Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 12 juli 2022, nummer WBV 2022/17, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf C7/34 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

34. Het asielbeleid ten aanzien van Turkije

34.1. Besluitmoratorium

Geen bijzonderheden.

34.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Geen bijzonderheden.

34.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
34.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

Geen bijzonderheden.

34.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

De IND merkt voor Turkije de volgende groepen vreemdelingen aan als risicogroep:

  • personen die actief zijn in de politiek, journalistiek of op het gebied van mensenrechten en daarbij significant kritiek uiten op de autoriteiten; en

  • HDP-medewerkers, -leden, -activisten en -sympathisanten; en

  • (toegedichte) Gülen-aanhangers.

Ten aanzien van (toegedichte) Gülen-aanhangers geldt aanvullend dat indien van geringe indicaties niet is gebleken, de IND de risico’s bij terugkeer beoordeelt in het licht van de diffuse en slechte situatie die gekenmerkt wordt door willekeur jegens (toegedichte) Gülen-aanhangers van de zijde van de Turkse autoriteiten.

34.3.3. Vervolging vanwege dienstweigering of desertie

Het algemene beleid in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc is van toepassing.

De IND neemt ten aanzien van dienstplichtige Koerden in beginsel niet aan dat zij een gegronde vrees hebben in een conflict te worden ingezet tegen eigen volk of familie.

34.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
34.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

Geen bijzonderheden.

34.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

Geen bijzonderheden.

34.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

Geen bijzonderheden.

34.5. Bescherming
34.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

Geen bijzonderheden.

34.5.2. Binnenlands beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

Geen bijzonderheden.

34.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Er is in Turkije adequate opvang in de zin van paragraaf B8/6 Vc voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

34.7. Vertrekmoratorium

Geen bijzonderheden.

34.8. Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2022

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, B.J.Th. ter Heerdt waarnemend directeur-generaal Migratie

TOELICHTING

ALGEMEEN

In de brief van 13 juni 2022 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat het Algemeen Ambtsbericht Turkije, uitgebracht door de Minister van Buitenlandse Zaken op 2 maart 2022, aanleiding geeft het landgebonden asielbeleid voor Turkije aan te passen.

Aan de bestaande risicogroepen wordt de risicogroep ‘HDP-medewerkers, -leden, -activisten en -sympathisanten’ toegevoegd.

Uit de voorgaande ambtsberichten kon worden opgemaakt dat, sinds de mislukte couppoging in 2016, de vrijheid van meningsuiting, onafhankelijkheid van de rechtsstaat en democratie in Turkije sterk onder druk stonden. Uit het nieuwe ambtsbericht blijkt dat deze situatie niet is verbeterd. De positie van politiek betrokken Koerden bleef eveneens zeer kwetsbaar. Vooral de politieke speelruimte van de HDP staat al enige tijd onder druk. Leden van en betrokkenen bij de HDP kunnen grote persoonlijke hinder vanuit de Turkse autoriteiten ondervinden.

Politiek actieve Koerden konden al behoren tot de risicogroep van personen die actief zijn in de politiek, journalistiek of op het gebied van mensenrechten en daarbij significant kritiek uiten op de autoriteiten. Uit het nieuwe ambtsbericht kan echter concreter worden opgemaakt met welke omstandigheden en activiteiten HDP’ers in de praktijk te maken krijgen. Deze verschillen van die voor journalisten en mensenrechtenactivisten in deze risicogroep. Daarom worden HDP’ers separaat in het beleid opgenomen.

Daarnaast blijkt uit het ambtsbericht dat er in Turkije adequate opvangvoorzieningen zijn voor alleenstaande minderjarigen. Dit is dan ook in het beleid opgenomen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, B.J.Th. ter Heerdt waarnemend directeur-generaal Migratie

Naar boven