Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 4 juli 2022, nr. 2021-0000346891, tot openstelling en vaststelling uitkeringsplafond aanvraagtijdvak van de vierde tranche van de Woningbouwimpuls

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 3, tweede lid, van het Besluit Woningbouwimpuls 2020;

Artikel 1

Conform artikel 4, eerste lid, van het Besluit woningbouwimpuls 2020 wordt het vierde aanvraagtijdvak van de woningbouwimpuls vastgesteld voor de periode van 19 augustus 2022 tot en met 25 september 2022.

Artikel 2

Het uitkeringsplafond van dit aanvraagtijdvak is € 300.000.000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

TOELICHTING

In het Besluit Woningbouwimpuls 2020 is bepaald dat de Minister een aanvraagtijdvak uiterlijk zes weken voor opening aankondigt. In de aankondiging moet de openings- en sluitingsdatum van een aanvraagtijdvak alsmede het uitkeringsplafond worden opgenomen. In dit besluit maakt de Minister bekend dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 augustus 2021 00:00 tot en met 25 september 2022 23:59. Tevens wordt bekendgemaakt dat het bedrag voor dit aanvraagtijdvak dat ten hoogste aan de specifieke uitkeringen kan worden verstrekt, is vastgesteld op € 300.000.000.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven