Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/144042, houdende tijdelijke sluiting van het luchtruim boven de Penitentiaire Inrichting Vught om redenen van openbare orde en veiligheid (Tijdelijke regeling sluiting luchtruim Vught)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

AOC:

door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan een onderneming of groep van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbekwaamheid en organisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespecificeerde luchtvaartactiviteiten (Air Operator's Certificate);

burgerluchtverkeer:

alle luchtvaartactiviteiten van burgerluchtvaartuigen met inbegrip van modelluchtvaartuigen en onbemande luchtvaartuigen;

NM:

nautische mijlen.

Artikel 2

  • 1. Burgerluchtverkeer is om redenen van openbare orde en veiligheid verboden in het cirkelvormige gebied met een straal van 3.700 meter (2 NM) gemeten vanuit het hart van de Penitentiaire Inrichting Vught, vanaf de grond tot een hoogte van 1500 ft.

  • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

    • a. vluchten uitgevoerd met een vliegtuig of helikopter in het kader van de politietaak, bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012 (politievluchten);

    • b. vluchten uitgevoerd met een helikopter krachtens een AOC met voorziening A3-Emergency medical service (HEMS).

Artikel 3

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2022 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling sluiting luchtruim Vught.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van de regeling zal door de verlener van luchtverkeersdiensten mededeling worden gedaan door middel van luchtvaartpublicaties zijnde Notice to Airmen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling wordt het luchtruim boven de Penitentiaire Inrichting Vught (hierna PI Vught) en de directe omgeving daarvan op verzoek van de gemeente Vught tot een hoogte van 1500 ft (ong. 450m) tijdelijk gesloten. Dit verzoek wordt ondersteund door de Minister voor Rechtsbescherming. Voor de omvang en duur van deze maatregel wordt aansluiting gezocht bij de aanwijzing van het gebied tot veiligheidsrisicogebied waartoe de burgemeester van Vught heeft besloten.

De aanleiding voor de sluiting is met name een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden met hulp van buitenaf door middel van het gebruik van luchtvaartuigen, en daarmee samenhangend, de mogelijkheid om met luchtvaartuigen inlichtingen in te winnen (luchtfoto's, films, etc.) met betrekking tot de (vitale) infrastructuur van de PI Vught en omgeving en de mogelijkheid om met luchtvaartuigen contrabanden (wapens, verdovende middelen, communicatiemiddelen, etc.) binnen te brengen die een mogelijk gevaar voor de algehele veiligheid binnen de PI Vught kunnen veroorzaken.

Er zijn binnen de PI Vught en de nabije omgeving reeds diverse maatregelen genomen om de hierboven genoemde scenario’s het hoofd te bieden. Echter gezien de punten zoals hierboven geschetst, is het noodzakelijk ook het luchtruim boven de PI Vught en omgeving te sluiten.

Het luchtruim boven en in de onmiddellijke omgeving van de PI Vught wordt gesloten voor burgerluchtverkeer, inclusief modelluchtvaartuigen en onbemande luchtvaartuigen (drones).

Luchtvaartuigen die worden ingezet voor uitoefening van politietaken en spoedeisende hulpverlening zijn uitgezonderd van het verbod.

Op grond van artikel 11.9, eerste lid, van de Wet luchtvaart staat op overtreding van het verbod een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste de derde categorie.

Effecten op de administratieve lasten en nalevingskosten

De onderhavige regeling brengt geen nieuwe administratieve lasten en nalevingskosten met zich mee. De regeling is daarom niet voorgelegd aan ATR. De wijzigingen zijn louter operationeel van aard.

Internetconsultatie

Er is geen internetconsultatie uitgevoerd voor deze regeling, omdat het hier spoedregelgeving betreft.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met ingang van 1 juli 2022 in werking. Dit is een van de vaste verandermomenten. Omdat deze regeling niet voor 1 mei 2022 is gepubliceerd, zal wat betreft de vereiste invoeringstermijn worden afgeweken van de daarvoor geldende twee maanden. De reden hiervoor is dat hier sprake is van spoedregelgeving (AR. 4.17, vijfde lid, onderdeel b). Indien deze regeling niet voor 1 juli gepubliceerd wordt, treedt de regeling de dag na publicatie in werking. Hiermee wordt dan afgeweken van de vaste verandermomenten, met als reden het spoedeisende karakter van de regeling (AR. 4.17, vijfde lid, onderdeel b).

Deze regeling wordt, naast de publicatie ervan in de Staatscourant, ook via een Notice to Airmen (NOTAM) bekendgemaakt.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Naar boven