Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 23 augustus 2022, 2022-0000177320; tot wijziging van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken en de mogelijkheid van een update van eerdere sectoranalyses

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Gelet op de artikelen 2, 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vijfde tot en met zesde lid tot zevende tot en met achtste lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 5. Het vijfde aanvraagtijdvak loopt van 3 oktober 2022 9.00 uur tot en met 31 oktober 2022 17.00 uur en is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een sectoranalyse als bedoeld in artikel 10 en het uitvoeren van een update van een sectoranalyse als bedoeld in artikel 10a. Het subsidieplafond voor het vijfde aanvraagtijdvak bedraagt € 2.000.000.

 • 6. Het zesde aanvraagtijdvak loopt van 9 januari 2023 9.00 uur tot en met 31 maart 2023 17.00 uur en is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan. Het subsidieplafond voor het zesde aanvraagtijdvak bedraagt € 250.000.000.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt 'Na het vierde aanvraagtijdvak volgen nog ten minste twee aanvraagtijdvakken' vervangen door 'Na het zesde aanvraagtijdvak volgt nog ten minste één aanvraagtijdvak' en wordt 'de vaststelling van de aanvraagtijdvakken' vervangen door 'de vaststelling van het aanvraagtijdvak'.

B

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a. Update sectoranalyse

 • 1. De minister kan op aanvraag van een samenwerkingsverband een subsidie van € 10.000 verstrekken voor het uitvoeren van een update van een sectoranalyse, waarvoor in het eerste en derde aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 5, subsidie is aangevraagd en vastgesteld.

 • 2. De projectperiode van een update van een sectoranalyse vangt aan op de datum van de beschikking tot subsidieverlening en bedraagt ten hoogste 12 aaneengesloten weken.

C

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a. Subsidieaanvraag update sectoranalyse

 • 1. De subsidieaanvraag voor het uitvoeren van een update van een sectoranalyse wordt ingediend door middel van een elektronisch aanvraagformulier ondertekend door een daartoe bevoegd functionaris van de hoofdaanvrager.

 • 2. De subsidieaanvraag omvat in ieder geval een beschrijving van de werkzaamheden waaruit de update zal bestaan.

 • 3. Een aanvraag voor het uitvoeren van een update van een sectoranalyse wordt niet in behandeling genomen, indien het samenwerkingsverband eerder voor dezelfde sector subsidie als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, heeft ontvangen.

D

Het opschrift van artikel 11 komt te luiden 'Artikel 11. Subsidieverlening en -vaststelling sectoranalyse'.

E

Na artikel 11 wordt in hoofdstuk 2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a. Subsidieverlening- en vaststelling update sectoranalyse

 • 1. De minister besluit binnen 6 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag, bedoeld in artikel 10a, eerste lid.

 • 2. De subsidie voor het uitvoeren van een update van een sectoranalyse wordt verleend aan de hoofdaanvrager.

 • 3. Bij een subsidieverlening op grond van het eerste lid wordt een voorschot van 100% verleend.

 • 4. Binnen 4 weken na het einde van de projectperiode, bedoeld in artikel 9a, derde lid, doet de hoofdaanvrager bij de minister een aanvraag tot vaststelling van de subsidie door middel van een elektronisch formulier, waarbij de geüpdatete sectoranalyse wordt gevoegd.

 • 5. De geüpdatete sectoranalyse, bedoeld in het vierde lid, bevat een beschrijving van de werkzaamheden die in het kader van de update zijn uitgevoerd en een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de update.

 • 6. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in het vierde lid, over de vaststelling van de subsidie.

 • 7. Indien de hoofdaanvrager niet voldoet aan het vierde lid, wordt de beschikking tot subsidieverlening geheel ingetrokken.

F

In artikel 13, onderdeel f, wordt 'monitoring en evaluatie' vervangen door 'inhoudelijke monitoring en evaluatie, niet zijnde subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel e'.

G

Aan artikel 20, onderdeel c, wordt onder vervanging van '; en' aan het slot van subonderdeel 1° door een puntkomma en onder vervanging van de puntkomma aan het slot van subonderdeel 2° door '; en' een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 • 3°. de kosten voor een activiteit met betrekking tot eerder uittreden als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e, die zijn gemaakt in de periode van 1 augustus 2022 tot de datum waarop de projectperiode, bedoeld in artikel 15, is gestart, waarvoor de aanvraag is ingediend in het zesde aanvraagtijdvak;

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 augustus 2022

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

TOELICHTING

I. Algemeen

Deze regeling wijzigt de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Hiermee worden zowel het derde aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen van sectorale samenwerkingsverbanden voor sectoranalyses en updates van sectoranalyses als het derde aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen opengesteld en worden de bijbehorende subsidieplafonds vastgesteld. Omdat in artikel 5 alle aanvraagtijdvakken bij elkaar worden opgeteld wordt in dat artikel melding gemaakt van respectievelijk het vijfde en het zesde aanvraagtijdvak. Daarnaast wordt een technische verduidelijking doorgevoerd. Deze wijzigingen worden hierna nader toegelicht.

Openstelling aanvraagtijdvak sectoranalyses en updates van sectoranalyses MDIEU

Sectorale samenwerkingsverbanden, die nog geen subsidie voor een sectoranalyse hebben ontvangen, kunnen van 3 oktober tot en met 31 oktober 2022 een subsidieaanvraag indienen voor een sectoranalyse. De subsidie hiervoor bedraagt een vast bedrag van € 20.000.

Hiernaast is ook de mogelijkheid gecreëerd om een reeds gemaakte sectoranalyse van een update te voorzien. Wanneer een samenwerkingsverband al eerder subsidie heeft ontvangen om een sectoranalyse te maken, komt zij nu namelijk in aanmerking om met een vast bedrag van € 10.000 die sectoranalyse van een update te voorzien. Voor de mogelijkheid van een update is gekozen, omdat sinds het opstellen van voorgaande sectoranalyses de effecten van onder andere COVID-19 en de huidige arbeidsmarktkrapte niet of in mindere mate zijn meegenomen. Deze veranderde omstandigheden kunnen leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de sector en daarom wordt de mogelijkheid geboden de sectoranalyse van een update te voorzien. De update dient te bestaan uit een vernieuwde versie van de sectoranalyse, voorzien van twee toegevoegde hoofdstukken. In het eerste nieuwe hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier de update is uitgevoerd en welke bronnen hierbij zijn geraadpleegd. In het tweede nieuwe hoofdstuk wordt onderbouwd of er verschillen zijn tussen de geüpdatete sectoranalyse en de originele sectoranalyse en zo ja, welke verschillen dit zijn.

Voor dit aanvraagtijdvak is een subsidieplafond vastgesteld van € 2.000.000.

Openstelling aanvraagtijdvak activiteitenplannen MDIEU

Sectorale samenwerkingsverbanden kunnen van 9 januari tot en met 31 maart 2023 een subsidieaanvraag indienen voor een activiteitenplan. Met het openstellen van een aanvraagtijdvak van bijna drie maanden is de verwachting dat samenwerkingsverbanden, voor wie het aanvraagtijdvak in het begin van 2022 niet haalbaar was, een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan kunnen indienen. Ook kunnen samenwerkingsverbanden die al een activiteitenplan aan het uitvoeren zijn en waarvan het einde van de projectperiode nadert, een nieuwe aanvraag voor een activiteitenplan indienen.

Tevens kan voor de gemaakte kosten in de periode voorafgaand aan de projectperiode bij activiteiten met betrekking tot eerder uittreden waarvoor subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in dit aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen subsidie worden verleend. De hiervoor bedoelde periode gaat in vanaf 1 augustus 2022.

Voor dit aanvraagtijdvak is een subsidieplafond vastgesteld van € 250.000.000.

Verduidelijking artikel 13, onderdeel f

In artikel 13, waarin een opsomming wordt gegeven van de subsidiabele activiteiten voor duurzame inzetbaarheid, is een verduidelijking opgenomen bij de laatstgenoemde subsidiabele activiteit: monitoring en evaluatie. Er blijkt in de praktijk onduidelijkheid te bestaan bij sectoren over welke monitorings- en evaluatieactiviteiten kunnen worden opgevoerd als subsidiabele activiteit vallend onder onderdeel f. Het wordt vaak verward met het algemene projectmanagement en de in artikel 23 bedoelde projectadministratie met betrekking tot de uitvoering van het activiteitenplan die beide worden geacht te vallen onder de overheadkosten van artikel 19, eerste lid, onderdeel e. Deze technische wijziging dient ter verduidelijking van de geldende regels zoals deze in de praktijk reeds worden toegepast en behelst geen verandering hiervan. De wijziging maakt duidelijk dat kosten ten behoeve van inhoudelijke monitoring en evaluatie alleen kunnen worden opgevoerd als subsidiabel onder artikel 13, onderdeel f, wanneer de werkzaamheden zien op de uitvoering van een activiteit met betrekking tot duurzame inzetbaarheid of vraagstuk omtrent duurzame inzetbaarheid. Algemene projectmanagement en de projectadministratie worden dus niet gezien als inhoudelijke monitoring en evaluatie als bedoeld in artikel 13, onderdeel f.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A (artikel 5)

Dit onderdeel regelt de openstelling van het vijfde en zesde aanvraagtijdvak en vermeld de bijbehorende subsidieplafonds.

Onderdeel B (artikel 9a)

Dit onderdeel maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een update van een sectoranalyse, waarvoor eerder al subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd en vastgesteld. Voor de update is een subsidie beschikbaar van € 10.000.

Het is, net als bij de reguliere sectoranalyse, aan de samenwerkingsverbanden of zij de update van analyse vanuit de eigen organisaties laten opstellen of daarvoor externe expertise inhuren, waarbij zij gehouden zijn de aanbestedingsregels te volgen zoals die voor de eigen organisatie gelden.

Onderdeel C (artikel 10a)

Een aanvraag voor subsidie voor een update van een sectoranalyse moet digitaal worden ingediend via het subsidieportaal op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Bij de aanvraag dient een beschrijving te worden gegeven van de werkzaamheden die in het kader van de update zullen worden uitgevoerd. Voor de aanvraag worden formats beschikbaar gesteld op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Er wordt aan elke sector slechts eenmaal een subsidie voor een update verstrekt.

Onderdeel D (artikel 11)

Dit onderdeel betreft een verduidelijking van het opschrift en hangt samen met de nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een update van een sectoranalyse.

Onderdeel E (artikel 11a)

Op de aanvraag voor subsidie wordt binnen zes weken beschikt. De bij beschikking verleende subsidie van € 10.000 euro wordt uitbetaald in de vorm van een voorschot van 100%. De werkelijk gemaakte kosten voor de totstandkoming van de update van de sectoranalyse hoeven niet te worden verantwoord.

De hoofdaanvrager heeft na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in totaal zestien weken om de update van een sectoranalyse uit te (laten) voeren. Binnen 4 weken na afloop van de projectperiode van 12 weken zal de aanvraag tot vaststelling van de subsidie moeten worden ingediend. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Bij deze aanvraag moet de geüpdatete sectoranalyse worden gevoegd als bewijs dat de gesubsidieerde activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Voor een toelichting op de eisen waaraan de geüpdatete sectoranalyse moet voldoen, wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt binnen dertien weken beoordeeld.

Wanneer niet wordt voldaan aan het vereiste in het vierde lid om tijdig een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen, wordt de subsidieverlening ingetrokken. Wanneer de geüpdatete sectoranalyse ontbreekt of niet voldoet aan de eisen uit de subsidieregeling wordt de subsidie op nihil vastgesteld. Het toegekende voorschot wordt in beide gevallen volledig teruggevorderd, vermeerderd met de wettelijke rente.

Onderdeel F (artikel 13)

Dit onderdeel is een verduidelijking van artikel 13, onderdeel f. Voor een toelichting op dit punt wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting.

Onderdeel G (artikel 20)

In artikel 20 is ook voor aanvragen in het zesde aanvraagtijdvak, dat bestemd zal zijn voor aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan, opgenomen dat voor een activiteit met betrekking tot eerder uittreden, die is aangevangen in de periode van 1 augustus 2022 tot de datum waarop de projectperiode, bedoeld in artikel 15, is gestart, subsidie verleend kan worden. Dat is echter alleen het geval voor zover de RVU is gestart in de genoemde periode en nog doorloopt tot in de projectperiode van de aanvraag voor het uitvoeren van een activiteitenplan. Wanneer de RVU voor de start van die projectperiode al is gestopt, kan daarvoor geen subsidie worden verleend.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling. De inwerkingtredingsdatum is de dag na plaatsing van deze wijzigingsregeling in de Staatscourant.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Naar boven