gegevens kunnen worden uitgezonderd van vernietiging als deze kunnen worden aangemerkt als ‘hotspot’ binnen het archief of als één of meerdere uitzonderingscriteria genoemd in de selectielijst van toepassing zijn.

9 Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Den Haag, 25-04-2022

namens de Belastingdienst D.L.H. van Beek Algemeen directeur Grote Ondernemingen

Den Haag, 08-06-2022

namens de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen voorzitter van de Raad van Bestuur

Naar boven