Besluit tot verlening van (onder)mandaat en machtiging aan de directeur-secretaris van de TloKB

Het bestuur van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB), in de persoon van de voorzitter, overwegende dat:

 • De dienst TloKB door de Minister ter beschikking is gesteld voor de uitvoering van de taken van de TloKB, zoals bedoeld in artikel 7am van de Woningwet;

 • Een dergelijke invulling onder meer inhoudt dat, in verband met een doelmatige uitvoering van de taken op het gebied van het toelaten van instrumenten en het toezicht houden op het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, zoals beschreven in artikel 7ak tweede lid van de Woningwet en in verband met de gemandateerde taken, zoals beschreven in het mandaatbesluit CO en het mandaatbesluit EKV, het wenselijk is taken en bevoegdheden (onder) te mandateren aan de directeur van de dienst TloKB;

Deze mandatering van bevoegdheden alleen van toepassing is voor zover het betreft de door het bestuur van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw aan de directeur van de dienst TloKB opgedragen taken zoals vastgelegd in artikel 2 van dit besluit;

gelet op:

 • het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • wet kwaliteitsborging voor het bouwen;

 • artikelen 7am en 7ak Woningwet;

 • mandaatbesluit CO;

 • mandaatbesluit EKV.

besluit:

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

a. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw:

het zelfstandig bestuursorgaan toelatingsorganisatie, genoemd in artikel 7ak eerste lid, van de Woningwet;

b. Bestuur:

de voorzitter en de leden van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, zoals benoemd door de Minister;

c. Minister:

de Minister voor de Volkshuisvesting en de Ruimtelijke Ordening;

d. Dienst TloKB:

de dienst TloKB is door de Minister ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de taken van de TloKB, zoals bedoeld in artikel 7am van de Woningwet en in het Organisatiebesluit BZK 2020;

e. Directeur:

de directeur-secretaris van de dienst TloKB;

f. Voorzitter:

degene die als voorzitter van het bestuur van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is benoemd door de Minister;

g. Mandaat:

de bevoegdheid om namens het bestuur van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen (zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht) en waarbij voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen met mandaat gelijkgesteld wordt, de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtiging handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

HOOFDSTUK II. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 2. Taken/ bevoegdheden ter zake het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

 • 1. Het bestuur van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) verleent mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de dienst TloKB voor de volgende taken:

  • a. het nemen van besluiten op grond van artikel 7ak tweede lid, onder a, c en e van de Woningwet;

  • b. het bekendmaken van monitorings- en evaluatieresultaten van het functioneren van het stelsel, zoals genoemd in artikel 7ak tweede lid onder g, inclusief verantwoording naar de Tweede Kamer;

  • c. het nemen van besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • 2. Het behandelen alsmede afhandelen van:

  • a. klaagschriften (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht);

  • b. verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • 3. Het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de in het eerste en tweede lid bedoelde taken.

 • 4. Het beantwoorden en het ondertekenen van het antwoord op aan het Bestuur gerichte brieven, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerende beleid van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw en de inhoud niet van bestuurlijke betekenis is, terwijl uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat deze door het bestuur dienen te worden beantwoord.

 • 5. Het voorbereiden, vaststellen en vorderen van betalingen zoals genoemd in artikel 7aj eerste en tweede lid van de Woningwet.

 • 6. Het publiceren in en het wijzigen van het register, zoals genoemd in artikel 7ai van de Woningwet, op basis van bestuursbesluiten en de door de instrumentaanbieder aangeleverde informatie zoals, genoemd in artikel 7ah van de Woningwet.

Artikel 3. Taken/ bevoegdheden ter zake de wettelijke taken ter zake de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO)

 • 1. Het bestuur van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) verleent ondermandaat en machtiging aan de directeur van de dienst TloKB

  voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister, bedoeld in:

  • a. artikel 92, derde lid, van de woningwet;

  • b. artikel 1.35, van het Bouwbesluit 2012;

  • c. artikel 1.36, het eerste tot en met het zesde lid, van het Bouwbesluit 2012;

  • d. artikel 1.37, het eerste tot en met het vierde lid, van het Bouwbesluit 2012;

  • e. artikel 1.39, het eerste tot en met het vijfde lid, met uitzondering van de laatste volzin van het vierde lid, van het Bouwbesluit 2012, en

  • f. artikel 1.40, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

 • 2. Het bestuur van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) verleent ondermandaat en machtiging aan de directeur van de dienst TloKB tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in lid 1.

