Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 11 juli 2022, nr. WJZ/ 22290848, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met het tijdelijk stopzetten van de openstelling van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikel 17, vierde lid, Kaderbesluit EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de rij van titel 4.7: Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB van de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 wordt ‘30-09-2022’ vervangen door ‘14-07-2022’.

ARTIKEL II

In de rij van titel 4.7: Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB van de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 wordt ‘30-09-2022’ vervangen door ‘14-07-2022’.

ARTIKEL III

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. De in de rij van titel 4.7: Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB van de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 genoemde aanvraagperiode en van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 genoemde aanvraagperiode zoals die luidden voor inwerkingtreding van de artikelen I en II van deze regeling, blijven gelden voor subsidieaanvragen voor de kosten, bedoeld in artikel 4.7.2, eerste lid, onderdelen a en b, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies die zijn gemaakt vóór 14 juli 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juli 2022

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met het tijdelijk stopzetten van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb uit titel 4.7 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES). Op grond van deze subsidiemodule kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (hierna: mkb) subsidie krijgen voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. De subsidiemodule is per 1 oktober 2021 opengesteld en zou aanvankelijk tot en met 30 september 2022 lopen.

De subsidiemodule was laagdrempelig opgesteld om de lasten voor het mkb beperkt te houden. Daar waren de eisen voor het advies en de ondersteuning op ingericht en daarom konden mkb’ers de subsidieaanvraag indienen na het maken van kosten voor advies en ondersteuning. Sinds april 2022 zijn er signalen dat diverse adviseurs op de markt de subsidiemodule oneigenlijk gebruiken door mkb’ers onder druk te zetten om een subsidieaanvraag in te dienen en door mkb’ers kwalitatief beperkte adviezen te geven. De adviezen van deze adviseurs zijn bijvoorbeeld gericht op verduurzamingsmaatregelen die weinig effectief zijn of reeds algemeen bekend zijn. Op deze manier draagt de subsidieregeling niet bij aan de initiële doelstelling, namelijk het bijdragen aan het verduurzamen van het mkb. Blijkbaar is de wijze van inrichting van de regeling te laagdrempelig en is deze daardoor vatbaar voor oneigenlijk gebruik. De eisen aan de subsidieaanvraag blijken te licht, waardoor subsidieaanvragen voor advies en ondersteuning voor weinig effectieve verduurzamingsmaatregelen bijvoorbeeld niet kunnen worden afgewezen. Ook blijkt het de mkb’er te benadelen dat de subsidieaanvraag pas na het maken van kosten moet worden ingediend, omdat hij bij afwijzing van de aanvraag mogelijk zijn kosten niet terug kan krijgen van de adviseur. Om alsnog de doelstelling te behalen is de openstelling tijdelijk stopgezet en zal de regeling worden aangepast.

In beginsel zou het stopzetten betekenen dat geen subsidieaanvragen meer kunnen worden ingediend vanaf 14 juli 2022. Omdat deze subsidiemodule geldt voor kosten die reeds zijn gemaakt, is geregeld dat het mogelijk blijft om voor kosten voor advies en ondersteuning die voor 14 juli 2022 zijn gemaakt, nog subsidieaanvragen in te dienen. Mkb’ers mochten er immers op vertrouwen dat zij voor die kosten een aanvraag in konden dienen. Voor die kosten blijft derhalve de einddatum van 30 september 2022 gelden.

De openstelling van deze subsidiemodule liep van 2021 tot in 2022 en is daarom in de openstellingsregelingen van zowel 2021 als 2022 geregeld. Om die reden zijn beide regelingen aangepast door wijziging van de einddatum van de openstelling.

2. Regeldruk

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk, omdat deze geen administratieve lasten met zich brengt.

3. Inwerkingtreding en vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met deze inwerkingtredingsdatum wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat hiermee zo snel mogelijk wordt voorkomen dat nog langer misbruik kan worden gemaakt van de subsidieregeling en dat mkb-ondernemers hierdoor worden gedupeerd.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven