Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, van 29 juni 2022, kenmerk MC/ 22250202 houdende benoeming van leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2022 tot 1 juli 2024 worden tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts benoemd:

  • a. mevrouw mr. G.R. Werkman-Bouwkamp, te Groningen, tevens voorzitter;

  • b. de heer mr. M.C. Pinto, te Amstelveen, tevens vicevoorzitter.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

’s-Gravenhage, 29 juni 2022

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Naar boven