Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling Zonnepark Eekerpolder, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum 13 juli 2022

Nummer DGKE-WO /22265692

DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE,

overwegende:

 • Dat Solarfields Projecten B.V. (hierna: Solarfields) het voornemen heeft Zonnepark Eekerpolder (fase 2) te realiseren van ten minste 50 MW, op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3:35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3:35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan kan worden vastgesteld door de Minister voor Klimaat en Energie, (hierna: K&E)1, en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna: VRO), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister voor K&E worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister voor K&E, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van Zonnepark Eekerpolder benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3:35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat er al veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, de gemeente Oldambt en de provincie Groningen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt bereid is een omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast sluit Zonnepark Eekerpolder aan bij het provinciale beleid en past het binnen de regels omtrent zonneparken in de Omgevingsverordening;

 • dat conform kabinetsbeleid door de situering van het zonnepark sprake is van een combinatie van zon en wind, er verkend wordt hoe op een veilige wijze veenoxidatie op de gronden van het zonnepark kan worden voorkomen door het verhogen van het waterpeil, het zonnepark een zeer ecologisch ontwerp heeft met 5 meter brede watergangen met dikke rietkragen waardoor verschillende vogelsoorten zich hier veilig kunnen nestelen en een groot gebied in het zonnepark toegankelijk is voor bezoekers.

 • er vanuit gaande dat er geen strijdigheid is met windpark Eekerpolder (N33), aangezien met RWE overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor realisatie van Zonnepark Eekerweg fase 1 zonder de belangen van Windpark Eekerpolder (N33) te schaden, zoals vastgelegd in de “Agreement regarding the interference of Windpark Eekerpolder (N33) and Solar Park Eekerweg”, en Zonnepark Eekerpolder fase 2 volgens dezelfde voorwaarden met betrekking tot Windpark Eekerpolder (N33) zal worden aangelegd

 • dat er ook geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Groningen en de gemeente Oldambt – zijn gehoord over het voornemen om de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat, gelet op het voorgaande, de gemeente Oldambt bij brief van 19 mei 2022, heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen en bereid te zijn de ruimtelijke inpassing op zich te nemen.

 • dat de provincie Groningen bij brief van 3 juni 2022 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat Solarfields bij email van 15 juni 2022 formeel heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

Gelet op:

Artikel 9b, vierde lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3:35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de besluitvorming inzake het in ontwikkeling zijnde Zonnepark Eekerpolder, voorzien in de gemeente Oldambt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister voor Klimaat en Energie, namens deze: M. Hetem MT-lid Directie Realisatie Energietransitie

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van hoofdstuk 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).


X Noot
1

In artikelen 3.35, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening en 9b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 staan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bevoegde gezagen genoemd. Deze bevoegdheden zijn overgegaan op de ministers voor K&E en voor VRO.

Naar boven