Protocol Accountantsonderzoek CAK

Bestuurlijke verantwoording 2021

Inhoud

1.

Inleiding

1

1.1

Algemeen

1

1.2

Situatie uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

2

1.3

Publicatie in Staatscourant

3

2.

Doel accountantsonderzoek

3

3.

Te volgen procedures

3

4.

Te hanteren uitgangspunten

5

4.1

Verantwoordingsstructuur

5

4.1.1

Financieel verslag

5

4.1.2

Uitvoeringsverslag

5

4.2

Object van het onderzoek

5

4.3

Toetsingscriteria

8

4.3.1

Algemeen

8

4.3.2

Financiële en procedurele rechtmatigheid

8

4.3.3

Uitwerking accountantsonderzoek

8

4.4

Materialiteit

9

4.4.1

Toleranties getrouw beeld

9

4.4.2

Toleranties financiële rechtmatigheid

10

4.4.3

Foutentabel

10

4.5

Andere informatie

11

5.

Controleverklaring

11

6.

Accountantsverslag

14

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021 (verder: model) voorschriften opgenomen voor de inrichting van de bestuurlijke verantwoording 2021 van het CAK.

De regels voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag hebben het Ministerie van VWS en de NZa vastgelegd in dit Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021 (verder: protocol)1.

Dit protocol geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de in de bestuurlijke verantwoording 2021 opgenomen matrices bestuurlijke verantwoording en financiële overzichten van de activa en passiva en toelichtingen daarop (verwezen wordt naar het model paragraaf 2.1.1 ad 1 en 2). Het onderzoek betreft in de basis een controleopdracht conform Standaard 800 van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De overige onderdelen van de bestuurlijke verantwoording worden voor dit onderzoek aangemerkt als ‘andere informatie’ (verwezen wordt naar het model bij paragraaf 2.1.1 ad 3), waarop Standaard 720 van de NBA van toepassing is.

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK verantwoording af met betrekking tot de uitvoering van 7 taken en regelingen. Hiervan is een aantal reeds afgeschaft en vindt enkel nog de afwikkeling plaats door het CAK. Dit betreft:

Aflopende regelingen:

 • 1. Tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten2;

 • 2. Ouderbijdrage Jeugdwet3;

 • 3. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling4;

Doorlopende regelingen en taken:

 • 4. Financiering van de Wlz-erkende instellingen;

 • 5. Eigenbijdrageregeling Wlz;

 • 6. Eigenbijdrageregeling Wmo;

 • 7. Afdracht interest geldmiddelen Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo5.

Het doel van dit protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders aan te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden. De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden ter verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie als basis voor zijn oordeel.

De accountant hanteert het protocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende gedrags- en beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance-opdrachten (ViO) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

De externe accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in:

 • een controleverklaring;

 • een accountantsverslag.

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten (controleverklaring en accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar toezenden aan het Ministerie van VWS en de NZa. Vanuit praktische overwegingen is overeengekomen dat Zorginstituut Nederland als fondsenbeheerder ook onderdeel uitmaakt van de verspreidingskring.

Het Ministerie van VWS en de NZa maken bij hun beoordeling zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK, van de controleverklaring en het bijbehorende accountantsverslag. Daarbij beoordelen het Ministerie van VWS en de NZa de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen op basis van hun bevindingen de eigen (onderzoeks)werkzaamheden vast.

Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een bestuurlijk oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke taken en regelingen door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende financiële stromen.

Zoals in het model is vermeld, beoordeelt het Ministerie van VWS de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) wettelijke taken. Het Ministerie van VWS kan de Auditdienst Rijk (ADR) inschakelen om de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK te beoordelen, ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor de volgende taken:

 • 1. Tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten;

 • 2. Ouderbijdrage Jeugdwet;

Het Ministerie van VWS vormt zich een oordeel betreffende deze regelingen en stuurt indien akkoord een brief naar het CAK waarin de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) regelingen wordt goedgekeurd.

De NZa brengt verslag uit van haar bevindingen over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de overige (premiegefinancierde) wettelijke taken door het CAK (zie paragraaf 1.1 taken 3 tot en met 7) via een rapport vóór 1 december volgend op het verslaggevingsjaar van het CAK.

1.2 Situatie uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Op 18 januari 2021 is door de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane in een brief aan de Tweede Kamer (2021Z0896) de gewenste aanpak voor gedupeerde ouders binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (KOT) beschreven. In relatie tot de aanpak van de schuldenproblematiek is aangegeven dat alle openstaande schulden, die gedupeerde ouders op dat moment van uitbetalen van de herstelbetaling bij de Belastingdienst hebben, worden kwijtgescholden. Ook andere publieke schuldeisers schelden de betreffende schulden van deze gedupeerden kwijt, waaronder ook het CAK. Voor het CAK speelt kwijtschelding bij de volgende twee regelingen (uit paragraaf 1.1. van dit protocol):

 • Eigen bijdrageregeling Wet langdurige zorg (Wlz); en

 • Eigen bijdrageregeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het CAK handelt in deze situatie, in opdracht van het Ministerie van VWS en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de voorgenomen wetswijziging. Op dit moment is een kwijtscheldingsgrondslag in voorbereiding. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven zich binnen haar mogelijkheden in te spannen de voorgenomen wetswijziging zo spoedig in werking te laten treden.

In de bestuurlijke verantwoording 2021 verantwoordt het CAK zich over de uitvoering en de financiële omvang in aantallen en bedragen van de hersteloperatie KOT in de andere informatie. In bijlage 6 van het model is nader toegelicht hoe het CAK zich hierover moet verantwoorden en aan welke onderdelen in de uitvoering door het CAK zij minimaal aandacht moet besteden in de bestuurlijke verantwoording 2021, waaronder per betreffende regeling.

Het CAK moet zelf ook een beoordeling doen in het verlengde van haar uitvoeringstaken die aantoont dat de opdrachtbrieven van het Ministerie van VWS met de daar bijhorende door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) met tot een juiste en volledige verwerking in de (financiële) administratie en bestuurlijke verantwoording hebben geleid. De externe accountant rapporteert vervolgens conform NVCOS 720 voorschriften over de juiste weergave hiervan. Hiervoor wordt verder verwezen naar het doel van het accountantsonderzoek en het object van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2 en paragraaf 4.2.

1.3 Publicatie in Staatscourant

De raad van bestuur van de NZa heeft op 31 mei 2022 dit ‘Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit protocol is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen via www.nza.nl.

2. Doel accountantsonderzoek

De externe accountant onderzoekt of de in de bestuurlijke verantwoording 2021 opgenomen bedragen in de matrices bestuurlijke verantwoording en de financiële overzichten van de activa en passiva en de toelichtingen daarop in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig zijn weergegeven en onderzoekt of de opgenomen financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording rechtmatig zijn, in overeenstemming met de voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021. Tevens gaat de externe accountant na of de andere informatie in de bestuurlijke verantwoording minimaal alle informatie bevat die op grond van het model is vereist en verenigbaar is met de matrices en financiële overzichten van de activa en passiva en de toelichtingen daarop.

De externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van dit onderzoek in:

 • een controleverklaring;

 • een accountantsverslag.

Controleverklaring

Het onderzoek van de bestuurlijke verantwoording 2021 leidt tot een gecombineerde controleverklaring van de externe accountant over de getrouwheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen bedragen in de matrices bestuurlijke verantwoording en de financiële overzichten van de activa en passiva en de toelichtingen daarop en de rechtmatigheid van de opgenomen financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording. Voor de tekst van de controleverklaring maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen.

Accountantsverslag

Voor de tekst van het accountantsverslag maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 6 van dit protocol is opgenomen. Dit deel valt aan te merken als de uitkomst van de controleopdracht en wordt tezamen met de controleverklaring afgegeven.

Verspreidingskring

De controleverklaring en het accountantsverslag zijn alleen bestemd voor het CAK, het Ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut.

3. Te volgen procedures

De procedure van het onderzoek in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven.

CAK en externe accountant

 • het CAK geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren op de bestuurlijke verantwoording 2021, zoals omschreven in het doel van het onderzoek in hoofdstuk 2 in dit protocol;

 • het CAK en de externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de samenwerking. De externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk gebruik van de interne controlewerkzaamheden van het CAK en zal, indien nodig, aan het CAK aangeven welke aanvullende informatie en werkzaamheden er benodigd zijn;

 • de externe accountant voert zijn onderzoek uit volgens dit protocol. De externe accountant rapporteert aan het CAK door middel van een controleverklaring en een accountantsverslag over de uitkomsten van zijn onderzoek naar de bestuurlijke verantwoording;

 • het CAK stuurt vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar aan het Ministerie van VWS en de NZa, de door de externe accountant gecontroleerde bestuurlijke verantwoording, de controleverklaring en het accountantsverslag op. Het Zorginstituut behoort eveneens tot de verspreidingskring.

VWS en de NZa

 • het Ministerie van VWS en de NZa maken bij hun beoordeling zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant. Op basis hiervan stellen zij hun eigen (onderzoeks)werkzaamheden vast;

 • het Ministerie van VWS en de NZa koppelen onafhankelijk van elkaar, indien nodig, hun bevindingen betreffende de werkzaamheden van de externe accountant schriftelijk terug aan de betreffende externe accountant;

 • het Ministerie van VWS vormt zich een oordeel over de uitvoering van de Tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten en de Ouderbijdrage Jeugdwet en stuurt een brief naar het CAK met haar oordeel over de verantwoording over de uitvoering door het CAK van deze (begrotingsgefinancierde) regelingen;

 • de NZa rapporteert over haar bevindingen in een conceptrapport. In dit conceptrapport neemt de NZa de bevindingen en conclusies op over de uitvoering van de overige wettelijke taken en regelingen in het verslagjaar door het CAK. De NZa bespreekt het conceptrapport met het CAK. Het CAK kan in een formele hoorprocedure reageren op de bevindingen en de opgenomen conclusies in het rapport;

 • de raad van bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van het rapport vast. De NZa stuurt deze versie toe aan het CAK. De NZa stuurt het rapport ook toe aan het Ministerie van VWS en aan het Zorginstituut.

Inzage in het accountantsdossier

De NZa en het Ministerie van VWS kunnen zonder verdere tussenkomst van het CAK contact opnemen met de externe accountant van het CAK met betrekking tot inzage op de uitgevoerde werkzaamheden in het accountantsdossier van de externe accountant en over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden. Het Ministerie van VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg wettelijk bevoegd om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te vragen voor hun eigen dossiervorming.

De NZa en het Ministerie van VWS kunnen de accountant verzoeken6 om stukken uit het accountantsdossier aan te leveren en de opgevraagde stukken (laten) kopiëren voor eigen dossiervorming.

Daarnaast kan het Ministerie van VWS en de NZa:

 • rapporteren over stukken uit het accountantsverslag7;

 • over uitkomsten van de inzage van het accountantsdossier rapporteren in een reviewmemorandum8.

4. Te hanteren uitgangspunten

4.1 Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet op grond van artikel 6.2.6 van de Wlz vóór 1 juli9 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij het Ministerie van VWS en de NZa de volgende verantwoordingsdocumenten, inclusief de accountantsproducten, aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen uitgewerkt.

Het object van onderzoek van dit protocol (de bestuurlijke verantwoording) wordt behandeld in paragraaf 4.2 en verder.

4.1.1 Financieel verslag

Het financieel verslag bestaat uit vier financiële verantwoordingen. Alleen de derde verantwoording valt onder de reikwijdte van dit protocol:

 • 1. een financiële verantwoording van de uitvoeringsorganisatie (hierna aangeduid als: de jaarrekening);

 • 2. een financiële verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’;

 • 3. een bestuurlijke verantwoording;

 • 4. een bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Voor nadere details wordt verwezen naar het model paragraaf 2.1.

4.1.2 Uitvoeringsverslag

Het uitvoeringsverslag wordt bijgevoegd bij de oplevering van de jaarrekening door het CAK. De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn nader uitgewerkt in de Regeling bezoldiging beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en het accountantsprotocol als bijlage hiervan. Het uitvoeringsverslag valt buiten de reikwijdte van dit protocol.

4.2 Object van het onderzoek

Het object van het accountantsonderzoek betreft de bestuurlijke verantwoording 2021. Het CAK stelt de bestuurlijke verantwoording op in overeenstemming met de vereisten van het model.

De bestuurlijke verantwoording van de wettelijke regelingen en taken (zie paragraaf 1.1) bestaat uit drie componenten:

 • 1. matrices bestuurlijke verantwoording van in- en uitgaande financiële stromen op kasbasis;

 • 2. financiële overzichten van de activa en passiva van de financiële stromen;

 • 3. andere informatie die bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

  • a. voorwoord en inleiding;

  • b. de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer van de wettelijke taken (inclusief de invulling van de doelmatigheid);

  • c. de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen;

  • d. de bestuursverklaring met eventuele bijlagen;

  • e. de kengetallen en prestatie-indicatoren;

  • f. de verantwoording over klachten en bezwaar;

  • g. de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa;

  • h. de verantwoording over de uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (KOT).

Ad 1: matrices bestuurlijke verantwoording

Voor de verantwoording van de financiële stromen maakt het CAK gebruik van de matrix bestuurlijke verantwoording. De matrices geven aan bij welke financiële stromen (op kasbasis) het CAK is betrokken, wat de omvang is van deze financiële stromen, welke taken en verantwoordelijkheden het CAK heeft ten aanzien van deze financiële stromen en welke voorbehouden gelden in verband met de opdrachtverstrekking en gegevensaanlevering door derden. In de kolom bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan hoe en in hoeverre de rechtmatigheid van de financiële stromen door het CAK is gewaarborgd.

De matrices zijn uitgewerkt in de bijlagen bij het model, voor het Ministerie van VWS bijlage 3 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording VWS’ en voor de NZa bijlage 4 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording NZa’. De matrices die een rol spelen bij de concrete invulling van het rechtmatigheids-en doelmatigheidsbegrip bij het CAK, geven de volgende financiële stromen weer op kasbasis:

Inzake het Ministerie van VWS:

Aflopende regelingen en taken:

 • 1. uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • 2. afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

Inzake NZa:

Aflopende regelingen en taken:

 • 3. Tijdelijke subsidieregeling Extramurale Behandeling;

Doorlopende regelingen en taken:

 • 4. Financiering van de Wlz-erkende instellingen;

 • 5. Eigenbijdrageregeling Wlz;

 • 6. Eigenbijdrageregeling Wmo;

 • 7. Afdracht interest geldmiddelen Flz en Wmo.

Ad 2: financiële overzichten

In de bestuurlijke verantwoording worden financiële overzichten inclusief toelichtingen opgenomen van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers) op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel, in totaal- en in specificatieoverzichten per regeling. Van deze activa en passiva worden verloopoverzichten met balansstanden, balansmutaties en vergelijkende cijfers en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz en Wmo).

Analyse debiteurenpositie

Het CAK neemt in de financiële overzichten van de activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel debiteurenvorderingen op. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er wordt in dit onderdeel van de bestuurlijke verantwoording geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen voor de debiteurenvorderingen, omdat het risico voor oninbaarheid voor rekening van het desbetreffende fonds of gemeente is. Het CAK neemt in de toelichting van de financiële verantwoording een analyse op van de debiteurenpositie gewaardeerd tegen reële waarde (inclusief toelichting van eventuele schattingen), alsmede een nadere toelichting inzake juistheid, volledigheid en bestaan van de debiteurenpositie teneinde de voorziening voor oninbaarheid te kunnen bepalen. Zie verder paragraaf 4.3.3.3 ten aanzien van de specifieke toetsingscriteria.

De te hanteren sjablonen en modellen in de bestuurlijke verantwoording worden vooraf met partijen afgestemd. De te hanteren uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen in bijlage 1 ‘Toelichtingen en waarderingsgrondslagen’ van het model.

Ad 3: andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat minimaal uit bovengenoemde onderdelen a tot en met h. Onderdeel a het voorwoord en de inleiding spreken hierbij voor zich. De verantwoording bij overige onderdelen worden onderstaand nader beschreven.

Onderdeel b de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer

In dit onderdeel beschrijft het CAK in hoeverre de organisatorische maatregelen ter borging van de rechtmatigheid gedurende het verantwoordingsjaar 2021 hebben gefunctioneerd. Voor een nadere toelichting op de minimaal voorgeschreven inhoudelijke aandachtpunten in de bestuurlijke verantwoording wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van het model. Ten aanzien van de invulling van het doelmatigheidsbegrip wordt verwezen naar paragraaf 3.1 ad 7 van het model.

Onderdeel c de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen is gewaarborgd.

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip naar de 7 specifieke taken en regelingen, zoals opgenomen in paragraaf 1.1, onder te verdelen. Als in deze taken en regelingen wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende financiële stromen als rechtmatig aan te merken.

Voor specifieke taken en regelingen zijn de beoordelings- respectievelijk toezichtstaken verdeeld tussen het Ministerie van VWS en de NZa (zie het model paragraaf 1.3 en 1.4). In de paragrafen van hoofdstuk 4 in het model is het rechtmatigheidsbegrip per taak of regeling uitgewerkt. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende financiële stroom. De ‘matrix bestuurlijke verantwoording VWS’ en de ‘matrix bestuurlijke verantwoording NZa’ vormen hierbij een hulpmiddel om de financiële stromen, taken en verantwoordelijkheden van het CAK schematisch weer te geven.

Onderdeel d de bestuursverklaring

In de bestuursverklaring geeft de Raad van Bestuur van het CAK aan of de informatie in de bestuurlijke verantwoording een getrouw beeld geeft van de uitvoering van de wettelijke taken, in overeenstemming met het model en de te zake voor het CAK geldende wet- en regelgeving.

Onderdeel e de kengetallen en prestatie-indicatoren

Het CAK moet in de bestuurlijke verantwoording een aantal kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en voor zover van toepassing het jaar voorafgaand aan het verslagjaar opnemen. Deze kengetallen en prestatie-indicatoren zijn in bijlage 5 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’ in het model opgenomen.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk intern vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

In het kader van de tijdige vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en Wmo bij de cliënt zijn er specifieke werkafspraken gedefinieerd in de Regeling langdurige zorg (artikel 7.12, 7.13 en 7.14) en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hoofdstuk 2a) ten aanzien van de uitwisseling van gegevens tussen het CAK en de zorgkantoren en het CAK en de gemeenten. Het CAK besteedt in de bestuurlijke verantwoording 2021 als onderdeel van het ketenmanagement aandacht aan:

 • de tijdige aanlevering van gegevens (van cliënten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en Wmo) aan het CAK;

 • de organisatie en uitkomst van periodieke bestandvergelijkingen van de administraties (houdende de relevante gegevens van cliënten) met zorgkantoren en gemeenten;

 • de door het CAK genomen acties inclusief terugkoppeling aan zorgkantoren en gemeenten, naar aanleiding van mogelijke problematiek bij het in samenwerkingsverband tijdig opleggen van de eigen bijdrage aan de cliënt.

Onderdeel f de verantwoording over klachten en bezwaar

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze in de organisatie is verankerd dat alle klachten en bezwaar van cliënten op een cliëntgerichte manier en zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het CAK moet de klachten en bezwaar zorgvuldig behandelen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk negen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In de bestuurlijke verantwoording besteedt het CAK aandacht aan de organisatorische borging van de klachten- en bezwaarbehandeling binnen het CAK. Hierbij besteedt het CAK aandacht aan de wijze waarop zij bewaakt dat klachten en bezwaar zorgvuldig volgens de voorschriften van de Awb worden afgehandeld. Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze lering wordt getrokken uit de ontvangen klachten en bezwaar en tot welke concrete verbeteringen in procedures en dergelijke dit heeft geleid.

Onderdeel g de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa

Het CAK geeft hierbij in een totaaloverzicht toelichting op de stand van zaken en de voortgang van de opvolging van verbeterpunten waarover de NZa heeft gerapporteerd in de toezichtsrapportage(s) over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

Onderdeel h de verantwoording over de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (KOT).

In bijlage 6 van het model is in detail beschreven wat deze verantwoording omvat en waar deze verantwoording aan moet voldoen.

4.3 Toetsingscriteria

4.3.1 Algemeen

De externe accountant toetst of de in de bestuurlijke verantwoording 2021 opgenomen bedragen in de matrices bestuurlijke verantwoording en de financiële overzichten van de activa en passiva en de toelichtingen daarop in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig zijn weergegeven en toetst of de opgenomen financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording rechtmatig zijn, in overeenstemming met de voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021.

In de bijlagen bij het model zijn de verslaggevingsvoorschriften voor het CAK uitgewerkt. Deze voorschriften fungeren tevens als toetsingscriteria voor het onderzoek van de externe accountant, zie ook:

 • bijlage 1: Toelichtingen en waarderingsgrondslagen;

 • bijlage 2: Juridisch kader met wet- en regelgeving en overige beleidsstukken;

 • bijlage 3. Model matrix bestuurlijke verantwoording VWS

 • bijlage 4. Model matrix bestuurlijke verantwoording NZa;

 • bijlage 5 Definities kengetallen en prestatie-indicatoren;

 • bijlage 6 Verantwoording uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslag.

4.3.2 Financiële en procedurele rechtmatigheid

Voor wat betreft de in het model gebruikte begrippen getrouwheid, (financiële en procedurele) rechtmatigheid en doelmatigheid baseert de accountant zich op de uitwerking van deze begrippen in hoofdstuk 3.1, 3.2 en 3.3 van het model.

De controle van de accountant richt zich uitsluitend op de financiële rechtmatigheid, met uitzondering van de volgende procedurele rechtmatigheidsaspecten:

 • de procedures inzake het opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen of signaleringslijsten (functionele uitvalbakken) bij het opleggen van eigen bijdragen ter voorkoming van stapelfacturen;

 • de procedures inzake de informatie- en onderzoeksplicht, door middel van het verrichten van periodieke bestandvergelijkingen en het opvolgen en oplossen van signaleringslijsten hierbij, zodat de opgelegde eigen bijdragen op de juiste informatie zijn gebaseerd en gevolgen van foutieve registratie voor cliënten worden beperkt;

 • procedures inzake het tijdig, binnen de wettelijke opleggings- en herzieningstermijnen van eigen bijdragen Wlz en Wmo, beschikken van de eigen bijdragen aan de cliënt10 ter voorkoming van het afboeken van de baten van de inning van de eigen bijdragen voor geleverde Wlz- en Wmo-zorg richting het Flz respectievelijk de gemeenten;

 • de procedures inzake de incasso-inspanningen ter voorkoming van het afboeken van vorderingen.

Van de accountant wordt verwacht dat hij de toetsing van genoemde procedurele rechtmatigheidsaspecten in zijn controle op de financiële rechtmatigheid integreert. Uitgangspunt hierbij vormt de verantwoording die het CAK over deze vier aspecten aflegt in de bestuurlijke toelichting als onderdeel van de matrices (zie voor begrippenkader hoofdstuk 3.3 van het model). Geconstateerde bevindingen (afwijkingen ten opzichte van de verantwoording van het CAK terzake) hoeft hij echter niet mee te wegen in zijn eindoordeel over de financiële rechtmatigheid, of op te nemen in zijn controleverklaring. Hij rapporteert hierover uitsluitend in het accountantsverslag.

4.3.3 Uitwerking accountantsonderzoek

In hoofdstuk 2 en paragraaf 4.2 is reeds het doel van het accountantsonderzoek en het object van het onderzoek beschreven.

4.3.3.1 Accountantsonderzoek naar de financiële overzichten van de activa en passiva

De accountant geeft in zijn controleverklaring een totaaloordeel over het getrouwe beeld van deze financiële overzichten af. Zie hoofdstuk 5 voor de uitwerking van dit oordeel in de verklaring.

4.3.3.2 Accountantsonderzoek naar de matrices bestuurlijke verantwoording

De accountant richt zich bij dit onderdeel van het accountantsonderzoek op de getrouwe weergave alsmede de rechtmatigheid van de opgenomen financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording. De accountant richt zijn onderzoek in per financiële stroom. Voor wat betreft het rechtmatigheidsbegrip van de financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording baseert de accountant zich op hoofdstuk 4 van het model. In dat hoofdstuk is per financiële stroom het normenkader voor waardering, verslaggeving en de concrete invulling van de rechtmatigheid van de wettelijke taken uitgewerkt. Het CAK hanteert dit normenkader om zich over de betreffende financiële stroom te verantwoorden in de bestuurlijke verantwoording. Daarnaast moet in de documentatie van het CAK voor de accountant duidelijk herleidbaar zijn hoe het CAK wet- en regelgeving heeft geïmplementeerd ten aanzien van de uitvoering van de wettelijke taken.

De externe accountant hanteert het normenkader als uitgangspunt voor het rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert. De accountant bepaalt de specifieke toetspunten en toetst of het CAK de wettelijke taken overeenkomstig het normenkader rechtmatig heeft uitgevoerd. Uit de vastleggingen in het accountantsdossier moet duidelijk herleidbaar zijn welke specifieke toetspunten de accountant voor zijn onderzoek heeft gebruikt. Ook richt de externe accountant zich hierbij op specifieke zaken die spelen in het verslagjaar, zoals beleidsaanpassingen of aflopende, nieuwe of gewijzigde taken en regelingen.

4.3.3.3 Analyse debiteurenpositie

De analyse van de debiteurenpositie is onderdeel van de controlewerkzaamheden van de externe accountant. De externe accountant stelt vast dat de analyse van de debiteurenpositie is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van het reguliere proces debiteurenbeheer, conform het interne protocol ‘Oninbaar verklaren en matigen invorderingen’ en conform de ‘Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015’.

Bij het reguliere debiteurenbeheer proces voert het CAK sinds oktober 2019 maandelijkse zichtbare controles uit op de aanwezigheid van volledige en juiste brondocumentatie bij de vastgestelde debiteurenprofielen en stelt het CAK ook vast dat voldaan is aan de inspanningsverplichtingen conform de procedures in het interne protocol ‘Oninbaar verklaren en matigen invorderingen’. De externe accountant stelt vast dat het bovengenoemde van toepassing zijnde reguliere procedures van het debiteurenbeheer, het protocol en de beleidsregels aantoonbaar (middels vastleggingen) zijn nageleefd door het CAK om te komen tot de verantwoorde debiteurenpositie met toelichting daarop. Hierbij wordt benadrukt dat het zorgvuldig en aantoonbaar volgen van het interne protocol ‘Oninbaar verklaren en matigen invorderingen’ en de ‘Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015’ door het CAK onder andere willekeurige toepassing voorkomt11 en de rechtmatigheid van de debiteuren-afboekingen waarborgt.

4.4 Materialiteit

Voor wat betreft de definities van fouten (afwijkingen) en onzekerheden en de toe te passen materialiteit baseert de accountant zich op de uitwerking van deze begrippen in hoofdstuk 3.5 van het model. De accountant streeft met zijn onderzoek erna een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de bestuurlijke verantwoording als geheel geen afwijking van materieel belang bevat. Indien het begrip redelijke mate van zekerheid bij het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet worden uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95% dat de bewering juist is dat de bestuurlijke verantwoording geen grotere fout of onzekerheid in de controle bevat dan de hieronder beschreven goedkeuringstoleranties.

4.4.1 Toleranties getrouw beeld

Ten aanzien van de goedkeuringstoleranties voor het totaaloordeel van de externe accountant over de getrouwheid (juiste en volledige weergave) van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen bedragen in de matrices bestuurlijke verantwoording en in de financiële overzichten van activa en passiva wordt in dit protocol geen materialiteit voorgeschreven. Er wordt verwacht dat de externe accountant deze bepaalt rekening houdend met de voor hem geldende beroepsvoorschriften (in het bijzonder de NV COS), zijn eigen professional judgement en het doel van de opdracht. De accountant rapporteert in het accountantsverslag over de gehanteerde controletoleranties in dit kader (zie hoofdstuk 6)

4.4.2 Toleranties financiële rechtmatigheid

Ten aanzien van de rechtmatigheid geeft de externe accountant oordelen af per financiële stroom. Om te kunnen vaststellen of voor de opgenomen in- en uitgaande financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan, moet de externe accountant uitgaan van de onderstaande goedkeuringstoleranties in tabel 1. ‘Goedkeuringstoleranties rechtmatigheid per financiële stroom’. De genoemde toleranties betreffen die voor fouten en onzekerheden.

Tabel 1. Goedkeuringstoleranties rechtmatigheid per financiële stroom

Controledeelgebied

Tolerantie

Referentie naar ‘het model’ paragraaf

Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar

4.2.1

Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

1% van het totaal van de in het model paragraaf 4.2.2 ‘Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet’ genoemde financiële stromen in het verslagjaar die betrekking hebben op de Ouderbijdrage Jeugdwet (niet gesaldeerd)

4.2.2

Betalingen van zorgaanspraken Wlz

1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar

4.2.3.1

Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar

4.2.3.1

Afdracht eigen bijdragen Wlz

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar

4.2.3.2

Afdracht eigen bijdragen Wmo

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar

4.2.4.1

Interest geldmiddelen Flz en Wmo

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar

4.2.3.3

Bron: het Ministerie van VWS en de NZa

Doordat er sprake is van gecombineerde oordelen, zowel over het getrouwe beeld als over de rechtmatigheid, bestaat het risico dat de goedkeuringstolerantie voor de rechtmatigheid van een individuele financiële stroom hoger is (in geldbedrag) dan de tolerantie voor het getrouwe beeld van het geheel van de financiële overzichten (in geldbedrag). In dat geval geldt dat de tolerantie voor de rechtmatigheid van een individuele financiële stroom gelijk wordt gesteld aan de tolerantie voor de getrouwe beeld van het geheel van de financiële overzichten. De rechtmatigheidstolerantie wordt dan als het ware 'afgetopt' op het maximum van de getrouwbeeldtolerantie (even nauwkeurig).

De accountant voert zelfstandig onderzoek uit naar de rechtmatigheid. Dit houdt in dat wanneer de accountant niet vast kan stellen of posten of delen van posten rechtmatig zijn, hij deze opneemt als onzekerheid in zijn controle. Hiervoor hanteert hij de relevante bepalingen uit NV COS om eventuele aanpassingen in zijn oordeel te verwerken.

4.4.3 Foutentabel

De externe accountant neemt in het accountantsrapport een foutentabel op. Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld.

De externe accountant neemt geconstateerde fouten en/of onzekerheden beneden € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag12.

Tabel 2. Foutentabel (in € 1.000)

Fouten in de verantwoording

 

Onzekerheden in de controle

 

Bron: Het Ministerie van VWS en de NZa

Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij vermeldt wat de oorzaak en aard van de fouten en onzekerheden is.

4.5 Andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat minimaal uit acht onderdelen met eventuele bijlagen zoals genoemd in 4.2 van dit protocol.

De accountant stelt conform Standaard 720 vast of de andere informatie in de bestuurlijke verantwoording:

 • verenigbaar is met de matrices bestuurlijke verantwoording, de financiële overzichten, en daar bijhorende verloopoverzichten en toelichtingen en geen materiële afwijkingen bevat;

 • alle informatie bevat die is vereist en voldoet aan de inrichtingsvoorschriften zoals opgenomen in het model.

-

5. Controleverklaring

In dit hoofdstuk is de voorbeeldtekst van de goedkeurende controleverklaring bij de Bestuurlijke verantwoording weergegeven. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn. In dat geval dient de externe accountant zijn verklaring hierop aan te passen.

Deze voorbeeldtekst is gebaseerd op de modellen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Mochten de modellen tussentijds wijzigen dan zal dit middels een addendum kenbaar gemaakt worden.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Bestuur van het CAK te Den Haag

Verklaring over de in de bestuurlijke verantwoording 2021 opgenomen financiële overzichten van activa en passiva 2021 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2021

Ons oordeel

Wij hebben de financiële overzichten van activa en passiva 2021 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2021 van de financiële stromen van het CAK te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geven de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële overzichten de activa en passiva op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel op 31 december 2021 en de financiële stromen zoals opgenomen in de matrices bestuurlijke verantwoording over 2021 getrouw (juist en volledig) weer in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021.

Naar ons oordeel zijn de in de matrices opgenomen financiële stromen over 2021, inzake:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg);

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • betalingen van zorgaanspraken Wet langdurige zorg;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • interest geldmiddelen Fonds langdurige zorg (Flz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021.

De financiële overzichten van activa en passiva op kasbasis per 31 december 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk ... van de bestuurlijke verantwoording van het CAK op de pagina’s ... tot en met ... en bestaat uit:

 • Een algemene toelichting op de activa en passiva op kasbasis in het verantwoordingsjaar.

 • Een overzicht van de activa en passiva op kasbasis ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

 • Verloopoverzichten van financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in 2021, voorzien van een toelichting.

De financiële overzichten van activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel per 31 december 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk ... van de bestuurlijke verantwoording van het CAK op de pagina’s ... tot en met ... en bestaat uit:

 • Een algemene toelichting op de activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel in het verantwoordingsjaar.

 • Een overzicht van de activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

 • Verloopoverzichten van de activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel in 2021 (inclusief vergelijkende cijfers) voorzien van een toelichting;

 • De analyse van de debiteurenpositie.

De matrices bestuurlijke verantwoording 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk ... van de bestuurlijke verantwoording van het CAK en bestaan uit:

 • 1. de matrix bestuurlijke verantwoording 2021 – VWS, opgenomen in hoofdstuk ... van de bestuurlijke verantwoording van het CAK op de pagina’s ... tot en met ... Deze bestaat uit:

  • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

  • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • 2. de matrix bestuurlijke verantwoording 2021 – toezichthouder NZa, opgenomen in hoofdstuk ...van de bestuurlijke verantwoording van het CAK op de pagina’s ... tot en met ... Deze bestaat uit:

  • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

  • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

  • afdracht eigen bijdragen Wlz;

  • afdracht eigen bijdragen Wmo;

  • interest geldmiddelen Flz en Wmo.

De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle’.

Wij zijn onafhankelijk van het CAK zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op punt xx in de toelichting van de financiële overzichten en matrices bestuurlijke verantwoording waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De basis voor de financiële verslaggeving betreft de grondslagen zoals beschreven in het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021. De bestuurlijke verantwoording 2021 is opgesteld voor het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland met als doel het CAK in staat te stellen verantwoording af te leggen over de uitvoering van de wettelijke taken conform de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor zijn de financiële overzichten en matrices bestuurlijke verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen andere informatie

Naast de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording en onze controleverklaring daarbij omvat de bestuurlijke verantwoording ook andere informatie, die bestaat uit13:

 • voorwoord, de inhoudsopgave en inleiding, op pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer van de wettelijke taken (inclusief de invulling van de doelmatigheid), op pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen, op pagina’s ... t/m ...;

 • de bestuursverklaring met eventuele bijlagen, op pagina’s ... t/m ....;

 • de kengetallen en prestatie-indicatoren, op pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over klachten en bezwaar, op pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa, op pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over de uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslag, op pagina’s ...t/m ....

Wij zijn van mening dat de andere informatie:

 • met de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording verenigbaar zijn en geen materiële afwijkingen bevatten;

 • alle informatie bevat die op grond van het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2021 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording en toelichtingen daarop of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2021.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording, in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2021.

De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de matrices bestuurlijke verantwoording verantwoorde financiële stromen alsmede de balansmutaties zoals opgenomen in de financiële overzichten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2021.

In dit kader is de Raad van Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording moet de raad van bestuur afwegen of het CAK in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om het CAK te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het CAK haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de bestuurlijke verantwoording.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s:

  • dat de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,

  • van het niet rechtmatig tot stand komen van de verantwoorde financiële stromen die van materieel belang zijn;

   het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording staan;

 • het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het CAK haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording en de daarin opgenomen toelichtingen;

 • het evalueren of de financiële overzichten en de matrices bestuurlijke verantwoording een getrouw beeld geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeven en of de verantwoorde financiële stromen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant

6. Accountantsverslag

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten (controleverklaring en accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar toezenden aan het Ministerie van VWS en de NZa. Het Zorginstituut Nederland behoort eveneens tot de verspreidingskring.

Naast de controleverklaring legt de externe accountant in een apart accountantsverslag zijn bevindingen uit zijn onderzoek vast, als de uitkomst van de controleopdracht.

De externe accountant neemt in het accountantsverslag ieder geval volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring:

  De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert eventuele bijzonderheden.

 • 2. Onderbouwing gehanteerde goedkeuringstoleranties bij de getrouwe beeld weergave toetsing

  De externe accountant neemt in zijn verslag een uiteenzetting op van gehanteerde controletoleranties voor fouten en onzekerheden ter vaststelling van het getrouw beeld van de opgenomen bedragen van de financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording en de financiële overzichten van de activa en passiva.

 • 3. Foutentabel

  Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij vermeldt wat de oorzaak van de fouten en onzekerheden is. Ook rapporteert hij over de opvolging door het CAK van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 • 4. Geconstateerde bevindingen bij procedurele rechtmatigheid

  Hierbij is de externe accountant gevraagd geconstateerde bevindingen bij de toetsing van de genoemde procedurele rechtmatigheidsaspecten in de uitvoering door het CAK (zie paragraaf 4.3.2) in het accountantsverslag op te nemen.


X Noot
1

Op basis van artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen voor de inhoud en inrichting van de verklaring en van het accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz. Artikel 6.2.6 (lid 1) van de Wlz geeft aan dat artikel 4.3.1 (lid 1 tot en met 4) van de Wlz van overeenkomstige toepassing is op het CAK.

X Noot
2

Afgeschaft per 1 januari 2014 (Staatsblad 2014, nr. 259).

X Noot
3

Afgeschaft per 1 januari 2016. (Staatsblad 2017 nr. 64).

X Noot
4

Vervalt per 1 januari 2022 (Staatscourant 2021, nr. 44369).

X Noot
5

Deze taak vloeit voort uit de voorgaand genoemde regelingen.

X Noot
6

Op basis van artikel 61 van de Wmg.

X Noot
7

Het Ministerie van VWS en de NZa kunnen besluiten passages uit de accountantsrapporten te gebruiken voor haar rapportages, indien dit noodzakelijk is voor een juiste en volledige weergave. Indien het Ministerie van VWS of de NZa hiertoe besluiten, passen zij hierbij hoor- en wederhoor toe.

X Noot
8

De NZa kan over de uitkomsten van de inzage van het accountantsdossier aan de accountant (als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) rapporteren via een reviewmemorandum. De NZa stelt de accountant in de gelegenheid om op het concept van het reviewmemorandum te reageren en de NZa verwerkt deze reactie in het definitieve memorandum. Op basis van het Samenwerkingsconvenant tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de NZa van januari 2014 deelt de NZa de bevindingen over de accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

X Noot
9

De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2021 en geldt voor de bestuurlijke verantwoording en de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Deze datum kan afwijken van de aanleverdata die gelden voor andere onderdelen van het financieel verslag.

X Noot
10

Het betreft hier puur de taken die onder de directe verantwoordelijkheid en binnen de invloedsfeer van het CAK vallen.

X Noot
11

Het volgen van het protocol en de beleidsregels heeft als doel dat cliënten in gelijke omstandigheden gelijkwaardig worden behandeld.

X Noot
12

Als voorwaarde hierbij geldt dat uit het accountantsdossier de individuele fout(en), de foutoorza(a)k(en) en de optelsom daarvan tot de ondergrens van het rapporteringsbedrag van geconstateerde fouten en onzekerheden herleidbaar moet zijn.

X Noot
13

De hierna opgenomen opsomming moet alle onderdelen bevatten van de bestuurlijke verantwoording 2021. Minimaal moeten de genoemde onderdelen terugkomen.

Naar boven