Kennisgeving van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Eenenvijftigste herijking

Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) zijn maximumprijzen van geneesmiddelen vastgesteld in de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg). Uit periodiek onderzoek is gebleken dat er aanleiding is maximumprijzen te actualiseren. Een ontwerpregeling tot wijziging van de Rmg zal ter inzage worden gelegd in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Met deze wijziging worden geactualiseerde maximumprijzen voor geneesmiddelen vastgesteld. Het betreft de eenenvijftigste herijking van de maximumprijzen van geneesmiddelen. De herziene prijzen zullen gelden met ingang van 1 oktober 2022.

Terinzagelegging

Met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze kennisgeving is geplaatst, ligt de ontwerpregeling gedurende zes weken ter inzage bij Farmatec, een onderdeel van het Agentschap CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag. De ontwerpregeling wordt tevens geplaatst op www.farmatec.nl/wet-geneesmiddelenprijzen/herijking-maximumprijzen. Op verzoek worden afschriften verstrekt van de ter inzage gelegde ontwerpregeling.

Zienswijze

Belanghebbenden bij de vaststelling van een maximumprijs voor een geneesmiddel kunnen daarover binnen zes weken na publicatie van de ontwerpregeling in de Staatscourant hun zienswijze geven. Daartoe kunnen zij zich wenden tot:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agentschap CIBG

Farmatec

Postbus 16114

2500 BC DEN HAAG

Telefoonnummer 070 – 340 70 10 / 340 74 54

Ter voorkoming van eventuele misverstanden wordt opgemerkt dat van de aan het slot van de toelichting van de ontwerpregeling genoemde mogelijkheid beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) pas gebruik kan worden gemaakt nadat de regeling definitief is vastgesteld en in de Staatscourant is gepubliceerd. Met deze kennisgeving wordt alleen de mogelijkheid geboden om bij het Agentschap CIBG een zienswijze in te dienen over de ontwerpregeling.

Ontwerpregeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van xx juni 2022, kenmerk 3371607-1029479-GMT, houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) zijn bij ministeriële regeling maximumprijzen voor geneesmiddelen vastgesteld. Ten minste tweemaal per jaar wordt onderzocht of er aanleiding is de eerder vastgestelde maximumprijzen te wijzigen.1 Uit het ter zake ingestelde onderzoek is gebleken dat actualisering noodzakelijk is, omdat prijzen in de referentielanden zijn gewijzigd.

Ik blijf meer algemeen aandacht houden voor de beschikbaarheid van de meer kwetsbare geneesmiddelen aan de zogenoemde onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Daarom behoud ik ook voor deze herijking de voorziening voor producten met een relatief lage omzet. Hiermee blijf ik eventuele risico’s op beschikbaarheidsproblemen voor deze meer kwetsbare producten voorlopig mitigeren.

Met deze wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) zijn de maximumprijzen voor de 51e maal geactualiseerd. De wijzigingsregeling treedt in werking op 1 oktober 2022.

2. Maximumprijzen, referentieprijslijsten en valutadatums

De maximumprijzen zijn vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van geneesmiddelen in de referentielanden, mits voor ten minste twee van deze landen een prijs kon worden bepaald.2 Bij het bepalen van de prijzen in de referentielanden is gebruikgemaakt van de algemeen aanvaarde prijslijsten uit de referentielanden. Deze lijsten zijn aangewezen bij de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen (Rrg).

Bij de onderhavige actualisering van maximumprijzen zijn de volgende prijslijsten gebruikt:

  • voor België: de prijslijst genaamd ‘Tarief voor Specialiteiten’, uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.), te Brussel (hierna: TvS-lijst), zoals die gold op 8 april 2022, en, wat betreft ziekenhuisgeneesmiddelen, de prijslijst genaamd ‘bijlage I van het K.B. van 21.12.2001’, uitgegeven door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), te Brussel (hierna: RIZIV-lijst), zoals die gold op 1 april 2022;

  • voor Frankrijk: de prijslijst genaamd ‘DATASEMP’, uitgegeven door Vidal S.A., te Parijs, zoals die gold op 6 april 2022;

  • voor het Verenigd Koninkrijk: de prijslijst genaamd ‘Dictionary of Medicines and Devices’, uitgegeven door de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 1 april 2022.

  • voor Noorwegen: de prijslijst, genaamd ‘Price- and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency (NoMa), te Oslo, zoals die gold op 1 april 2022.

De in de voor het Verenigd Koninkrijk aangewezen prijslijst en de in TvS-lijst opgenomen af-fabrieksprijzen en apotheekverkoopprijzen (AVP’s) zijn omgerekend tot apotheekinkoopprijzen (AIP’s).3 Daarbij zijn de Engelse prijzen vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 1,125 (rekening houdend met een vastgestelde groothandelsmarge in het Verenigd Koninkrijk van 12,5%).

Bij de omzetting van de prijzen op de voor het Verenigd Koninkrijk aangewezen prijslijst van Engelse pond in euro’s is een koers gehanteerd van 1,18.842 euro per 1 pond per 1 april 2022. Bij de omzetting van de prijzen op de voor Noorwegen aangewezen prijslijst van Noorse kroon in euro’s is een koers gehanteerd van 0,10.349 euro per 1 kroon per 1 april 2022.

Ook de Belgische prijzen zijn omgerekend tot AIP's. De prijzen voor terugbetaalbare geneesmiddelen, opgenomen in de TvS-lijst, zijn, op basis van de Belgische margeregels, teruggerekend vanaf de prijs af-fabriek, rekening houdend met een groothandelsmarge van:

  • 0,35 euro, als de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel, lager ligt of gelijk is aan 2,33 euro;

  • 15% van de verkoopprijs af-fabriek van het geneesmiddel, btw niet inbegrepen, als deze prijs hoger is dan 2,33 euro en lager dan 13,33 euro;

  • 2,00 euro + 0,9% van het deel van de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel hoger dan 13,33 euro, als die prijs hoger ligt of gelijk is aan 13,33 euro.

De Belgische prijzen van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, opgenomen in de TvS-lijst, zijn teruggerekend rekening houdend met 6% omzetbelasting en een wettelijke (maximum)marge van 31% (gelimiteerd tot ten hoogste 7,44 euro) voor de apotheker. De prijzen van de Belgische ziekenhuisgeneesmiddelen die zonder ‘DEL_ID 1’-code4 zijn vermeld in de RIZIV-lijst zijn AIP’s en worden daarom niet verhoogd met een groothandelsmarge.

3. Berekeningsmethode

Bij de berekening van maximumprijzen voor geneesmiddelen in Nederland is per referentieland het rekenkundig gemiddelde berekend van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen die in de referentieprijslijsten staan vermeld. Een vergelijkbaar geneesmiddel is gedefinieerd als: ‘een geneesmiddel met dezelfde werkzame bestanddelen, van dezelfde of nagenoeg dezelfde sterkte en in dezelfde farmaceutische vorm als een ander geneesmiddel’.5 In beginsel worden de prijzen van alle geneesmiddelen die op de referentieprijslijsten staan vermeld betrokken in de berekening.

Per referentieland zijn de vergelijkbare geneesmiddelen ingedeeld in productgroepen. Vervolgens is per referentieland op basis van de naam van de vergelijkbare geneesmiddelen de verpakkingsgrootte met de laagste prijs per eenheid product geselecteerd. Als de desbetreffende verpakkingsgrootte verscheidene malen met verschillende prijzen in de prijslijst is opgenomen, wordt niet de laagste prijs per eenheid product, maar het gemiddelde van de bij die verpakkingsgrootte vermelde prijzen betrokken in de prijsberekening. Daarna is per referentieland het totaal van de aldus in een bepaalde productgroep opgenomen prijzen rekenkundig gemiddeld. De maximumprijs van een geneesmiddel is vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de referentielandgemiddelden.

4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, voorhangprocedure en verzoeken op basis van de Tijdelijke beleidsregel

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van de bijlage bij de Rmg is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure6 van toepassing.7 Daarom is een ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Rmg, op [datum] ter kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd.8 Tevens is de ontwerpregeling op de dag na de publicatie in de Staatscourant gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd bij het Agentschap CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.9 Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze te geven over de voorgenomen maximumprijzen. Dit stelt hen niet alleen in de gelegenheid de juistheid van de voorgenomen maximumprijzen te controleren en aan de orde te stellen, maar ook om argumenten en informatie aan te dragen die aanleiding kunnen zijn om de bij de ontwerpregeling gepubliceerde maximumprijzen te wijzigen.

Hieronder wordt kort ingegaan op de ontvangen zienswijzen en wordt hierop een reactie gegeven. [Resultaat openbare voorbereidingsperiode en verzoeken Tijdelijke beleidsregel].

Verder is de ontwerpregeling, in het kader van de voorhangprocedure10, op [datum] overgelegd aan beide Kamers der Staten-Generaal11. [Resultaat voorhangprocedure].

5. Inwerkingtreding

In beginsel treedt een ministeriële regeling in werking op één van de vier vaste momenten in het jaar, waaronder 1 oktober, en wordt de regeling ten minste twee maanden daarvoor gepubliceerd.12 Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, onder meer bij voorgeschreven wettelijke termijnen. Daar is in dit geval sprake van vanwege de wettelijke termijnen voor actualisering van maximumprijzen. Binnen negentig dagen na aanvang van het onderzoek naar eventuele actualisering dient de regeling aangepast te worden.13 Bovendien moet een maximumprijs gebaseerd zijn op een prijslijst uit een referentieland die niet meer dan zes maanden daarvoor is uitgegeven.14 Gelet op de uniforme voorbereidingsprocedure en de voorhangprocedure alsmede op het gegeven dat de maximumprijzen altijd halfjaarlijks worden bijgesteld, wordt van de termijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding afgeweken.

6. Beroepsmogelijkheid

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij de vaststelling van een maximumprijs kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop deze regeling tot wijziging van de Rmg in de Staatscourant is geplaatst, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), te Den Haag.15 Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep berust.16

Van de indiener van een beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van het CBb verstrekt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL I

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Productgroep

 

Maximumprijs

ABACAVIR-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,274713 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/99/112/002

Ziagen drank 20mg/ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABACAVIR-300-MG-TABLET

3,240137 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117120

Abacavir accord tablet filmomhuld 300mg

 

117142

Abacavir sandoz tablet filmomhuld 300mg

 

EU/1/99/112/001

Ziagen tablet 300mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABATACEPT-125-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

253,009892 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/07/389/011

Orencia injvlst 125mg/ml pen 1ml

 

EU/1/07/389/013

Orencia injvlst 125mg/ml wwsp 0,4ml

 

EU/1/07/389/014

Orencia injvlst 125mg/ml wwsp 0,7ml

 

EU/1/07/389/008

Orencia injvlst 125mg/ml wwsp 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

342,806407 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/07/389/001

Orencia infpdr flacon 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABIRATERONE-250-MG-TABLET

21,832771 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/714/001

Zytiga tablet 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABIRATERONE-500-MG-TABLET

51,653228 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/714/002

Zytiga tablet filmomhuld 500mg

 

EU/1/11/714/003

Zytiga tablet filmomhuld 500mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABROCITINIB-100-MG-TABLET

40,987210 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/21/1593/009

Cibinqo tablet filmomhuld 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABROCITINIB-200-MG-TABLET

40,987210 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/21/1593/014

Cibinqo tablet filmomhuld 200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ABROCITINIB-50-MG-TABLET

40,987210 per stuk

 

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/21/1593/003

Cibinqo tablet filmomhuld 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACAMPROSATE-333-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,181519 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

114554//18220

Campral tablet msr 333mg

 

117180//18220

Campral tablet msr 333mg

 

117793//18220

Campral tablet msr 333mg

 

18220

Campral tablet msr 333mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACARBOSE-50-MG-TABLET

0,155636 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117339//12604

Glucobay 50 tablet 50mg

 

12604

Glucobay 50 tablet 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACEBUTOLOL-200-MG-TABLET

0,092350 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

24096=14225

Acebutolol sandoz tablet 200mg

 

14225

Acebutolol teva tablet 200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACEBUTOLOL-400-MG-TABLET

0,306812 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

24097=14226

Acebutolol sandoz tablet 400mg

 

14226

Acebutolol teva tablet 400mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACECLOFENAC-100-MG-TABLET

0,127292 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

114793

Aceclofenac double-e pharma tablet filmomh 100mg

 

19207

Biofenac tablet omhuld 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACENOCOUMAROL-1-MG-TABLET

0,045156 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

50674

Acenocoumarol cf tablet 1mg

 

4464

Acenocoumarol sandoz tablet 1mg

 

4464

Acenocoumarol sandoz tablet 1mg pot

 

113318

Acenocoumarol teva tablet 1mg

 

113318

Acenocoumarol teva tablet 1mg pot

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACETAZOLAMIDE-250-MG-TABLET

0,186455 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

9291

Acetazolamide sandoz tablet 250mg

 

643

Diamox tablet 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACETYLSALICYLIC ACID-100-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,054773 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

20952

Aspirine protect ec tablet msr 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-200-MG-TABLET

0,215757 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121890

Aciclovir aurobindo tablet 200mg

 

18843

Aciclovir cf tablet 200mg

 

19803

Aciclovir sandoz tablet 200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

7,225717 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

9696

Zovirax infusiepoeder flacon 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,596421 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

110589

Aciclovir claris infvlst conc 25mg/ml fl 10ml

 

110589

Aciclovir claris infvlst conc 25mg/ml fl 20ml

 

23412

Aciclovir hospira infvlst conc 25mg/ml fl 10ml

 

23412

Aciclovir hospira infvlst conc 25mg/ml fl 20ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-30-MG/G-OOGZALF

6,051246 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

123780

Aciclovir agepha oogzalf 30mg/g tube 4,5g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-400-MG-TABLET

0,252743 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121891

Aciclovir aurobindo tablet 400mg

 

18844

Aciclovir cf tablet 400mg

 

19804

Aciclovir sandoz tablet 400mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,258859 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

12162

Zovirax suspensie 40mg/ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACICLOVIR-800-MG-TABLET

0,494891 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121892

Aciclovir aurobindo tablet 800mg

 

18845

Aciclovir cf tablet 800mg

 

19805

Aciclovir sandoz tablet 800mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACITRETIN-10-MG-CAPSULE

0,582679 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107065

Acitretine cf capsule 10mg

 

129284//13103

Neotigason capsule 10mg

 

13103

Neotigason capsule 10mg

 

24561//13103

Neotigason capsule 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACITRETIN-25-MG-CAPSULE

1,187865 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107066

Acitretine cf capsule 25mg

 

126730//13104

Neotigason capsule 25mg

 

13104

Neotigason capsule 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ACLIDINIUM-0.322-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,536384 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/781/002

Bretaris genuair inhalpdr 322mcg 60do

 

EU/1/12/778/002

Eklira genuair inhalpdr 322mcg 60do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ADALIMUMAB-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

832,210570 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/03/256/022

Humira 20 kind injvlst 100mg/ml wwsp 0,2ml

 

EU/1/03/256/017

Humira 40 injvlst 100mg/ml pen 0,4ml

 

EU/1/03/256/013

Humira 40 injvlst 100mg/ml wwsp 0,4ml

 

EU/1/03/256/021

Humira 80 injvlst 100mg/ml pen 0,8ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

383,256041 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/16/1164/001

Amgevita 20 injvlst 50mg/ml wwsp 0,4ml

 

EU/1/16/1164/003

Amgevita 40 injvlst 50mg/ml wwsp 0,8ml

 

EU/1/16/1164/007

Amgevita sureclick 40 injvlst 50mg/ml pen 0,8ml

 

EU/1/18/1319/005

Hulio 40 injvlst 50mg/ml pen 0,8ml

 

EU/1/18/1319/002

Hulio 40 injvlst 50mg/ml wwsp 0,8ml

 

EU/1/18/1286/007

Hyrimoz 20mg injvlst 50mg/ml wwsp 0,4ml

 

EU/1/18/1286/002

Hyrimoz 40mg injvlst 50mg/ml wwsp 0,8ml

 

EU/1/18/1286/005

Hyrimoz 40mg sensoready injvlst 50mg/ml pen 0,8ml

 

EU/1/19/1356/003

Idacio 40 injvlst 50mg/ml pen 0,8ml

 

EU/1/19/1356/005

Idacio 40 injvlst 50mg/ml pen 0,8ml

 

EU/1/19/1356/002

Idacio 40 injvlst 50mg/ml wwsp 0,8ml

 

EU/1/19/1356/004

Idacio 40 injvlst 50mg/ml wwsp 0,8ml

 

EU/1/17/1216/006

Imraldi 40 injvlst 50mg/ml pen 0,8ml

 

EU/1/17/1216/002

Imraldi 40 injvlst 50mg/ml wwsp 0,8ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

372,274670 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/19/1356/001

Idacio 40 kind injvlst 50mg/ml flacon 0,8ml+toebeh

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ADAPALENE-1-MG/G-HUIDGEL

0,272041 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

32496

Differin gel 1mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ADEFOVIR-10-MG-TABLET

11,827437 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/03/251/001

Hepsera tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ADENOSINE-3-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

1,405761 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

16617

Adenocor injvlst 3mg/ml flacon 2ml

 

128962//16617

Adenosine eureco-pharma injvlst 3mg/ml flacon 2ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AFATINIB-20-MG-TABLET

70,607230 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/879/003

Giotrif tablet filmomhuld 20mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AFATINIB-30-MG-TABLET

70,607230 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/879/006

Giotrif tablet filmomhuld 30mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AFATINIB-40-MG-TABLET

70,607230 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/879/009

Giotrif tablet filmomhuld 40mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AFATINIB-50-MG-TABLET

70,607230 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/879/012

Giotrif tablet filmomhuld 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AFLIBERCEPT-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

83,381096 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/814/001

Zaltrap infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 

EU/1/12/814/003

Zaltrap infvlst conc 25mg/ml flacon 8ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AFLIBERCEPT-4-MG-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

772,589105 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/797/002

Eylea injectievloeistof 40mg/ml flacon 0,1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AGALSIDASE ALFA-1-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

416,081836 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/01/189/001

Replagal infvlst conc 1mg/ml flacon 3,5ml

 

EU/1/01/189/003

Replagal infvlst conc 1mg/ml flacon 3,5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AGALSIDASE BETA-35-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

2923,335598 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/01/188/001

Fabrazyme infusiepoeder flacon 35mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AGALSIDASE BETA-5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

409,785721 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/01/188/004

Fabrazyme infusiepoeder flacon 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AGOMELATINE-25-MG-TABLET

1,026852 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121107

Agomelatine glenmark tablet filmomhuld 25mg

 

120762

Agomelatine teva tablet filmomhuld 25mg

 

EU/1/08/499/003

Valdoxan tablet filmomhuld 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALECTINIB-150-MG-CAPSULE

