Kennisgeving voornemen en participatie 380 kV hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. U kunt vanaf vrijdag 2 september tot en met donderdag 13 oktober 2022 reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie.

Wat houdt het project in?

Het project betreft de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen en Ens, via hoogspanningsstation Lelystad. De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. In Diemen en Ens wordt de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aangesloten op de bestaande 380 kV-hoogspanningsstations. In Lelystad is voor de aansluiting op het bestaande 380-/150 kV-station een uitbreiding nodig. Gezien de beperkte ruimte op station Lelystad wordt ook breder gekeken en is een geheel nieuw station ook mogelijk. Het streven is om in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het ruimtelijk inpassingsplan van dit tracé. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Zoekgebied toekomstige hoogspanningsverbinding Diemen – Ens

Zoekgebied toekomstige hoogspanningsverbinding Diemen – Ens

Wat doet het ministerie?

Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk bepaalt waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Waarom is dit project nodig?

De nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig, zodat nieuwe zonneparken en windparken op zee op het landelijke elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten en woonwijken en bedrijven van stroom voorzien kunnen worden.

De huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens is volgens berekeningen van TenneT na 2030 onvoldoende. Verdere opwaardering (capaciteitsvergroting) van de bestaande 380 kV-verbinding is niet meer mogelijk. Daarom is een nieuwe verbinding tussen Diemen en Ens nodig om de capaciteitsknelpunten op te lossen.

Samenhang met 2 andere nieuwe hoogspanningsprojecten

De komende jaren moet naast het onderhoud aan en opwaardering van bestaande hoogspanningsverbindingen, de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen niet alleen voor meer transportcapaciteit, maar zorgen ook lokaal voor ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken.

Naast de hoogspanningsverbinding Diemen – Ens worden tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten – Ens en Geertruidenberg – Krimpen/Crayestein nieuwe verbindingen voorzien. Samen met de omgeving gaan we de komende jaren op zoek naar deze tracés.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken over het project. In het voornemen en voorstel voor participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in de huidige fase van het project. Dit voorstel voor participatie wordt geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die het Ministerie van EZK samen met Tennet organiseert. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • donderdag 15 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Van der Valk Hotel Almere,

  Veluwezoom 45 te Almere.

 • dinsdag 20 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Arsenaal,

  Kooltjesbuurt 1 te Naarden-Vesting.

 • dinsdag 27 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Kerkcentrum De Hoeksteen,

  De Poort 17–19 te Swifterbant.

 • donderdag 29 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Van der Valk Hotel Lelystad,

  Larserplein 1 te Lelystad.

Tijdens de informatiebijeenkomsten vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het Ministerie van EZK. U bent van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomsten, om informatie te halen en om ideeën in te brengen.

Op maandag 3 oktober 2022 vindt van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier op www.rvo.nl/diemen-ens. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 2 september tot en met donderdag 13 oktober 2022 reageren op het voornemen en voorstel voor participatie. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op www.rvo.nl/diemen-ens.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in de gemeentehuizen van Lelystad en Gooise Meren.

 • Het gemeentehuis van Lelystad, Stadhuisplein 2 8232 ZX Lelystad, is voor het inzien van documenten maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van documenten van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het Team Ruimte, de heer I.T. Meints via het algemene telefoonnummer 14-0320.

 • Het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 1404 EP Bussum, is voor het inzien van documenten maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt de documenten inzien bij de balie van de gemeente.

U kunt op vier manieren reageren.

 • Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een notulist aanwezig.

 • Digitaal: via de www.rvo.nl/diemen-ens

 • Telefonisch: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 • Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u een ontvangstbevestiging toe.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In de c-NRD staat welke tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De c-NRD ligt naar verwachting vanaf maart 2023 ter inzage. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/diemen-ens en op de website van Tennet www.tennet.eu/diemen-ens. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Naar boven