Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 30 juni 2022 nr. 32959733, houdende wijziging van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor 2022

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 71 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 67 van de Wet primair onderwijs BES, artikel 75a van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 127e van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 2.2.3, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 4, vijfde lid, van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen wordt ‘€ 14.300.000,–’ vervangen door ‘€ 19.605.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen (hierna: de subsidieregeling), en verhoogt het eerder vastgestelde subsidieplafond voor 2022. Op 18 februari 2020 is het subsidieplafond voor 2022 gepubliceerd (Stcrt. 2021, 48333). Dit plafond van € 14.300.000 is destijds vastgesteld op basis van een inschatting van het verwachte aantal aanvragen. Het aantal aanvragen in 2022 is echter hoger dan verwacht. Daarbij wordt met het coalitieakkoord 2022 extra geïnvesteerd in een verbeterde overgang van primair naar het voortgezet onderwijs. Gelet hierop wordt het subsidieplafond met deze wijziging van de subsidieregeling verhoogd naar € 19.605.000.

Er wordt in deze subsidieregeling afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden. In dit geval is dat niet bezwaarlijk, omdat de gevolgen van de plafondverhoging louter gunstig zijn voor aanvragers.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven