Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 5 juli 2022, nr. 4067181, houdende regels met betrekking tot meetmiddelen waarvoor voor gebruik ervan een verklaring vereist is (Regeling meetmiddelen politie 2022)

De Minister van Justitie en Veiligheid

Gelet op artikel 22 van het Besluit bewapening en uitrusting politie;

Besluit:

Artikel 1

Voor het gebruik van de volgende meetmiddelen moet een verklaring van onderzoek zijn afgegeven door NMi Certin B.V. waaruit blijkt, dat deze voldoen aan de eisen als vermeld in de bijlage behorend bij deze regeling:

 • a. snelheidsmeters, met uitzondering van de standaardsnelheidsmeter in politievoertuigen;

 • b. remvertragingsmeters, waaraan al dan niet een pedaalkrachtmeter is verbonden;

 • c. pedaalkrachtmeters;

 • d. manometers;

 • e. wiellastmeters;

 • f. profieldieptemeters;

 • g. trekkrachtmeters;

 • h. vlieghoogtemeters’

 • i. lichtdoorlatendheidmeters;

 • j. bromfietsrollentestbanken;

 • k. geluidsniveaumeters;

 • l. toerentellers;

 • m. andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aan te wijzen meetmiddelen.

Artikel 2

 • 1. De verklaring, bedoeld in artikel 1, is geldig voor 12 maanden.

 • 2. In afwijking van het vorige lid, is een geldigheidsduur van 24 maanden van toepassing indien aan de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde voorwaarden is voldaan.

 • 3. Indien een herkeuring plaatsvindt voorafgaand aan de datum waarop de geldigheidsduur van de verklaring verstrijkt, wordt de geldigheidsduur van de nieuwe verklaring met een maximum van 30 dagen verlengd met de resterende geldigheidsduur van de eerdere verklaring.

 • 4. De verklaring verliest haar geldigheid indien:

  • a. een herstelling of verandering van het meetmiddel heeft plaatsgevonden, indien deze op het meetresultaat van invloed kan zijn;

  • b. de verzegeling van het meetmiddel is verbroken;

  • c. een zodanige mechanische of elektrische overbelasting is ontstaan, dat een juist functioneren niet meer verzekerd mag worden geacht;

 • 5. Indien de verklaring haar geldigheid heeft verloren als bedoeld in het vorige lid, kan na een aanpassing van het meetmiddel de geldigheid weer van kracht worden, indien door deze aanpassing de oorzaak van het verlies van de geldigheid wordt opgeheven.

 • 6. Voortijdig verlies van de geldigheid kan bij een wijziging van een meetmiddel worden voorkomen door een revisie van de afgegeven verklaring. Een revisie kan slechts plaatsvinden op verzoek van degene aan wie de verklaring is afgegeven of door zijn schriftelijk gemachtigde.

Artikel 3

 • 1. Met de in deze regeling bedoelde meetmiddelen worden gelijkgesteld meetmiddelen die rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.

 • 2. Met de in deze regeling bedoelde verklaring van een onderzoek wordt gelijkgesteld een verklaring van een onderzoek, afgegeven door een wat betreft technische deskundigheid en onafhankelijkheid gelijkwaardig instituut in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, welke verklaring is afgegeven op basis van onderzoeken die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.

Artikel 4

De Regeling meetmiddelen politie wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meetmiddelen politie 2022.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 5 juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

TOELICHTING

Op grond van artikel 22 van het Besluit bewapening en uitrusting politie kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld omtrent meetmiddelen waarvoor voor het gebruik ervan een verklaring van een in die regeling aangewezen instantie vereist is, alsmede omtrent meetmiddelen die daarmee gelijkgesteld worden.

Ten opzichte van de huidige Regeling meetmiddelen politie, die middels deze regeling wordt ingetrokken, wordt in artikel 1 de naam van de rechtsopvolger van het Nederlands Meetinstituut NMi N.V. opgenomen, zijnde NMi Certin B.V. Daarnaast worden de type meetmiddelen waarvoor voor het gebruik ervan een verklaring van onderzoek is vereist gelijk getrokken met de meetmiddelen waaraan in de bijlage nadere eisen worden gesteld.

De wijziging is noodzakelijk aangezien in de praktijk is gebleken dat de technologische ontwikkelingen andere dan wel nieuwe eisen zijn gaan stellen aan de door de politie gehanteerde meetmiddelen. Als gevolg hiervan zijn nieuwe meetmiddelen op de markt gekomen die bij de verkeershandhaving effectiever zijn gebleken. In de bij deze regeling behorende bijlage is thans rekening gehouden met de technologische ontwikkelingen.

In artikel 2 is de geldigheidstermijn van de verklaring van onderzoek, die door NMi Certin wordt afgegeven, gesteld op één jaar. De oude geldigheidstermijn van 2 jaar is niet meer realistisch, gezien de snelheid van de technologische ontwikkelingen. In verband hiermee geldt thans voor alle meetmiddelen een zelfde geldigheidstermijn van één jaar. Tevens is daardoor het afbreukrisico ingeperkt. Indien bij het heronderzoek een meetmiddel niet aan de eisen blijkt te voldoen, behoeven ten hoogste de overtredingen tot één jaar terug gecorrigeerd te worden. Voor meetmiddelen met voorzieningen die de betrouwbaarheid op langere termijn garanderen is een termijn van 2 jaar mogelijk.

Ten slotte wordt de tekst van de bijlage (het Voorschrift meetmiddelen politie 2022), gelet op de toegankelijkheid en kenbaarheid van de voorwaarden die in de bijlage aan de meetmiddelen worden gesteld, daadwerkelijk als bijlage bij deze regeling opgenomen en in de Staatscourant gepubliceerd. De huidige regeling bepaalt dat de bijlage ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ligt. Tevens zijn diverse wijzigingen in de bijlage opgenomen ten opzichte van de huidige versie. Er zijn ten eerste een aantal meetmiddelen met bijbehorende specifieke eisen toegevoegd aan het Voorschrift meetmiddelen politie, te weten: vlieghoogtemeters, lichtdoorlatendheidmeters, bromfietsrollentestbanken, geluidsniveaumeters, toerentellers en snelheidsmeters. Ten tweede zijn de foutgrenzen versimpeld. In de huidige versie van het Voorschrift meetmiddelen politie bestond de mogelijkheid dat de fabrikant een kleinere fout specificeert. Omdat in de praktijk gebleken is dat deze mogelijkheid niet gebruikt werd, is deze mogelijkheid geschrapt. Ten derde zijn er diverse algemene wijzigingen in het Voorschrift meetmiddelen politie opgenomen. Deze wijzigingen zien op: de definitie van het begrip metrologisch relevant, een vereiste van een Nederlandse handleiding, eisen aan de luchtvochtigheid, eisen aan de elektro-magnetische invloeden, de beveiliging van meetgegevens bij opslag of verzending en de mechanische invloeden, ongevoeligheid voor stof en water, een onafhankelijke referentiebron een stabiliteit bij langere keuringstermijnen. Ten slotte zijn er wijzigingen opgenomen ten aanzien de specifieke eisen met betrekking tot snelheidsmeters.

Het ontwerp van het Voorschrift meetmiddelen politie 2022 is op 15 november 2021 ingevolge artikel 5 van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241) voorgelegd aan de Europese Commissie. Naar aanleiding van de opmerking van Oostenrijk omtrent de acceptatiegrenzen van geluidsniveaumeters, is het ontwerp aangepast.

’s-Gravenhage, 5 juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven