Bestuursreglement Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Besluit van het Bestuur van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van 22 april 2022, houdende vaststelling van het bestuursreglement Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw op grond van artikel 7ao, eerste lid, van de Woningwet, goedgekeurd door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op grond van artikel 11, eerste lid, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, bij brief van 6 juli 2022.

Inhoud

I

Algemeen

 

Artikel 1. Begrippen en terminologie

   

II

Samenstelling Bestuur

 

Artikel 2. Samenstelling Bestuur

   

III

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

 

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 

Artikel 4. Taken

 

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

   

IV

Vergaderingen en werkwijze

 

Artikel 6. Vergaderingen en werkwijze

 

Artikel 7. Verschoning

   

V

Transparantie, verantwoording en klachtenregeling

 

Artikel 8. Transparantie en Verantwoording

 

Artikel 9. Klachtenregeling

   

VI

Adviesorganen

 

Artikel 10. Raad van Advies

   

VII.

Reglementswijzigingen en slotbepaling

 

Artikel 11. Wijziging Reglement

 

Artikel 12. Slotbepaling

I. Algemeen

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit bestuursreglement verstaat onder:

a. Wkb:

de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen;

b. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw:

Thet zelfstandig bestuursorgaan toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, bedoeld in artikel 7ak van de Wkb;

c. Bestuur:

de voorzitter en de leden van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, zoals benoemd door de Minister;

d. Minister:

de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

e. Dienst TloKB:

het door de Minister ter beschikking gestelde personeel als bedoeld in mandaatbesluit beheer TloKB;

f. Reglement:

het onderhavige bestuursreglement dat is vastgesteld door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw en goedgekeurd door de minister;

g. Voorzitter:

degene die als voorzitter van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is benoemd door de minister;

h. Bestuurslid:

diegene die als lid van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is benoemd door de minister, waaronder ook de voorzitter;

i. Raad van advies:

adviesorgaan van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, bestaande uit de bij de uitvoering van de wet betrokken partijen en overige betrokkenen;

j. Adviesgroep Harmonisatie:

een groep van vertegenwoordigers in het kader van certificatie en normalisatie van bouwproducten en/of -processen die door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw ingezet kan worden bij de aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen;

k. Expertgroep (Bouwkwaliteit / Bodemkwaliteit):

een groep van deskundigen die door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw ingezet kan worden bij de aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen.

II. Samenstelling Bestuur

Artikel 2. Samenstelling Bestuur

 • 1. Het Bestuur bestaat uit een Voorzitter en ten hoogste twee andere leden.

 • 2. De Voorzitter wordt in functie benoemd. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het Bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor de leden van het Bestuur.

 • 3. In het geval van een vacature vormen de overblijvende leden voor een periode van ten hoogste negen maanden nadat de vacature is ontstaan de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, met de bevoegdheden van de voltallige Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

III. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • 1. Bij het Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en regelgeving en krachtens mandaatbesluit aan hem worden opgedragen.

 • 2. Het Bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

  • a. een jaarplan met de daarbij behorende begroting;

  • b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan;

  • c. een ontwerpbegroting voor het daaropvolgende jaar jaarlijks voor, april te zenden naar de minister.

 • 3. Het Bestuur is naast de taken zoals genoemd in artikel 4 van dit Reglement, verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • a. de strategie die moet leiden tot realisering van de doelstellingen Wkb;

  • b. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;

  • c. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;

  • d. het jaarverslag;

  • e. het aangaan, onderhouden en verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen;

 • 4. Het Bestuur stelt een mandaatbesluit op ten aanzien van de bevoegdheden van de medewerkers van de Dienst TloKB en publiceert dit besluit.

Artikel 4. Taken

 • 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw. Dit houdt onder meer in dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en regelgeving en krachtens mandaatbesluit aan hem worden opgedragen.

 • 2. De verdeling van de taken binnen het Bestuur geschiedt door het Bestuur. De Bestuursleden die speciaal zijn belast met bepaalde Bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing van de betreffende Bestuurstaken, waarbij de Bestuursleden elkaar kunnen vervangen. De taakverdeling wordt bij wisseling van (het) Bestuur(sleden) vastgelegd en bekendgemaakt.

 • 3. Een Bestuurslid is binnen het Bestuur voor de tot zijn speciale Bestuurstaken het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de Dienst TloKB.

 • 4. De Voorzitter benoemt een ander Bestuurslid als plaatsvervangend voorzitter. Deze benoeming wordt vastgelegd in een benoemingsbesluit, dat gepubliceerd wordt op de website van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

 • 5. De Voorzitter wordt bij zijn afwezigheid of ontstentenis vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Hetgeen in dit Reglement omtrent de Voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter wanneer deze de Voorzitter vervangt.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

De Bestuursleden nemen omtrent alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen en die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard der informatie voortvloeit of kan worden vermoed, strikte geheimhouding in acht, ook na hun aftreden.

IV. Vergaderingen en werkwijze

Artikel 6. Vergaderingen en werkwijze

Het Bestuur vergadert conform het vergaderreglement. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het Bestuur of de Voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het Bestuur bijwonen.

Artikel 7. Verschoning

 • 1. Een Bestuurslid heeft het recht van verschoning indien hij van mening is dat zijn onpartijdig­heid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn. Indien hij van het recht van verschoning gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling aan de andere Bestuursleden.

 • 2. Indien een Bestuurslid van mening is dat de onpartijdigheid van een ander Bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het Bestuur met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan dit Bestuurslid het andere Bestuurslid daarop aanspreken en hem verzoeken gebruik te maken van zijn recht van verschoning.

 • 3. Indien een Bestuurslid gebruik maakt van zijn recht van verschoning, neemt dit Bestuurslid geen deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.

V. Transparantie, verantwoording en klachtenregeling

Artikel 8. Transparantie en verantwoording

 • 1. De Bestuursleden voorzien het Bestuur -gevraagd en ongevraagd, en tijdig- van alle informatie over de hun toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling door het Bestuur.

 • 2. Het Bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit het Bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, het jaarverslag en de binnen de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

 • 3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers van de Dienst TloKB zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, conform hetgeen is vastgelegd in de CAO Rijk.

 • 4. Op de website van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw wordt in elk geval opgenomen een profielschets en de relevante – voormalige -(neven)functies van de Bestuursleden.

 • 5. Het Bestuur stelt jaarlijks voor 15 maart zijn jaarverslag vast over de taakuitoefening en het gevoerde beleid van het voorafgaande jaar. Het jaarverslag beschrijft voorts het gevoerde beleid met betrekking tot de doelstellingen van de Wkb.

 • 6. Het Bestuur zendt het jaarverslag naar de minister en naar beide kamers der Staten-Generaal.

Artikel 9. Klachtenregeling

Het Bestuur stelt, met in achtneming van hoofdstuk g van de Algemene wet bestuursrecht, een klachtenregeling vast, op grond waarvan eenieder het recht heeft om over de wijze waarop de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

VI. Adviesorgaan

Artikel 10. Raad van advies

 • 1. Het Bestuur stelt op basis van artikel 19, lid 2, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een Raad van advies in.

 • 2. De Raad van advies brengt gevraagd en ongevraagd, schriftelijk of mondeling, advies uit aan het bestuur over de uitvoering van de taken van de TloKB. De TloKB neemt de adviezen van de Raad van advies, voorzien van een appreciatie, op in het jaarverslag.

 • 3. De Raad van advies heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de werkwijze en procedures van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

 • 4. De Raad van advies bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een evenwichtige samenstelling van onder meer instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, bouwbedrijven, opdrachtgevers, certificatieschemabeheerders, certificerende instellingen, certificaathouders, bevoegd gezag, consumentenorganisaties, toeleveranciers en installateurs.

 • 5. De Raad van advies bestaat uit ten minste uit vijf (5) en ten hoogste uit twaalf (12) leden.

 • 6. Het Bestuur benoemt de voorzitter. Het Bestuur benoemt maximaal tien leden op voordracht van de betrokken partijen en maximaal twee onafhankelijke leden op voordracht van de voorzitter van de Raad van advies. De benoeming is voor vier (4) jaar, waarbij deze maximaal met nog eens vier (4) jaar verlengd kan worden.

 • 7. De Raad van advies komt in beginsel tweemaal per jaar bijeen of zo dikwijls als de voorzitter dat noodzakelijk acht.

 • 8. De leden van de Raad van advies worden schriftelijk opgeroepen; de oproepingsbrieven vermelden datum, plaats en aanvangstijdstip van de betrokken vergadering en een agenda met de ter vergadering te behandelen onderwerpen. De vergaderdocumenten worden in de regel zeven (7) dagen voor aanvang van de vergadering aan de Raad van advies verstuurd.

 • 9. De Raad van advies kan anderen dan leden van de Raad van advies uitnodigen de vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

 • 10. Het secretariaat van de Raad van advies wordt verzorgd door de Dienst TloKB.

 • 11. De voorzitter voorziet de Raad van advies tijdig, gevraagd en ongevraagd, van voldoende informatie om zijn uit de wet voortvloeiende taken naar behoren uit te kunnen voeren en draagt bovendien zorg voor een goede ondersteuning van de Raad van advies bij de uitoefening van zijn taken.

VII. Reglementswijzigingen en slotbepaling

Artikel 11 Wijziging Reglement

 • 1. Wijziging van dit Reglement geschiedt in overeenstemming met de besluitvormingsprocedure zoals bepaald in het vergaderreglement.

 • 2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel behoeft de goedkeuring van de Minister, waarna deze wijziging in werking treedt.

 • 3. Een wijziging in dit Reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, en in alle geschillen over de uitleg van dit Reglement, beslist de Voorzitter.

 • 2. Dit Reglement wordt na goedkeuring door de Minister gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 3. Dit Reglement treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

Rijswijk, 22 april 2022

Het bestuur van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, namens deze de voorzitter, Y.P. van Mastrigt

Naar boven