Open Teelten 2022/2023

Verbindendverklaring gewijzigde cao-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juli 2022 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies B.V. namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO-Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos) en Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB);

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.nl.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

De loontabellen in bijlage V komen te luiden:

BIJLAGE V WETTELIJK MINIMUMLOON

Zie Artikel 11 Lid 4 van de cao Open Teelten.

Het wettelijk minimumloon geldt voor de groepen werknemers genoemd in Artikel 10 (Piekarbeider) en Artikel 11 (Seizoenarbeider en zaterdaghulp).

Onderstaande bedragen worden aangepast aan de hand van de door de overheid vastgestelde nieuwe bedragen. Het uurloon is berekend door het wettelijk minimum weekloon te delen door het aantal arbeidsuren van 38 in de sector Open Teelten. Afronding heeft plaatsgevonden op twee decimalen achter de komma.

Wettelijk minimumloon2

Ingangsdatum

per uur

per week

per maand

1 juli 2022

€ 10,67

€ 405,30

€ 1.756,20

Voor seizoenarbeiders en zaterdaghulpen geldt het cao-jeugdloonpercentage, Artikel 11

Voor piekarbeiders geldt het wettelijk jeugdloonpercentage, Artikel 10 Lid 6.

Cao-jeugdloon percentages voor Seizoenarbeiders en Zaterdaghulpen:

Van toepassing per 1 juli 20221

Leeftijd

% van het WML

maandloon

uurloon

21 jaar en ouder

100%

€ 1.756,20

€10,67

20 jaar

80%

€ 1.404,96

€ 8,54

19 jaar

70%

€ 1.229,34

€ 7,47

18 jaar

60%

€ 1.053,72

€ 6,40

17 jaar

50%

€ 878,10

€ 5,34

16 jaar

45%

€ 790,29

€ 4,80

15 jaar

40%

€ 702,48

€ 4,27

X Noot
1

De overheid past het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan: per 1 januari en 1 juli.

De actuele bedragen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

Wettelijk minimum (jeugd)loon voor Piekarbeiders3:

Van toepassing per 1 juli 2022

Leeftijd

% van het WML

maandloon

uurloon

21 jaar en ouder (**)

100%

€1.756,20

€10,67

20 jaar

80%

€1.404,95

€ 8,54

19 jaar

60%

€1.053,70

€ 6,40

18 jaar

50%

€878,10

€ 5,34

17 jaar

39,5%

€693,70

€ 4,22

16 jaar

34,5%

€605,90

€ 3,69

15 jaar

30%

€526,85

€ 3,20

De actuele bedragen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

Werknemers met arbeidsbeperking. Zie ook Artikel 17 Lid 2 d.

Voor de werknemers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet te weten werknemers met een WSW-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, werknemers met een WSW indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen, is naast het bestaande loongebouw een aparte loonschaal ingevoerd.

Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt door aan te sluiten op het bestaande loongebouw, waarbij met name gekeken wordt naar het maximum van de laagste loonschaal maar in ieder geval op 120% WML. Indien het schaalmaximum van de reguliere laagste loonschaal - dat wil zeggen uitgezonderd de bestaande (lagere) loonschalen voor specifieke doelgroepen zoals gelegenheidswerknemers, starters - substantieel hoger is dan 120% WML, zal het maximum van de nieuwe specifieke loonschaal ook substantieel hoger zijn.

De nieuwe loonschaal kent groeistappen die aansluiten op de bestaande stappen in het bestaande loongebouw De stappen worden toegekend tot het overeengekomen schaalmaximum bereikt is.

NB. Nadrukkelijk is deze loonschaal exclusief voor de hierboven omschreven doelgroep en niet voor andere werknemers zoals werknemers met een arbeidshandicap die niet tot de doelgroep van de participatiewet behoren, werknemers met een arbeidshandicap die wel zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en andere groepen werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Loontabellen voor werknemers met arbeidsbeperking

Loontabel per 1 juli 2022

Maandloon

Uurloon

Aanvang

100% WML 21 jaar1

€ 1.756,20

€10,67

Na 1 jaar

WML*1,04

€ 1.826,45

€11,10

Na 2 jaar

WML*1,08

€ 1.896,70

€11,52

Na 3 jaar

WML*1,12

€ 1.966,94

€11,95

Na 4 jaar

WML*1,16

€ 2.037,19

€12,38

Na 5 jaar

WML*1,2

€ 2.107,44

€12,80

X Noot
1

De overheid past het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan: per 1 januari en 1 juli.

De actuele bedragen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon.

Voor jeugdigen zijn de jeugdloonpercentages van toepassing.

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 28 juli 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 2 september 2021, nr. 37394, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 maart 2022 (Stcrt. 23 maart 2022, nr. 5405).

X Noot
2

vermeld zijn de bedragen voor een 21-jarige en ouder

X Noot
3

De overheid past het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan: per 1 januari en 1 juli.

Naar boven