Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/139262, tot wijziging van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET en van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel ter verhoging van de subsidieplafonds

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, aanhef en onder b en f en 4, tweede lid, van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 1.5, eerste lid, van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET wordt ‘€ 13.500.000’ vervangen door ‘€ 25.000.000’.

ARTIKEL II

De Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.3, eerste lid, wordt ‘€ 3.330.000’ vervangen door ‘€ 23.500.000’.

B

Artikel 2.5, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. in 2022 voor:

    • 1°. bouwwerktuigen en hulpfuncties als bedoeld in de begripsomschrijving van ‘bouwmachine’, artikel 1.1, onderdelen a en b, van 9 mei 2022, 9.00 uur tot en met 30 december 2022, 12.00 uur;

    • 2°. bouwvoertuigen als bedoeld in de begripsomschrijving van ‘bouwmachine’ artikel 1.1, onderdeel c, van 9 mei 2022, 9.00 uur tot en met 29 juli 2022;.

C

In artikel 3.3, eerste lid, wordt ‘€ 5.000.000’ vervangen door ‘€ 7.000.000’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

TOELICHTING

1. Inleiding

Op 9 mei 2022 traden de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (hierna: AanZET) en de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (hierna: SSEB) in werking.

Op grond van de AanZET kunnen subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van emissieloze vrachtauto’s. Op grond van de SSEB kunnen subsidies worden verstrekt voor aanschaf van en innovatie rondom emissieloos materieel en voor de ombouw (retrofit) naar schoon (emissiearm) of emissieloos materieel dat ingezet wordt in de bouwsector in Nederland.

Voor beide regelingen geldt dat op de eerste dag zoveel aanvragen zijn ingediend dat de beschikbare budgetten ruimschoots overtekend zijn. Het grote aantal aanvragen laat zien dat veel bedrijven klaar zijn voor de transitie naar duurzamer transport en voor het werken met duurzamer bouwmaterieel.

2. Noodzaak tot wijziging

Bij AanZET is er op 9 mei in totaal voor 479 vrachtwagens subsidie aangevraagd, waarbij de totale omvang van de aangevraagde subsidie ruim 35 miljoen euro is, het beschikbare budget was 13,5 miljoen euro. Dit zijn ruim twee keer zoveel emissieloze vrachtwagens als de circa 230 emissieloze vrachtauto’s op de weg op dit moment in Nederland. Bijna de helft hiervan betreft bovendien de zwaardere N3-trekkers. Het is van belang dat juist nu de ondernemers die de stap maken om ook de (zwaardere) trucks te verduurzamen, zij hiertoe ook de mogelijkheden krijgen.

De SSEB is op onderdelen eveneens overtekend. Voor de aanschaf van emissieloze werktuigen en hulpfuncties (artikel 2.3, eerste lid, van de SSEB) is op 9 mei in totaal 29,4 miljoen euro subsidie voor 857 machines aangevraagd, het beschikbare budget was 3,3 miljoen euro. Voor ombouw van bestaand bouwmaterieel naar schoon (middels het installeren van een stikstofkatalysator) of emissieloos (artikel 2.3, eerste lid, van de SSEB) is op 9 mei in totaal 8,5 miljoen euro voor 85 machines aangevraagd, het beschikbare budget was 5 miljoen euro. Uit de grote hoeveelheid aanvragen blijkt dat de verduurzaming van bouwmaterieel sneller gaat dan vooraf aangenomen. Gezien het belang van het terugdringen van de uitstoot van de bouwsector moet de mogelijkheid tot versnelde transitie naar emissieloos bouwmaterieel worden benut.

Binnen de SSEB is er voor het jaar 2022 tevens een subsidieplafond van 1,7 miljoen euro voor de aanschaf van emissieloze bouwvoertuigen (artikel 2.3, tweede lid SSEB). Hiervoor is voor ongeveer 900.000,– euro aan aanvragen ontvangen. Om te voorkomen dat onaangesproken middelen aan het einde van het jaar overblijven, wordt een vervroegde einddatum voor dit subsidiespoor ingevoerd zodat overgebleven middelen binnen de regeling beschikbaar komen voor emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties.

3. Inhoud wijzigingen

In artikel 1.5, eerste lid, van de AanZET, wordt het subsidieplafond voor de aanschaf van emissievrije vrachtwagens verhoogd van 13,5 miljoen euro naar 25 miljoen euro.

In artikel 2.3, eerste lid, van de SSEB, wordt het subsidieplafond voor de aanschaf van emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties verhoogd van 3,3 miljoen euro naar 23,5 miljoen euro.

In artikel 2.5, derde lid, onderdeel a, van de SSEB, wordt de aanvraagperiode voor aanvragen voor subsidie voor de aanschaf van een bouwvoertuig verkort naar 29 juli 2022.

In artikel 3.3, eerste lid, van de SSEB wordt het subsidieplafond voor de ombouw (retrofit) van bestaand bouwmaterieel naar schoon of emissieloos verhoogd van 5 miljoen euro naar 7 miljoen euro.

Met het extra budget kan 80% van het subsidiebudget dat op 9 mei is aangevraagd bij AanZET en SSEB worden gehonoreerd. Onder andere om te voorkomen dat de budgetten na de verhoging van de subsidieplafonds van AanZET en SSEB door uitval (bijvoorbeeld vanwege terugtrekking van de aanvraag of het niet voldoen aan de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen) niet volledig wordt uitgeput, is de ophoging lager dan de in totaal aangevraagde subsidiebedragen.

Mochten er middelen uit SSEB artikel 2.3, tweede lid (aanschafsubsidie voor emissieloze bouwvoertuigen) ongebruikt blijven, dan zullen deze na afloop van de aanvraagperiode worden ingezet voor SSEB artikel 2.3, eerste lid (aanschafsubsidie voor emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties).

4. Gevolgen van de wijziging

Zoals hiervoor uiteen is gezet kunnen door de wijziging meer ondernemers gebruik maken van een subsidie. Dit betreft aanvragers die al voor deze wijziging een aanvraag hebben ingediend. De wijziging van de subsidieregeling heeft naar haar aard geen gevolgen voor de administratieve lasten voor ondernemers en burgers. Op grond van het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie1 kon internetconsultatie daarom achterwege blijven.

De wijzigingsregeling betreft enkel de vaststelling en wijziging van openstellingsperiodes en subsidieplafonds. Dit type wijzigingen is uitgezonderd van voorafgaande toetsing door het Adviescollege toetsing regeldruk.

De financiële gevolgen voor de rijksoverheid van de onderhavige wijziging van de subsidieregeling vallen binnen de kaders van de rijksbegroting.

5. Inwerkingtreding van de regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding is afgeweken van de vaste verandermomenten (Aanwijzing voor de regelgeving nr. 4.17, tweede lid) en de minimuminvoeringstermijn van twee maanden (Aanwijzing voor de regelgeving nr. 4.17, vierde lid). De reden van deze afwijking is dat hiermee, gelet op de doelgroep, aanmerkelijke ongewenste private nadelen worden voorkomen (Aanwijzing voor de regelgeving nr. 4.17, vijfde lid, onderdeel a). De voorgestelde inwerkingtreding betekent dat er meer aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Dit komt het milieu ten goede.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen


X Noot
1

Kamerstukken II 2009/10, 29 279, nr. 114 en Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 224.

Naar boven