 • 3. Het bestuur van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) verleent machtiging aan de directeur van de dienst TloKB tot het namens de Minister behandelen en beantwoorden van burgerbrieven, daarin zo nodig inhoudelijk bijgestaan door beleidsdirecties.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden ter zake het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw (EKV)

 • 1. Het bestuur van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) verleent ondermandaat en machtiging aan de directeur van de dienst TloKB tot het nemen van besluiten, en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de uitoefening

  van de volgende bevoegdheden van de Minister, bedoeld in:

  • a. het aanwijzen van een instelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid van het mandaatbesluit EKV;

  • b. het stellen van voorwaarden, bedoeld in artikel 2, tweede lid mandaatbesluit EKV;

  • c. het beoordelen en aanwijzen van een beoordelingsrichtlijn als bedoeld in artikel 3, eerste lid van het mandaatbesluit EKV;

  • d. het beoordelen en erkennen van kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 3, tweede lid van het mandaatbesluit EKV;

  • e. het coördineren en zorg dragen voor de bekendmaking van de kwaliteitsverklaringen, bedoeld in artikel 4 van het mandaatbesluit EKV; en

  • f. het innen van een marktbijdrage als bedoeld in artikel 5 van mandaatbesluit EKV.

Artikel 5. Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1. De directeur betrekt bij de uitoefening van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden, als voorgenoemd, het beleid van het bestuur, alsmede de door de Minister vastgestelde kaders.

 • 2. Het Bestuur treedt bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen in overleg met de directeur indien dat beleid raakt aan de taken en bevoegdheden die de dienst TloKB uitvoert dan wel uitoefent.

 • 3. Het Bestuur zendt de directeur alle benodigde informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid.

 • 4. Indien de directeur in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst af te wijken treedt hij hierover in overleg met het Bestuur.

 • 5. De directeur rapporteert naar bevind van zaken over de manier waarop hij van zijn bevoegdheden, zoals omschreven in artikel 2, gebruik heeft gemaakt aan het Bestuur van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

Artikel 6. Ondertekening

 • 1. In geval van gebruikmaking van de bevoegdheid namens het Bestuur op grond van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: ‘Het bestuur van de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, namens deze’, gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris, handtekening en naam.

 • 2. Ondertekening op grond van het mandaatbesluit CO en EKV vindt als volgt plaats:

  • a. Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens een in het mandaatbesluit CO en het mandaatbesluit EKV gemandateerde bevoegdheid, luidt de ondertekening:

   De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

   namens deze:

   gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de gemandateerde

  • b. Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van automatisch gegenereerde stukken vindt plaats op de volgende wijze:

   De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

   namens deze:

   gevolgd door functieaanduiding en naam van de gemandateerde functionaris

   Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.

  • c. In afwijking van het bepaalde onder b kan een automatisch gegenereerd stuk ook met een handtekening worden ondertekend. De ondertekening geschiedt dan overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid.

  • d. In geval van uitoefening van een ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken ondertekend met:

   ‘Overeenkomstig het/de door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

   namens deze, door (naam en functie van de gemandateerde) genomen besluit, ondertekend door:’

   Gevolgd door de functieaanduiding van de functionaris die gemachtigd is tot het ondertekenen en zijn of haar handtekening en naam.

  • e. Bij afwezigheid van de tot tekenen aangewezen functionaris zal alleen diegene tekenen die daartoe in het kader van de ondermandatering formeel is aangewezen.

Artikel 7. Ondermandaat

 • 1. De directeur is bevoegd ten aanzien van de bevoegdheden en taken zoals genoemd in artikel 2, 3 en 4 ondermandaat te verlenen.

 • 2. De ondermandatering gebeurt schriftelijk en wordt ter kennis van het Bestuur van de TloKB gebracht.

 • 3. Overeenkomstig artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht kan de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, in de persoon van de voorzitter, daarvan het (onder)mandaat intrekken.

Artikel 8. Slotbepaling

 • 1. In alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet, en in alle geschillen over de uitleg van dit besluit, beslist de voorzitter.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 22 april 2022.

 • 3. Dit besluit ligt ter inzage op het kantoor van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw en zal op de website van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw worden geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Het mandaatbesluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit directeur TloKB’.

Rijswijk, 22 april 2022

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) Voorzitter, Y.P. van Mastrigt

Naar boven