Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2022, nr. 2022-0000148964, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing in verband met verlenging van de looptijd van trajecten en wijziging van administratievoorschriften, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, onderdeel a, sub 2°, wordt ‘voor ten minste een module‘ vervangen door ‘, voor ten minste een doch ten hoogste drie modules per deelnemer’.

B

In artikel 10, twaalfde lid, wordt ‘31 december 2022’ vervangen door ‘1 april 2023’.

C

In artikel 14, aanhef, wordt ‘wordt een aanvraag voor subsidie afgewezen’ vervangen door ‘kan een aanvraag voor subsidie geheel of gedeeltelijk worden afgewezen’.

D

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘31 maart 2023’ vervangen door ‘30 juni 2023’.

2. In het zesde lid wordt ‘1 november 2022’ vervangen door ‘1 februari 2023’.

E

Aan artikel 16 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De subsidieontvanger verstrekt het evaluatieverslag met gebruikmaking van het formulier dat daartoe beschikbaar is gesteld op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

F

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘1 april 2023’ vervangen door ‘1 juli 2023’.

2. In het tweede lid wordt ‘31 maart 2023’ vervangen door ‘30 juni 2023’.

G

In bijlage IV wordt in het onderdeel Deelnemersadministratie de zin ‘kopie ID bewijs (voor- en achterkant).welk(e) scholingstraject(en) dat de deelnemer gevolgd heeft;’ vervangen door ‘ten behoeve van de te volgen scholing stelt de opleider, het opleiderscollectief of het samenwerkingsverband de identiteit van de deelnemer vast aan de hand van een wettig identiteitsbewijs. De deelnemer hoeft hierbij uitsluitend een geldig identiteitsbewijs te tonen. Er mag geen kopie van het identiteitsbewijs worden gemaakt. De opleider, het opleiderscollectief of het samenwerkingsverband verklaart op welke datum hij de identiteit van de deelnemer heeft vastgesteld en vult hiervoor het formulier Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer in. Dit formulier is te vinden op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl en wordt na ondertekening bewaard in de deelnemersadministratie;.’

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

TOELICHTING

1. Algemeen

In 2020 heeft het kabinet in het licht van de ontstane coronacrisis maatregelen aangekondigd waarmee het werkzoekenden en werkenden die hun baan dreigden te verliezen wilde ondersteunen bij het vinden of behoud van werk. Hiertoe is op 5 september 2020 de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (hierna: de regeling) in werking getreden. Met deze regeling is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van (online) scholing dat bijdraagt aan het behoud van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden. De regeling is met name gericht op personen, die werkloos zijn of dreigden werkloos te raken als gevolg van de coronacrisis.

De regeling bleek te voorzien in een grote behoefte. Het eerste aanvraagtijdvak stond van 1 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2020 open voor opleiders en opleiderscollectieven (scholingstrajecten behorende tot de categorieën A en B) waarbij in totaal 90 aanvragen zijn ingediend en waarvan er met het beschikbare budget 14 aanvragen zijn toegekend. Het tweede aanvraagtijdvak stond van 2 november tot en met 16 november 2020 open voor samenwerkingsverbanden (scholingstrajecten behorende tot categorie C). In dit aanvraagtijdvak zijn 30 aanvragen ingediend en 11 aanvragen toegekend. Het laatste tijdvak stond open 1 tot en met 8 september 2021 waarbij er uiteindelijk 118 aanvragen zijn meegenomen voor de loting, waarvan 23 aanvragen daadwerkelijk zijn toegekend voor een totaalbedrag van € 30 miljoen.

2. Inhoud wijzigingen

De eerste twee tijdvakken van deze regeling zijn onder bijzondere omstandigheden opengesteld. De regeling wordt gewijzigd om de ervaring met de vorige twee tijdvakken te benutten en tegemoet te komen aan ontvangen signalen van aanvragers. Een aantal wijzigingen is technisch van aard en heeft in de eerste plaats betrekking op termijnen die in de regeling staan, zoals de uitvoeringsperiode en wat verstaan wordt onder ‘afgerond scholingstraject’ onder categorie A. Daarnaast zijn er inhoudelijke wijzigingen die onder andere betrekking hebben op de deelnemersadministratie. De wijzigingen worden hierna verder toegelicht.

2.1 Technische wijzigingen

2.1.1 Verlenging uitvoeringstermijn en looptijd regeling

Na sluiting van het derde aanvraagtijdvak bleek dat er in eerste instantie 234 aanvragen waren ingediend. Een nadere analyse van deze aanvragen liet zien dat een aantal opleiders op basis van een verkeerde interpretatie van de regeling grote aantallen aanvragen hadden ingediend die met elkaar overlapten om zo een onevenredig groot voordeel te verkrijgen in de loting. Het ministerie heeft lange tijd nodig gehad om deze aanvragen te corrigeren en te reduceren naar enkelvoudige aanvragen. Hierdoor konden opleiders pas vanaf maart jl. starten met het aanbieden van gratis scholing, terwijl de regeling afloopt op 31 december 2022. Idealiter is het noodzakelijk om ongeveer een jaar te reserveren voor het uitvoeren van de scholingsactiviteiten. Om deze reden wordt de einddatum van de uitvoering van werkzaamheden binnen de regeling verschoven naar 1 april 2023. Rekening houdend met de vaststellingsperiode van de subsidie wordt de einddatum van de regeling 1 juli 2023.

Door deze verlenging worden de artikelen die samenhangen met de wijziging en vaststelling van de subsidie ook gewijzigd. Een wijzigingsverzoek moet nu voor 1 februari 2023 worden ingediend bij Uitvoering van Beleid. Vaststelling van de subsidie zal dan plaatsvinden in de periode van 1 april tot 1 juli 2023. Laatstgenoemde datum is daarmee ook de vervaldatum van de regeling.

2.1.2 specificering categorie A

Binnen de categorie A van scholingsabonnementen kunnen deelnemers eenmalig inloggen en vervolgens verschillende scholingstrajecten volgen en afronden. Er ontstaat overlap, omdat er dan voor één persoon meerdere keren subsidie kan worden verstrekt. Het moet echter gaan om één abonnement per deelnemer. Daarom wordt door middel van wijziging van artikel 6 van de regeling het aantal afgeronde scholingstrajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd per persoon voor deze categorie abonnementen vastgesteld op maximaal drie afgeronde modules/cursussen per individu. De overige vereisten aan het scholingsaanbod blijven van kracht (bijvoorbeeld: minimaal 8 uur respectievelijk 16 uur studiebelasting). Deze wijziging geldt uiteraard voor die scholing waarbij van een abonnement nog geen of slechts beperkt sprake is van afronding van een module.

2.2 Inhoudelijke wijzigingen

2.2.1 Verklaring controle ID

De verplichting voor opleiders om een kopie van het ID bewijs van een deelnemer in zijn administratie te bewaren, wordt geschrapt. Gebleken is dat een dergelijke verplichting niet noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van deze regeling. Daarnaast is deze verplichting strijdig met de regels rond bescherming van persoonsgegevens, voortvloeiend uit de AVG. Een opleider dient echter wel de identiteit van de deelnemer te controleren. Dat is nodig om vast te kunnen stellen dat de deelnemer inderdaad de persoon is die hij of zij zegt te zijn en voorts te kunnen controleren of een deelnemer aan de basisregels, zoals leeftijd, voldoet. Dat kan de opleider doen door inzage te vragen in het ID-bewijs van betrokkene. De opleider moet later kunnen verklaren op welke datum het de identiteit van de deelnemer heeft vastgesteld en tekent hiervoor het desbetreffende formulier dat op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl beschikbaar wordt gesteld. Het formulier ‘Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer’ kan hier worden gedownload en dient te worden bewaard in de administratie. Deze werkwijze dient bij de uitvoering van elke subsidiabele activiteit te worden toegepast.