24,413367 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/16/1169/001

Alecensa capsule 150mg

 

EU/1/16/1169/002

Alecensa capsule 150mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALEMTUZUMAB-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5911,714631 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/869/001

Lemtrada infvlst conc 10mg/ml flacon 1,2ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALENDRONIC ACID-0.7-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,058636 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

105077

Bonasol eenmaal per week dr 70mg/100ml(0,7mg/ml)fl

 

122701//105077

Bonasol eenmaal per week dr 70mg/100ml(0,7mg/ml)fl

 

125018//105077

Bonasol eenmaal per week dr 70mg/100ml(0,7mg/ml)fl

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALENDRONIC ACID-10-MG-TABLET

0,340093 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100473

Alendroninezuur accord tablet 10mg

 

30269

Alendroninezuur kr tablet 10mg

 

30269

Alendroninezuur mylan tablet 10mg

 

31768

Alendroninezuur pch tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,725190 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

30270

Alendroninezuur mylan tablet 70mg

 

32960

Alendroninezuur pch tablet 70mg

 

26202

Fosamax tablet 70mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFA-1-PROTEINASEREMMER, HUMAAN-1000-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

309,535463 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

33396

Prolastin infpdr flacon 1.000mg + solv 40ml

 

EU/1/15/1006/001

Respreeza infpdr flacon 1.000mg +solv 20ml +toebeh

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFACALCIDOL-.00025-MG-CAPSULE

0,141233 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122549

Alfacalcidol focus capsule 0,25mcg

 

10890

Alfacalcidol theramex capsule 0,25mcg

 

8318

Etalpha leo capsule 0,25mcg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFACALCIDOL-.0005-MG-CAPSULE

0,296901 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

22263

Etalpha leo capsule 0,5mcg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFACALCIDOL-.001-MG-CAPSULE

0,321524 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122551

Alfacalcidol focus capsule 1mcg

 

10891

Alfacalcidol theramex capsule 1mcg

 

7603

Etalpha leo capsule 1mcg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFACALCIDOL-.002-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

6,655228 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

14698

Etalpha injvlst 2mcg/ml ampul 0,5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFACALCIDOL-.002-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,353440 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

9284

Etalpha leo druppels 2mcg/ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFENTANIL-.5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,317263 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

117144

Alfentanil hameln injvlst 0,5mg/ml ampul 10ml

 

117144

Alfentanil hameln injvlst 0,5mg/ml ampul 2ml

 

123698

Alfentanil kalceks inj/infvlst 0,5mg/ml ampul 10ml

 

123698

Alfentanil kalceks inj/infvlst 0,5mg/ml ampul 2ml

 

9860

Rapifen injvlst 0,5mg/ml ampul 2ml

 

9860

Rapifen injvlst 0,5mg/ml ampul 10ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,440791 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

31128

Alfuzosine hcl cf tablet mva 10mg

 

33407

Alfuzosine hcl mylan retard tablet mva 10mg

 

33134

Alfuzosine hcl sandoz retard tablet mva 10mg

 

125753//23923

Xatral xr tablet mva 10mg

 

128378//23923

Xatral xr tablet mva 10mg

 

23923

Xatral xr tablet mva 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALFUZOSIN-2.5-MG-TABLET

0,223611 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

103826

Alfuzosine hcl aurobindo tablet filmomhuld 2,5mg

 

31635

Alfuzosine hcl pch tablet 2,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALGLUCOSIDASE ALFA-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

452,173853 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/06/333/002

Myozyme infusiepoeder flacon 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALIROCUMAB-150-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

212,623882 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1031/007

Praluent injvlst 150mg/ml pen 1ml

 

EU/1/15/1031/008

Praluent injvlst 150mg/ml pen 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALIROCUMAB-300-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

420,881383 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1031/019

Praluent injvlst 300mg/2ml (150mg/ml) pen

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALIROCUMAB-75-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

212,623882 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1031/001

Praluent injvlst 75mg/ml pen 1ml

 

EU/1/15/1031/002

Praluent injvlst 75mg/ml pen 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALITRETINOIN-10-MG-CAPSULE

13,707097 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100957

Toctino capsule 10mg

 

125621//100957

Toctino capsule 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALITRETINOIN-30-MG-CAPSULE

14,535029 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121498

Alizem capsule 30mg

 

100962

Toctino capsule 30mg

 

125617//100962

Toctino capsule 30mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,042583 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121996

Allopurinol accord tablet 100mg

 

52185

Allopurinol apotex tablet 100mg

 

125891

Allopurinol aristo tablet 100mg

 

120982

Allopurinol aurobindo tablet 100mg

 

104252

Allopurinol pch tablet 100mg

 

6846

Allopurinol sandoz tablet 100mg

 

5431

Zyloric tablet 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,088111 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121997

Allopurinol accord tablet 300mg

 

57732

Allopurinol apotex tablet 300mg

 

125892

Allopurinol aristo tablet 300mg

 

104257

Allopurinol pch tablet 300mg

 

7210

Allopurinol sandoz tablet 300mg

 

7238

Zyloric tablet 300mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

3,112588 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

123675//25415

Almogran tablet omhuld 12,5mg

 

127636//25415

Almogran tablet omhuld 12,5mg

 

128845//25415

Almogran tablet omhuld 12,5mg

 

25415

Almogran tablet omhuld 12,5mg

 

111429

Almotriptan sandoz tablet filmomhuld 12,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063098 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

21619

Alprazolam aurobindo tablet 0,25mg

 

20953

Alprazolam mylan tablet 0,25mg

 

21819

Alprazolam pch tablet 0,25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALPRAZOLAM-.5-MG-TABLET

0,093510 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

21620

Alprazolam aurobindo tablet 0,5mg

 

20954

Alprazolam mylan tablet 0,5mg

 

21820

Alprazolam pch tablet 0,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALPROSTADIL-0.5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, PATROON

81,906227 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

10041

Prostin e1 vr infvlst conc 0,5mg/ml ampul 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALTEPLASE-20-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

267,275808 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

12247

Actilyse infusiepoeder flacon 20mg + solvens 20ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ALTEPLASE-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

508,629177 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

113773//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

117014//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

117015//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

118738//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

122903//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

123324//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

124545//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

126334//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 

127648//12248

Actilyse infusiepoeder flacon 50mg + solvens 50ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMANTADINE-100-MG-CAPSULE

0,576403 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

119789//5352

Symmetrel capsule 100mg

 

126809//5352

Symmetrel capsule 100mg

 

27528//5352

Symmetrel capsule 100mg

 

5352

Symmetrel capsule 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMBRISENTAN-10-MG-TABLET

44,865531 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

123166

Ambrisentan accord tablet filmomhuld 10mg

 

123327

Ambrisentan cf tablet filmomhuld 10mg

 

EU/1/19/1368/004

Ambrisentan mylan tablet filmomhuld 10mg

 

123202

Ambrisentan sandoz tablet filmomhuld 10mg

 

123157

Ambrisentan teva tablet filmomhuld 10mg

 

EU/1/08/451/004

Volibris tablet filmomhuld 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMBRISENTAN-5-MG-TABLET

44,371030 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

123165

Ambrisentan accord tablet filmomhuld 5mg

 

123326

Ambrisentan cf tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/19/1368/002

Ambrisentan mylan tablet filmomhuld 5mg

 

123201

Ambrisentan sandoz tablet filmomhuld 5mg

 

123156

Ambrisentan teva tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/08/451/002

Volibris tablet filmomhuld 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMIFAMPRIDINE-10-MG-TABLET

21,773878 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/09/601/001

Firdapse tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMIKACIN-250-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

17,279278 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

22424

Amikacine hospira injvlst 250mg/ml fl 2ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMINOLEVULINIC ACID-30-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

21,101645 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/07/413/001

Gliolan poeder voor drank flacon 1.500mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMINOLEVULINIC ACID-8-MG-PLEISTER, DERMAAL

38,959839 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

113539

Alacare pleister 8mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMIODARONE-200-MG-TABLET

0,165630 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117253

Amiodaron hcl aurobindo tablet 200mg

 

24101=57505

Amiodaron hcl mylan tablet 200mg

 

21966

Amiodaron hcl sandoz tablet 200mg

 

57505

Amiodaron hcl teva tablet 200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMIODARONE-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,420242 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

121324

Amiodaron hcl hameln inj/infv conc 50mg/ml amp 3ml

 

32850

Amiodaron hcl hikma injvlst 50mg/ml ampul 3ml

 

10937

Cordarone iv injvlst 50mg/ml ampul 3ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,026992 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107084

Amitriptyline bb tablet filmomhuld 10mg

 

52186

Amitriptyline hcl apotex tablet 10mg

 

110144

Amitriptyline hcl aurobindo tablet 10mg

 

52947

Amitriptyline hcl cf tablet 10mg

 

125135

Amitriptyline hcl strides tablet filmomhuld 10mg

 

110148

Amitriptyline hcl teva tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMITRIPTYLINE-25-MG-TABLET

0,041938 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107092

Amitriptyline bb tablet filmomhuld 25mg

 

117611

Amitriptyline expharma tablet filmomhuld 25mg

 

52187

Amitriptyline hcl apotex tablet 25mg

 

52948

Amitriptyline hcl cf tablet 25mg

 

110150

Amitriptyline hcl teva tablet 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMITRIPTYLINE-50-MG-TABLET

0,101944 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107093

Amitriptyline bb tablet filmomhuld 50mg

 

125137

Amitriptyline hcl strides tablet filmomhuld 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,168491 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

30076

Amlodipine aurobindo tablet 10mg

 

101560

Amlodipine pch tablet 10mg (als besilaat)

 

34065

Amlodipine sandoz tablet 10mg (als besilaat)

 

13349

Norvasc tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,598692 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

119897

Olmesartanmedoxomil/amlodipine teva tab fo 40/10mg

 

100987

Sevikar tablet filmomhuld 40/10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,356167 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100142

Coveram arg tablet 10mg/10mg

 

113219

Perindopril tosilaat/amlodipine teva tabl 10/10mg

 

126158

Perindopril tosilaat/amlodipine teva tabl 10/10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,253402 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100140

Coveram arg tablet 5mg/10mg

 

113217

Perindopril tosilaat/amlodipine teva tabl 5/10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,548937 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116877

Amlodipine/valsartan aurobindo tab filmom 10/160mg

 

EU/1/16/1092/033

Amlodipine/valsartan mylan tablet filmomh 10/160mg

 

116949

Amlodipine/valsartan sandoz tabl filmomh 10/160mg

 

EU/1/06/372/019

Copalia tablet filmomhuld 10/160mg

 

EU/1/06/370/018

Exforge tablet filmomhuld 10/160mg

 

EU/1/06/370/019

Exforge tablet filmomhuld 10/160mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,098147 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

30075

Amlodipine aurobindo tablet 5mg

 

101557

Amlodipine pch tablet 5mg (als besilaat)

 

34063

Amlodipine sandoz tablet 5mg (als besilaat)

 

13348

Norvasc tablet 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,547830 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

119893

Olmesartanmedoxomil/amlodipine teva tab fo 20/5mg

 

100984

Sevikar tablet filmomhuld 20/ 5mg

 

128586//100984

Sevikar tablet filmomhuld 20/ 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,569427 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

119896

Olmesartanmedoxomil/amlodipine teva tab fo 40/5mg

 

100986

Sevikar tablet filmomhuld 40/ 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,311989 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100141

Coveram arg tablet 10mg/ 5mg

 

113218

Perindopril tosilaat/amlodipine teva tabl 10/ 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,363392 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100139

Coveram arg tablet 5mg/ 5mg

 

113216

Perindopril tosilaat/amlodipine teva tabl 5/ 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,534098 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116876

Amlodipine/valsartan aurobindo tab filmomh 5/160mg

 

EU/1/16/1092/020

Amlodipine/valsartan mylan tablet filmomh 5/160mg

 

116948

Amlodipine/valsartan sandoz tabl filmomh 5/160mg

 

EU/1/06/372/011

Copalia tablet filmomhuld 5/160mg

 

EU/1/06/372/013

Copalia tablet filmomhuld 5/160mg

 

EU/1/06/370/010

Exforge tablet filmomhuld 5/160mg

 

EU/1/06/370/011

Exforge tablet filmomhuld 5/160mg

 

EU/1/06/370/012

Exforge tablet filmomhuld 5/160mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-80-MG-TABLET

0,411039 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116875

Amlodipine/valsartan aurobindo tabl filmomh 5/80mg

 

EU/1/16/1092/007

Amlodipine/valsartan mylan tablet filmomh 5/80mg

 

116945

Amlodipine/valsartan sandoz tabl filmomh 5/ 80mg

 

EU/1/06/372/005

Copalia tablet filmomhuld 5/ 80mg

 

EU/1/06/370/002

Exforge tablet filmomhuld 5/ 80mg

 

EU/1/06/370/003

Exforge tablet filmomhuld 5/ 80mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-1000-MG-BRUISTABLET

0,591968 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122774

Amoxicilline disp teva tablet 1.000mg

 

26686

Amoxicilline disper sandoz tablet 1.000mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

1,999499 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

106885

Amoxicilline aurobindo injpdr flacon 1.000mg

 

57326

Amoxicilline cf injectiepoeder flacon 1.000mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-200-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

2,757824 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

27998

Amoxi/clav pch injpdr flacon 1000/200mg

 

28025

Amoxi/clav sandoz injpdr flacon 1000/200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-200-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

2,321250 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

27999

Amoxi/clav pch infpdr flacon 2000/200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,030115 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

29702

Amoxicilline sandoz poeder v suspensie 125mg/5ml

 

121961

Amoxicilline teva poeder voor suspensie 125mg/5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL-CLAVULANIC ACID-6.25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,027357 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

21691

Amoxi/clav sandoz pdr v susp 125/31,25mg/5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,220938 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

11217

Amoxicilline mylan capsule 500mg

 

25942

Amoxicilline sandoz capsule 500mg

 

14459

Amoxicilline teva capsule 500mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

0,870500 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

29420

Amoxi/clav pch injpdr flacon 500/ 50mg

 

29725

Amoxi/clav sandoz injpdr flacon 500/ 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-500-MG-TABLET-CLAVULANIC ACID-125-MG-TABLET

0,358956 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

33635

Amoxi/clav aurobindo tablet omhuld 500/125mg

 

9840

Augmentin tablet 500/125mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,045330 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

29703

Amoxicilline sandoz poeder v suspensie 250mg/5ml

 

121962

Amoxicilline teva forte pdr v susp 250mg/5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL-CLAVULANIC ACID-12.5-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,034477 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

21692

Amoxi/clav sandoz pdr v susp 250/62,5mg/5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMOXICILLIN-750-MG-BRUISTABLET

0,430356 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122773

Amoxicilline disp teva tablet 750mg

 

26685

Amoxicilline disper sandoz tablet 750mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMPHOTERICIN LIPOSOMAAL-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

108,187070 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

15610

Ambisome infusiepoeder flacon 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMPHOTERICIN LIPOSOMAAL-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5,550145 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

20805

Abelcet infvlst conc 5mg/ml flacon 20ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMPHOTERICIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

14,336162 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

1585

Fungizone poeder ad perfusionem flacon 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AMSACRINE-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

145,084413 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

9084

Amsidine infvlst conc 50mg/ml fl 1,5ml+solv 13,5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,134036 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120302

Anagrelide accord capsule 0,5mg

 

120312

Anagrelide glenmark capsule 0,5mg

 

120313

Anagrelide sandoz capsule 0,5mg

 

120307

Anagrelide teva capsule 0,5mg

 

EU/1/04/295/001

Xagrid capsule 0,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ANAKINRA-150-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

47,180721 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/02/203/002

Kineret 100 injvlst 150mg/ml wwsp 0,67ml

 

EU/1/02/203/003

Kineret 100 injvlst 150mg/ml wwsp 0,67ml

 

EU/1/02/203/006

Kineret 100 injvlst 150mg/ml wwsp 0,67ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ANASTROZOLE-1-MG-TABLET

1,081841 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

34003

Anastrozol synthon tablet filmomhuld 1mg

 

19123

Arimidex tablet filmomhuld 1mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ANIDULAFUNGINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

293,478723 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120814

Anidulafungine accord infpdr flacon 100mg

 

120607

Anidulafungine cf infpdr flacon 100mg

 

122931

Anidulafungine fresenius kabi infpdr flacon 100mg

 

120603

Anidulafungine teva infpdr flacon 100mg

 

EU/1/07/416/002

Ecalta infpdr flacon 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APALUTAMIDE-60-MG-TABLET

26,950110 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/18/1342/001

Erleada tablet filmomhuld 60mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APIXABAN-2.5-MG-TABLET

1,094700 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/691/002

Eliquis tablet filmomhuld 2,5mg

 

EU/1/11/691/003

Eliquis tablet filmomhuld 2,5mg

 

EU/1/11/691/005

Eliquis tablet filmomhuld 2,5mg

 

EU/1/11/691/015

Eliquis tablet filmomhuld 2,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,094700 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/691/006

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/11/691/008

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/11/691/009

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/11/691/010

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/11/691/011

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/11/691/012

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 

EU/1/11/691/014

Eliquis tablet filmomhuld 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APOMORPHINE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

5,734091 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

109039

Apo-go inf/injvlst 10mg/ml ampul 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

1,748890 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

112181

Apomorfine hcl pharmswed infvlst 5mg/ml flac 20ml

 

112999

Dacepton infvlst 5mg/ml flacon 20ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, WWSP

1,757051 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

35295

Apo-go infvlst 5mg/ml wwsp 10ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APRACLONIDINE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

18,063609 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

120992//19708

Iopidine oogdruppels 10mg/ml tube 0,25ml

 

126913//19708

Iopidine oogdruppels 10mg/ml tube 0,25ml

 

19708

Iopidine oogdruppels 10mg/ml tube 0,25ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APRACLONIDINE-5-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,399939 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

117618//16925

Iopidine oogdruppels 5mg/ml flacon 5ml

 

119048//16925

Iopidine oogdruppels 5mg/ml flacon 5ml

 

16925

Iopidine oogdruppels 5mg/ml flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APREMILAST-10-MG-TABLET-APREMILAST FASE 2-20-MG-TABLET-APREMILAST FASE 3-30-MG-TABLET

11,676450 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/14/981/001

Otezla startverpakking (4x10mg+4x20mg+19x30mg)

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APREMILAST-30-MG-TABLET

11,667313 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/14/981/002

Otezla tablet filmomhuld 30mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APREPITANT-125-MG-CAPSULE

18,458679 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120490

Aprepitant sandoz capsule 125mg

 

121536

Aprepitant xiromed capsule 125mg

 

EU/1/03/262/005

Emend capsule 125mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APREPITANT-125-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

17,509178 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/03/262/011

Emend poeder voor suspensie 125mg in sachet

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APREPITANT-80-MG-CAPSULE

14,062438 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

121532

Aprepitant cf capsule 80mg

 

120489

Aprepitant sandoz capsule 80mg

 

121086

Aprepitant teva capsule 80mg

 

121535

Aprepitant xiromed capsule 80mg

 

EU/1/03/262/002

Emend capsule 80mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

APREPITANT-80-MG-CAPSULE-APREPITANT FASE 2-125-MG-CAPSULE

12,653180 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122856

Aprepitant aurobindo capsule 1x125mg/2x80mg

 

121803

Aprepitant cf capsule 1x125mg/2x80mg

 

120491

Aprepitant sandoz capsule 1x125mg/2x80mg

 

121088

Aprepitant teva capsule 1x125mg/2x80mg

 

121802

Aprepitant xiromed capsule 1x125mg/2x80mg

 

EU/1/03/262/006

Emend capsule 1x125mg/2x80mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARGATROBAN-100-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

132,681133 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

107000

Arganova multidose infvlst conc 100mg/ml fl 2,5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARIPIPRAZOL-10-MG-TABLET

1,341579 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/04/276/007

Abilify tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARIPIPRAZOL-15-MG-TABLET

1,348026 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/04/276/012

Abilify tablet 15mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,865848 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/04/276/017

Abilify tablet 30mg

 

115660

Aripiprazol aurobindo tablet 30mg

 

EU/1/15/1029/052

Aripiprazol sandoz tablet 30mg

 

EU/1/15/1029/061

Aripiprazol sandoz tablet 30mg

 

115602

Aripiprazol teva tablet 30mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARIPIPRAZOL-400-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

228,984440 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/882/002

Abilify maintena injpdr mva flacon 400mg +solv 2ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARIPIPRAZOL-5-MG-TABLET

1,410039 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

115603

Aripiprazol cf tablet 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARIPIPRAZOL-7.5-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,678503 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/04/276/036

Abilify injvlst 7,5mg/ml flacon 1,3ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARSEENTRIOXIDE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

51,900309 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/02/204/002

Trisenox infvlst conc 2mg/ml flacon 6ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ARTEMETHER-20-MG-TABLET-LUMEFANTRINE-120-MG-TABLET

1,223446 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

25773

Riamet tablet 20/120mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ASPARAGINASE (COLASPASE)-10000-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

338,243813 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1072/001

Spectrila infpdr flacon 10.000e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATALUREN-1000-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

875,108155 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/902/003

Translarna granulaat v suspensie in sachet 1.000mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATALUREN-125-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

109,397012 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/902/001

Translarna granulaat v suspensie in sachet 125mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATALUREN-250-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

218,781674 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/902/002

Translarna granulaat v suspensie in sachet 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATAZANAVIR-150-MG-CAPSULE

5,374498 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/03/267/003

Reyataz capsule 150mg

 

EU/1/03/267/004

Reyataz capsule 150mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATAZANAVIR-200-MG-CAPSULE

4,539372 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122333

Atazanavir accord capsule 200mg

 

EU/1/16/1091/013

Atazanavir mylan capsule 200mg

 

115198

Atazanavir teva capsule 200mg

 

EU/1/03/267/005

Reyataz capsule 200mg

 

EU/1/03/267/006

Reyataz capsule 200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATAZANAVIR-300-MG-CAPSULE

8,997044 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122334

Atazanavir accord capsule 300mg

 

EU/1/16/1091/017

Atazanavir mylan capsule 300mg

 

115202

Atazanavir teva capsule 300mg

 

EU/1/03/267/008

Reyataz capsule 300mg

 

EU/1/03/267/010

Reyataz capsule 300mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,098942 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

25367

Atenolol accord tablet 100mg

 

17287

Atenolol apotex tablet 100mg

 

57553

Atenolol sandoz tablet filmomhuld 100mg

 

56332

Atenolol teva tablet 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATENOLOL-100-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-25-MG-TABLET

0,217245 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

18618

Atenolol/chloortalidon apotex tablet 100/25mg

 

57119

Atenolol/chloortalidon mylan tablet 100/25mg

 

17036

Atenolol/chloortalidon sandoz tablet 100/25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,055248 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

23281

Atenolol accord tablet 25mg

 

16049

Atenolol cf tablet 25mg

 

20205

Atenolol sandoz tablet filmomhuld 25mg

 

16272

Atenolol teva tablet 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,083775 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

25366

Atenolol accord tablet 50mg

 

17286

Atenolol apotex tablet 50mg

 

16050

Atenolol cf tablet 50mg

 

57552

Atenolol sandoz tablet filmomhuld 50mg

 

56331

Atenolol teva tablet 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,174955 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

18617

Atenolol/chloortalidon apotex tablet 50/12,5mg

 

57118

Atenolol/chloortalidon mylan tablet 50/12,5mg

 

17035

Atenolol/chloortalidon sandoz tablet 50/12,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATEZOLIZUMAB-840-MG-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

3378,214351 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1220/002

Tecentriq infvlst conc 840mg/14ml (60mg/ml) flacon

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-100-MG-CAPSULE

3,080777 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100392

Strattera capsule 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-10-MG-CAPSULE

2,355111 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

31494

Strattera capsule 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-18-MG-CAPSULE

2,355050 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

31495

Strattera capsule 18mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-25-MG-CAPSULE

2,278008 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

31496

Strattera capsule 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-40-MG-CAPSULE

2,292826 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

31497

Strattera capsule 40mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-60-MG-CAPSULE

2,313003 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

31498

Strattera capsule 60mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOMOXETIN-80-MG-CAPSULE

2,976046 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

100389

Strattera capsule 80mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATORVASTATIN-10-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,553468 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107607

Lipitor kauwtablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,148999 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116319

Atorvastatine cf tablet filmomhuld 10mg

 

105244

Atorvastatine teva tablet filmomhuld 10mg

 

21081

Lipitor tablet omhuld 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATORVASTATIN-20-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,663268 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107608

Lipitor kauwtablet 20mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATORVASTATIN-20-MG-TABLET

0,223337 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116322

Atorvastatine cf tablet filmomhuld 20mg

 

105245

Atorvastatine teva tablet filmomhuld 20mg

 

21082

Lipitor tablet omhuld 20mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,245155 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116324

Atorvastatine cf tablet filmomhuld 40mg

 

