Coördinatiebesluit Beter Benutten Maasbracht-Eindhoven, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister voor Klimaat en Energie,

Overwegende,

Dat TenneT TSO B.V., hierna aan te duiden als TenneT, het voornemen heeft om de transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven te verhogen naar 4,0 kilo Ampere, welk voornemen hierna wordt aangeduid als het project Beter Benutten 380 kV Maasbracht-Eindhoven;

Dat dit wordt aangemerkt als de uitbreiding van een van het landelijk hoogspanningsnet deel uitmakend net als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, zodat op de realisatie van dit project artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing is;

Dat dit onder meer betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van diverse voor het project benodigde besluiten worden gecoördineerd, overeenkomstig artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro, waarbij de Minister voor Klimaat en Energie met deze coördinatie is belast;

Dat, op grond van artikel 20c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten (hierna: het Uitvoeringsbesluit) de besluiten zijn aangewezen die voor projecten als deze in ieder geval besluiten zijn als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b van de Wro zijn en zodoende worden meegenomen in de hiervoor bedoelde gecoördineerde voorbereiding;

Dat op grond van artikel 20c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 de Minister voor Klimaat en Energie ten behoeve van de hiervoor bedoelde activiteiten tevens één of meer andere besluiten, dan de in het Uitvoeringsbesluit aangewezen besluiten, kan aanwijzen als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Wro;

Dat het met oog op de daarvan te verwachten stroomlijning en versnelling van de besluitvorming wenselijk is te bepalen dat bepaalde besluiten die benodigd zijn voor realisatie van het project Beter Benutten 380 kV Maasbracht – Eindhoven, die niet zijn aangewezen in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit, worden voorbereid met toepassing van de rijkscoördinatieregeling;

Gelet op:

Artikel 20c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Inzake het project Beter Benutten 380 kV Maasbracht – Eindhoven wordt het besluit als bedoeld in artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening van de provincie Limburg jo. artikel 1.3 Wet Milieubeheer aangewezen als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2

Inzake het project Beter Benutten 380 kV Maasbracht – Eindhoven wordt het besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid gelezen in samenhang met artikel 2.2, eerste lid van de Verordening ondergrondse infrastructuur 2014 van de gemeente Geldrop-Mierlo aangewezen als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 3

Inzake het project Beter Benutten 380 kV Maasbracht – Eindhoven wordt het besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 2.2 eerste lid van de Verordening ondergrondse infrastructuur 2014 van de gemeente Helmond aangewezen als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 juli 2022

De Minister voor Klimaat en Energie, namens deze: M. Hetem MT-lid directie Realisatie Energietransitie

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven