Regeling van de Minister voor Langdurig Zorg en Sport van 19 juli 2022, kenmerk 3397102-1032617-MEVA houdende de wijziging Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020–2022 in verband met het verlengen van de werkingstermijn tot 1 januari 2025

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-Subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020–2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘de subsidiejaren 2020 tot en met 2022’ vervangen door ‘de subsidiejaren 2023 en 2024’.

B

In artikel 11 wordt ‘1 januari 2023’ vervangen door ‘1 januari 2025’ en ‘2020–2022’ door ‘2023–2024’.

C

Bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1. Subsidiebedrag per opleidingsplaats per fte:

nr.

zorgopleiding

Subsidiebedrag per opleidingsplaats per jaar

1.

Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

€ 48.100,–

2.

Klinisch psycholoog in ggz

€ 90.400,–

3.

Psychiater in ggz

€ 91.300,–

4.

Psychotherapeut in ggz

€ 61.200,–

5.

Klinisch Neuropsycholoog in ggz

€ 94.900,–

6.

Verpleegkundig specialist ggz

€ 89.300,–

 

Prijspeil 2022

 

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020–2022 (hierna: Subsidieregeling). De wijziging ziet op het verlengen van de regeling en het actualiseren van de subsidiebedragen.

De Subsidieregeling ziet op de financiering van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist ggz in de jeugd ggz. Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Subsidieregeling met twee jaar verlengd. Uit de ‘Evaluatie Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019’ van april 2019 blijkt dat de Subsidieregeling effectief en doeltreffend is. De Subsidieregeling accommodeert het opleiden in de jeugd ggz. Zonder de Subsidieregeling zou er minder of zelfs mogelijk niet worden opgeleid in de jeugd ggz, omdat opleidende jeugd ggz instellingen niet in aanmerking kunnen komen voor de beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De evaluatie ondersteunt het gevoerde beleid en pleit voor voortzetting.

Uit deze evaluatie blijkt wel dat er vragen zijn over de doelmatigheid van de Subsidieregeling. De Subsidieregeling draagt namelijk in de jeugd ggz voor een selectief deel bij aan de realisatie van de benodigde opleidingscapaciteit in de algemene ggz sector, namelijk voor slechts 1%. Mede daarom wordt op basis van lopend onderzoek gezocht naar een passende structurele oplossing, bij voorkeur aansluitend bij overheidsfinanciering van alle medische vervolgopleidingen in de ggz sector. In afwachting op de resultaten van genoemde onderzoek zal een beslissing genomen worden over hoe financiering van deze opleidingen na 1 januari 2025 het beste vorm gegeven kan worden.

Ten slotte heeft de verlenging van de werkingsduur van deze Subsidieregeling een verwaarloosbare impact op de administratieve lasten en nalevingskosten, omdat er geen inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

In artikel 2 zijn de jaren waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, aangepast.

Onderdeel B

In artikel 11 is de vervaldatum van de Subsidieregeling aangepast. De Subsidieregeling vervalt per 1 januari 2025. Voorts is in de citeertitel ‘2020–2022’ vervangen door ‘2023–2024’.

Onderdeel C

De tabel met subsidiebedragen per opleidingsplaats per jaar is geactualiseerd. Dit in verband met de herziening van de vergoedingsbedragen voor (medische) vervolgopleidingen in de ggz per 2022, op basis van uitgevoerd kostprijsonderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En in verband met de jaarlijkse ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en materiële kosten van opleidingen in 2022.

Artikel II

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM), treedt deze wijzigingsregeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze wijzigingsregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 2023. De subsidieaanvragen voor 2023 moeten vóór 1 oktober 2022 worden ingediend. Voorts ziet de wijziging van de subsidiebedragen op het studiejaar 2022 en dienen in dit jaar te worden verwerkt.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Naar boven