Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2022, kenmerk MBO-33194500, houdende wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten in augustus 2022

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan bijlage 1 wordt toegevoegd:

Certificaten voor keuzedelen vanaf augustus 2022

K1294

Fitnesstrainer oncologie

K1312

Onderhoud aan windturbines

K1189

Positieve Gezondheid in de praktijk

K1127

Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2

K1128

Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3

K0748

World Class Manufacturing

K1292

Combifunctionaris IKC / Brede school

K0868

Klimaatbeheersing en koudetechniek

K1102

Koudetechniek voor warmtepompsystemen

K0399

Procestechniek basis

B

Aan bijlage 2 wordt toegevoegd:

Certificaten voor beroepsgerichte onderdelen vanaf augustus 2022

C0078

Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren

25801

Praktijkopleider (Gewijzigd 2022)

C0079

Componenten aansluiten voor duurzame energietechniek

25737

Monteur elektrotechnische installaties (Gewijzigd 2022)

C0080

Coördineren van leertrajecten van (nieuwe) medewerkers en stagiairs

25801

Praktijkopleider (Gewijzigd 2022)

C0081

Examinering van studenten

25801

Praktijkopleider (Gewijzigd 2022)

C0087

Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming

25801

Praktijkopleider (Gewijzigd 2022)

C0088

Ondersteunen gebruikers van IT systems and devices

25606

Expert IT systems and devices

C0089

Starten met managen in de horeca

25184

Manager/ondernemer horeca

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

TOELICHTING

Algemeen

Wie een diploma heeft behaald, is klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De arbeidsmarkt wordt namelijk steeds dynamischer; dit vraagt om een beroepsbevolking die in staat is met veranderingen om te gaan. Eén van de maatregelen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is de introductie van mbo-certificaten. Met certificaten kan het middelbaar beroepsonderwijs een grotere bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen. De mbo-certificaten, die een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding bevatten, kunnen worden benut voor bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. Ook kan het behalen van een mbo-certificaat volwassenen stimuleren om daarna alsnog, met een verleende vrijstelling en een verkort scholingstraject, het volledige mbo-diploma van de betreffende beroepsopleiding te verwerven.

Studenten in het niet-bekostigd mbo-onderwijs kunnen een deel van een mbo-opleiding volgen gericht op het behalen van een keuzedeel of beroepsgericht onderdeel van een kwalificatie, en deze afsluiten met een certificaat. Behaalde certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van DUO.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt een nieuwe reeks van keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat wordt verbonden. Ook wordt een aantal certificaten voor beroepsgerichte onderdelen aan de regeling toegevoegd.

Alleen onderdelen van een mbo-opleiding die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt, kunnen in aanmerking komen voor het hieraan verbinden van een certificaat. Dit houdt onder meer in dat er een – landelijk herkenbare – scholingsbehoefte van het werkveld aan ten grondslag moet liggen om dit deel van de mbo-opleiding zelfstandig in te zetten voor scholing van werkenden en werkzoekenden. Ook moet duidelijk zijn op welke wijze het behalen van het betreffende certificaat bijdraagt aan een bredere inzetbaarheid (door uitvoering van nieuwe taken) of een betere toerusting op huidige taken van de betreffende beroepsfunctionarissen.

Onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), doen voorstellen aan de Minister van OCW voor het verbinden van certificaten aan beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen, en voorzien deze voorstellen van een onderbouwing van de zelfstandige betekenis van het certificaat op de arbeidsmarkt.

Relatie met andere regelingen

Voorschriften voor het model voor het door de onderwijsinstelling uit te reiken certificaat zijn beschreven in bijlage 6 en 7 van de Regeling modeldiploma mbo.

Het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel kent een aantal certificaten met wettelijke beroepsvereisten die specifiek gelden voor het terrein van het Ministerie van LNV. Deze certificaten maken geen deel uit van onderhavige regeling maar zijn beschreven in de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs.

Uitvoering en handhaafbaarheid

Deze Regeling is voor een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets voorgelegd aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en de ADR. De wijzigingsregeling is uitvoerbaar geacht.

Regeldruk

Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of sprake is van administratieve lasten. Onder administratieve lasten wordt verstaan: de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten; met deze regeling worden geen nieuwe informatieverplichtingen opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Vaste verandermomenten

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien dit -gelet de doelgroep- ongewenste nadelen voorkomt en aangezien het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

In onderdeel A wordt aan bijlage 1 van de regeling een aantal keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat is verbonden. De inhoud van betreffende keuzedelen maakt geen deel uit van deze regeling en is te vinden op https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl.

In onderdeel B wordt aangegeven dat aan bijlage 2 van de regeling een aantal beroepsgerichte onderdelen is toegevoegd waaraan een certificaat is verbonden. De inhoud van betreffende beroepsgerichte onderdelen maakt geen deel uit van deze regeling en is te vinden op https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven