Regeling van het College voor toetsen en examens van 27 juni 2022, nummer CvTE-22.00853, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2024, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van het examenjaar 2023 (Regeling syllabi centrale examens vo 2024)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Primair en Voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Wet College voor toetsen en examens, gegeven op 3 juli 2022, kenmerk 32625649,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2024

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2024, worden vastgesteld dan wel nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 1a, 1b en 1c bij deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo die bij de Regeling syllabi centrale examens vo 2023 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking syllabi

De syllabi, bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel 1 en de daarbij behorende bijlagen vervallen met ingang van 1 januari 2025.

  • 3. Artikel 2 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1A SYLLABI VWO 2024

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vwo 2024 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

BIJLAGE 1B SYLLABI HAVO 2024

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens havo 2024 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

beeldende vakken

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

Nederlands

wiskunde A

wiskunde B

BIJLAGE 1C SYLLABI VMBO 2024

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vmbo 2024 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

BIJLAGE 2 NADERE VASTSTELLING SYLLABI

(Bijlage als bedoeld in artikel 2)

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2023:

bedrijfseconomie

havo

De syllabi voor de centrale examens havo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2023:

bedrijfseconomie

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2023:

moderne vreemde talen

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

In de examenprogramma’s wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het deel dat bestaat uit centrale examens wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

De examenprogramma’s en de syllabi zijn te raadplegen op http://www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2024

Met dit artikel en de bijlagen worden de syllabi voor de centrale examens van 2024 vastgesteld dan wel nader vastgesteld. In de syllabi 2024 (http://www.examenblad.nl, jaarring 2024) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2023 duidelijk zichtbaar geel gemarkeerd. Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2024 nog niet kan worden vastgesteld. Van de vakken waarvan de syllabus al eerder was vastgesteld, wordt de syllabus bij deze regeling nader vastgesteld.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

Zoals ook in de toelichtingen bij eerdere regelingen syllabi centrale examens vo is vermeld, kunnen bijstellingen gegeven worden op vastgestelde syllabi. Dat volgt ook uit de bevoegdheid tot vaststelling van de syllabi, die is neergelegd in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens. De syllabi voor de vakken genoemd in bijlage 2 worden bijgesteld.

Op http://www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd. De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar blauw gemarkeerd.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven