Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot vaststelling van een enkele raming van de waarde van de verloren belasting (Value of Lost Load (hierna: VoLL)) overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van Verordening 2019/943, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/22/178437

 • 1. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de ACM gevraagd om een onderzoek te doen naar de VoLL voor elektriciteit in Nederland.

 • 2. Op grond van artikel 11, eerste lid, van Verordening 2019/943 moeten de regulerende instanties voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de VoLL vaststellen indien een lidstaat een betrouwbaarheidsnorm conform artikel 25 van Verordening 2019/943 wil vaststellen.

 • 3. In opdracht van de ACM heeft Ecorys Nederland B.V. (hierna: Ecorys), in samenwerking met SEO Economisch onderzoek (hierna: SEO), een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van de VoLL voor elektriciteit in Nederland weergegeven in €/MWh. Ecorys en SEO hebben een waarde van de VoLL berekend van 68.887 €/MWh.

 • 4. Naar aanleiding van het voorgaande heeft de ACM op grond van artikel 11, eerste lid, van Verordening 2019/943 de enkele raming van de waarde van de VoLL bij besluit van 19 juli 2022 vastgesteld op 68.887 €/MWh. Het besluit is in werking getreden op 20 juli 2022. Deze enkele raming van de waarde van de VoLL is van toepassing totdat de raming van de VoLL wordt bijgewerkt. Dit moet gebeuren om de vijf jaar, of eerder indien significante veranderingen worden vastgesteld. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl). Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

  Autoriteit Consument en Markt

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag.

 • 5. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post@acm.nl.

Naar boven