Het voorgaande laat onverlet dat het voor controle- en evaluatiedoeleinden nodig is om te kunnen beschikken over het BSN van de deelnemers.

Op dit moment zijn er mogelijk al kopieën opgeslagen ten behoeve van de subsidieverstrekking. De samenwerkingsverbanden zal worden verzocht deze kopieën op een veilige en zorgvuldige manier te vernietigen. Betrokken samenwerkingsverbanden wordt gemeld dat het wenselijk is dat zij na vernietiging van de kopieën de Verklaring controle ID-bewijs van betrokken (ex)deelnemers in hun administratie opnemen. In verband met een latere controle is deze informatie van belang.

Artikelsgewijs

Artikel I

A (artikel 6)

De wijziging van artikel 6 strekt ertoe te regelen dat er per deelnemer één leerpakket of abonnement is, waarbinnen ten hoogste drie modules kunnen worden afgesloten met een bewijs van afronding. Met deze wijziging wordt een mogelijke overlap van subsidies ten behoeve van een persoon voorkomen.

B (artikel 10)

Artikel 10, twaalfde lid, wordt aangepast nu blijkt dat het in een aantal gevallen niet mogelijk is alle werkzaamheden rond de scholingsactiviteit voor eind van dit jaar af te ronden. In verband daarmee wordt de eindigingsdatum opgeschoven naar 1 april 2023.

C (artikel 14)

Met deze aanpassing wordt voorzien in de mogelijkheid om in de uitvoering van deze bepaling te kunnen afwegen in welke mate een subsidie wordt geweigerd.

Afhankelijk van de mate waarin bij de subsidieaanvraag sprake is van het niet voldaan hebben aan de voorschriften, kan de subsidieverlening daarop worden afgestemd.

D (artikel 15)

In het verlengde van de wijziging in artikel 10 wordt in artikel 15, zesde lid, de datum van 1 november 2022 voor het doen van een wijzigingsverzoek doorgeschoven naar 1 februari 2023. De aanvraagtermijn voor subsidievaststelling wordt eveneens verruimd en doorgeschoven naar 30 juni 2023.

E (artikel 16)

De wijziging in artikel 16 voorziet erin dat subsidieontvangers het evaluatieverslag indienen volgens het digitaal op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl beschikbaar gestelde formulier. Hiermee wordt bereikt dat evaluatieverslagen op uniforme wijze binnenkomen. Daarnaast wordt voorkomen dat een subsidieontvanger om extra informatie moet worden gevraagd als een door hem geleverd evaluatieverslag niet alle benodigde informatie behelst.

F (artikel 20)

Tot slot wordt met het oog op een goede afhandeling van alle subsidies, verstrekt op grond van de regeling NL leert door met inzet van scholing, de vervaldatum van die regeling ook met drie maanden doorgeschoven naar 1 juli 2023. Het tweede lid regelt dat voor onderwerpen van de regeling die na die datum nog dienen te worden afgehandeld de regeling blijft gelden zoals zij voor 1 juli 2023 gold. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bezwaarzaken.

Wijziging Bijlage IV

In bijlage IV (Administratieverplichtingen) wordt de verplichting voor de opleider om een kopie ID bewijs in zijn administratie te bewaren, geschrapt. Gebleken is dat een dergelijke verplichting niet noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van deze regeling en bovendien strijdig met de regels rond bescherming van persoonsgegevens, voortvloeiend uit de AVG. De loopbaanadviseur dient te verklaren op welke datum hij de identiteit van de deelnemer heeft vastgesteld en tekent hiervoor het desbetreffende formulier dat op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl beschikbaar wordt gesteld. Dat betreft het formulier Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer.

Artikel II

Artikel II regelt de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling. De inwerkingtredingsdatum is de dag na plaatsing van deze wijzigingsregeling in de Staatscourant. Voor deze spoedige inwerkingtreding is gekozen, vanwege het feit dat het bij deze regeling gaat om het herstel van een eerder foutieve regel, die, waar mogelijk, snel moet worden hersteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Naar boven