Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging van het beheer over de dienst Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) aan de directeur-secretaris van de TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

Gelet op:

  • de artikelen 7ak en 7am Woningwet;

  • artikel 2 mandaatbesluit beheer TloKB;

  • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

besluit

Artikel 1

Met dit besluit geeft de voorzitter van de TloKB aan directeur-secretaris van de TloKB mandaat, volmacht en machtiging, ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over de dienst TloKB, voorzover dit valt binnen het mandaat, volmacht en machtiging van de voorzitter van de TloKB als genoemd in het mandaatbesluit beheer TloKB.

Artikel 2

  • 1. De directeur-secretaris van de TloKB is bevoegd ten aanzien van de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 1 ondermandaat te verlenen.

  • 2. De ondermandatering gebeurt schriftelijk en wordt ter kennis van het Bestuur gebracht.

  • 3. Overeenkomstig artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht kan de voorzitter van de TloKB, daarvan het (onder)mandaat intrekken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst/en werkt terug tot en met 22 april 2022.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB.

Van dit besluit zal mededeling worden gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Rijswijk, 22 april 2022

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) Voorzitter, Y.P. van Mastrigt

TOELICHTING

In artikel 2, eerste lid, van het Mandaatbesluit beheer toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de voorzitter van de TloKB mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van de dienst TloKB betreffen, waaronder aangelegenheden op personeel, financieel, materieel, en organisatorisch gebied. Het mandaat wordt begrensd door de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte.

Op grond van artikel 2, tweede lid, van het Mandaatbesluit beheer toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is het door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de voorzitter van de TloKB, toegestaan om aan de directeur-secretaris van de TloKB mandaat, volmacht en machtiging door te geven, ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over de dienst TloKB.

Naar boven