Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2022, nr. MBO/33170342 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen in verband met het vaststellen en vervallen van keuzedelen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 17d, eerste lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling keuzedelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.1, tweede lid, wordt ‘en 47’ vervangen door ‘, 47 en 48’.

B

In bijlage 40 worden de volgende keuzedelen in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Naam keuzedeel

Code

Aantal sbu

Nieuw of bestaand

Vorige versie

Toelichting

Audio-opname

K1321

240

Bestaand

Audio-opname

Het keuzedeel ‘Audio-opname’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek.

Basis meubelrestauratie

K1322

240

Nieuw

   

Ethernetsystemen voor podia en evenementen

K1323

240

Bestaand

Systeembeheer voor ethernet

Het keuzedeel ‘Systeembeheer voor ethernet’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek.

Interactief 3D interieur ontwerpen

K1324

240

Nieuw

   

Interne auditor voedingsindustrie

K1325

240

Nieuw

   

Live beeld

K1326

240

Bestaand

Live beeld

Het keuzedeel ‘Live beeld’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek.

Machinaal melken

K1327

240

Bestaand

Melkwinning

Dit keuzedeel is onderhouden t.b.v. certificering.

Machinaal melken basis

K1328

240

Bestaand

Melken

Dit keuzedeel is onderhouden t.b.v. certificering.

Nagelstyling

K1329

240

Bestaand

Nagelstyling

Dit keuzedeel is onderhouden t.b.v. certificering.

Operator licht

K1330

240

Bestaand

Bewegend licht

Het keuzedeel ‘Bewegend licht’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek.

Rigging in de evenemententechniek

K1331

240

Bestaand

Rigging in de evenemententechniek

Het keuzedeel ‘Rigging in de evenemententechniek’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek.

Robotmelken

K1332

240

Bestaand

Automatisch melken

Dit keuzedeel is onderhouden t.b.v. certificering.

Stadionbeveiliging

K1333

240

Nieuw

   

Strafrecht

K1334

240

Nieuw

   

Systeemtechniek en geluidsmetingen

K1335

240

Bestaand

Systeemtechniek en geluidsmetingen

Het keuzedeel ‘Systeem en geluidsmetingen’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek.

Toewerken naar Nederlands 2F

K1336

240

Bestaand

Toewerken naar Nederlands 2F

Het keuzedeel ‘Toewerken naar Nederlands 2F’ wordt vervangen wegens problemen met inzetbaarheid en examineerbaarheid van het huidige keuzedeel.

Vegan keuken

K1337

240

Nieuw

   

Verdieping binoculair zien en vooronderzoek

K1338

240

Bestaand

Verdieping binoculair zien en vooronderzoek

Het keuzedeel ‘Verdieping binoculair zien en vooronderzoek’ is onderhouden wegens problemen met de examineerbaarheid.

Verdieping geluid – geschikt voor niveau 2

K1339

240

Bestaand

Verdieping geluid

Het keuzedeel ‘Verdieping geluid’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek en wordt opgesplitst in twee nieuwe keuzedelen.

Verdieping geluid – geschikt voor niveau 3 en 4

K1340

240

Bestaand

Verdieping geluid

Het keuzedeel ‘Verdieping geluid’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek en wordt opgesplitst in twee nieuwe keuzedelen.

Verdieping industriële processen glasproductie

K1341

240

Nieuw

   

Verdieping licht – geschikt voor niveau 2

K1342

240

Bestaand

Verdieping licht

Het keuzedeel ‘Verdieping licht’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek en wordt opgesplitst in drie nieuwe keuzedelen.

Verdieping licht – geschikt voor niveau 3

K1343

240

Bestaand

Verdieping licht

Het keuzedeel ‘Verdieping licht’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek en wordt opgesplitst in drie nieuwe keuzedelen.

Verdieping licht – geschikt voor niveau 4

K1344

240

Bestaand

Verdieping licht

Het keuzedeel ‘Verdieping licht’ is onderhouden n.a.v. onderhoud aan het kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek en wordt opgesplitst in drie nieuwe keuzedelen.

Verdieping special effects

K1345

240

Nieuw

   

Voedselverspilling in de professionele keuken

K1347

240

Nieuw

   

Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed

K1348

240

Bestaand

Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

Het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek’ wordt opgesplitst in twee nieuwe keuzedelen.

Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek

K1349

240

Bestaand

Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

Het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek’ wordt opgesplitst in twee nieuwe keuzedelen.

Werkgeluk: succesvol samenwerken

K1350

240

Nieuw

   

C

In bijlage 41 worden de volgende keuzedelen in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Naam keuzedeel

Code

Aantal SBU

Toelichting

Audio-opname

K0489

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Audio-opname’.

Automatisch melken

K0272

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Robotmelken ‘

Bewegend licht

K0490

480

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Operator licht’.

Live beeld

K0358

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Live beeld’.

Melken

K0316

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Machinaal melken basis’.

Melkwinning

K0317

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Machinaal melken’.

Nagelstyling

K0070

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Nagelstyling’.

Rigging in de evenemententechniek

K0499

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Rigging in de evenemententechniek’.

Systeembeheer voor ethernet

K0546

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Ethernetsystemen voor podia en evenementen’.

Systeemtechniek en geluidsmetingen

K0500

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Systeemtechniek en geluidsmetingen’.

Toewerken naar Nederlands 2F

K1133

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Toewerken naar Nederlands 2F’.

Verdieping binoculair zien en vooronderzoek

K0942

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het keuzedeel ‘Verdieping binoculair zien en vooronderzoek’.

Verdieping geluid

K0503

240

Dit keuzedeel wordt opgesplitst in de twee keuzedelen ‘Verdieping geluid – geschikt voor niveau 2’ en ‘Verdieping geluid – geschikt voor niveau 3 en 4’.

Verdieping licht

K0504

240

Dit keuzedeel wordt opgesplitst in de drie keuzedelen ‘Verdieping licht – geschikt voor niveau 2’, ‘Verdieping licht – geschikt voor niveau 3 ‘ en ‘Verdieping licht – geschikt voor niveau 4’.

Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

K0205

240

Dit keuzedeel wordt opgesplitst in de twee keuzedelen ‘Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed’ en ‘Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek’.

D

Na de laatste bijlage wordt een bijlage toegevoegd conform de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 48 wordt gepubliceerd op de website https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

TOELICHTING

Algemeen

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd.

Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen bij ministeriële regeling vastgesteld of geactualiseerd worden. Met deze regeling worden voor de vijfentwintigste keer keuzedelen vastgesteld.

Zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 20191 worden sinds augustus 2020 in het kader van de veranderaanpak keuzedelen nieuwe keuzedelen niet meer gekoppeld aan kwalificaties of kwalificatiedossiers. De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer keuzevrijheid voor de student, minder bureaucratie, meer flexibiliteit in de afstemming van mbo-opleidingen op specifieke arbeidsmarktvragen en ontwikkelingen in de regio.

Oude keuzedelen blijven nog wel gekoppeld, en voor deze keuzedelen kunnen ook nog steeds conform de gangbare praktijk koppelverzoeken worden aangevraagd. Dat is ook in de aanloop naar deze wijzigingsregeling weer gebeurd. Deze koppelverzoeken staan in bijlage 48 en worden met deze wijzigingsregeling vastgesteld. Op dit moment wordt een wetswijziging voorbereid waarmee alle koppelingen tussen keuzedelen en kwalificaties worden losgelaten. Na inwerkingtreding van die wetswijziging zullen ook de koppelingen voor oude keuzedelen vervallen en zal de mogelijkheid om koppelverzoeken in te dienen overbodig worden.

Nieuwe en gewijzigde keuzedelen

De Toetsingskamer van SBB heeft in het tweede kwartaal van 2022 dertig keuzedelen voorzien van een positief advies, waarvan elf nieuwe keuzedelen en negentien aangepaste bestaande keuzedelen. Deze keuzedelen worden toegevoegd aan bijlage 40, waarin alle keuzedelen zijn opgenomen die op of na 1 augustus 2020 worden vastgesteld of gewijzigd.

Vervallen keuzedelen

Aan bijlage 41 worden vijftien keuzedelen toegevoegd, die op 1 augustus 2022 vervallen. Deze keuzedelen worden vervangen door een nieuwere versie.

De keuzedelen die op basis van de huidige wijzigingsregeling vervallen, kunnen, behalve bij toepassing van artikel 7.2.4, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, niet meer worden aangeboden per 1 augustus 2022. Deze keuzedelen worden, gelet op artikel 2.3 van de Regeling vaststelling keuzedelen, toegevoegd aan bijlage 41.

Administratieve lasten

De onderhavige wijzigingsregeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat met deze regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Vaste verandermomenten

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien dit gelet op de jaarindeling bij het onderwijs ongewenste nadelen voorkomt en het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdelen A en D

Bijlage 48 wordt toegevoegd aan artikel 2.1, tweede lid, van de regeling. Hiermee worden nieuwe koppelingen van bestaande keuzedelen aan kwalificaties in het mbo vastgesteld. Deze bijlage wordt gepubliceerd op de website https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/.

Artikel I, onderdeel B

In bijlage 40 worden de nieuwe of gewijzigde keuzedelen ingevoegd. Deze keuzedelen kunnen vanaf de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, in een beroepsopleiding worden aangeboden.

Artikel I, onderdeel C

In bijlage 41 worden de keuzedelen ingevoegd die per 1 augustus 2022 vervallen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 31 524, nr. 456.

Naar boven