105246

Atorvastatine teva tablet filmomhuld 40mg

 

21083

Lipitor tablet omhuld 40mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,366101 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

113995

Atorvastatine aurobindo tablet filmomhuld 80mg

 

108089

Atorvastatine pfizer tablet filmomhuld 80mg

 

108984

Atorvastatine sun tablet filmomhuld 80mg

 

105247

Atorvastatine teva tablet filmomhuld 80mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

13,729770 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

115743

Atosiban accord infvlst conc 7,5mg/ml flacon 5ml

 

117776

Atosiban ever pharma infvls conc 7,5mg/ml flac 5ml

 

EU/1/99/124/002

Tractocile infvlst conc 7,5mg/ml flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

25,038165 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

117775

Atosiban ever pharma injvlst 7,5mg/ml flacon 0,9ml

 

EU/1/99/124/001

Tractocile injvlst 7,5mg/ml flacon 0,9ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

ATOVAQUONE-150-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,807109 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

119434//21070

Wellvone suspensie 150mg/ml

 

121642//21070

Wellvone suspensie 150mg/ml

 

21070

Wellvone suspensie 150mg/ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AVANAFIL-100-MG-TABLET

4,165370 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/841/005

Spedra tablet 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AVANAFIL-200-MG-TABLET

5,873211 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/841/008

Spedra tablet 200mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AVANAFIL-50-MG-TABLET

3,045956 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/841/001

Spedra tablet 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AVATROMBOPAG-20-MG-TABLET

72,959303 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/19/1373/001

Doptelet tablet filmomhuld 20mg

 

EU/1/19/1373/002

Doptelet tablet filmomhuld 20mg

 

EU/1/19/1373/003

Doptelet tablet filmomhuld 20mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AVELUMAB-20-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

95,468893 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1214/001

Bavencio infvlst conc 20mg/ml flacon 10ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AXITINIB-1-MG-TABLET

13,448812 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/777/002

Inlyta tablet filmomhuld 1mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AXITINIB-5-MG-TABLET

64,856175 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/777/005

Inlyta tablet filmomhuld 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AXITINIB-7-MG-TABLET

93,222575 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/777/011

Inlyta tablet filmomhuld 7mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZACITIDINE-100-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

214,430476 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/19/1413/001

Azacitidine accord injectiepoeder flacon 100mg

 

EU/1/19/1416/001

Azacitidine betapharm injectiepoeder flacon 100mg

 

EU/1/20/1426/001

Azacitidine mylan injectiepoeder flacon 100mg

 

125689

Azacitidine tillomed injectiepoeder flacon 100mg

 

EU/1/08/488/001

Vidaza injectiepoeder flacon 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZATHIOPRINE-25-MG-TABLET

0,106742 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

108782

Azathioprine cf tablet 25mg

 

24721

Azathioprine mylan tablet 25mg

 

27562

Azathioprine sandoz tablet 25mg

 

12476

Imuran tablet 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,131890 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

21767=10467

Azathioprine aurobindo tablet 50mg

 

108784

Azathioprine cf tablet 50mg

 

24722

Azathioprine mylan tablet 50mg

 

27563

Azathioprine sandoz tablet 50mg

 

10467

Azathioprine teva tablet 50mg

 

5565

Imuran tablet 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZELASTINE-.5-MG/ML-OOGDRUPPELS

0,938689 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

22946

Allergodil oogdruppels 0,5mg/ml flacon 6ml

 

22947

Carelastin azelastine oogdruppels 0,5mg/ml fl 6ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZELASTINE-0.137-MG-NEUSSPRAY-FLUTICASONE-0.05-MG-NEUSSPRAY

0,136465 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

114215

Dymista neusspray 137/50mcg/do flacon 120do

 

122919//114215

Dymista neusspray 137/50mcg/do flacon 120do

 

123997//114215

Dymista neusspray 137/50mcg/do flacon 120do

 

124002//114215

Dymista neusspray 137/50mcg/do flacon 120do

 

125731//114215

Dymista neusspray 137/50mcg/do flacon 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZELASTINE-1-MG/ML-NEUSSPRAY

0,584852 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

126502//17886

Allergodil nevel neusspray 1mg/ml

 

17886

Allergodil nevel neusspray 1mg/ml

 

26128

Carelastin azelastine neusspray 1mg/ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZITHROMYCIN-15-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

4,083548 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

34031

Azyter single dose oogdruppels 15mg/g tube 0,25g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,910492 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

32493

Azitromycine cf tablet omhuld 250mg

 

32491

Azitromycine sandoz tablet omhuld 250mg

 

19432

Zithromax tablet 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,362839 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

34294

Azitromycine cf poeder voor suspensie 200mg/5ml

 

34300

Azitromycine mylan poeder voor suspensie 200mg/5ml

 

32017

Azitromycine sandoz poeder v suspensie 200mg/5ml

 

30440

Azitromycine teva poeder voor suspensie 200mg/5ml

 

14999

Zithromax poeder voor suspensie 200mg/5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,461338 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

32494

Azitromycine cf tablet omhuld 500mg

 

29677

Azitromycine mylan tablet omhuld 500mg

 

32492

Azitromycine sandoz tablet omhuld 500mg

 

19433

Zithromax tablet 500mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

AZTREONAM-75-MG-POEDER VOOR INHALATIEVLOEISTOF

29,173712 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/09/543/002

Cayston pdr v vernevelopl fl 75mg+solv 1ml+altera

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,075855 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

21618

Baclofen aurobindo tablet 10mg

 

24100=12153

Baclofen mylan tablet 10mg

 

23864=12153

Baclofen sandoz tablet 10mg

 

12153

Baclofen teva tablet 10mg

 

6347

Lioresal tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,181938 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

25864=12154

Baclofen mylan tablet 25mg

 

23865=12154

Baclofen sandoz tablet 25mg

 

12154

Baclofen teva tablet 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BARICITINIB-2-MG-TABLET

29,319294 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/16/1170/002

Olumiant tablet filmomhuld 2mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BARICITINIB-4-MG-TABLET

29,319294 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/16/1170/010

Olumiant tablet filmomhuld 4mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BASILIXIMAB-20-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

938,521483 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/98/084/001

Simulect infusiepoeder flacon 20mg + solv 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033010 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

33316

Beclometason all aer cfkvr 50mcg/do spb 200do+inh

 

30099

Beclometason pch aer cfkvr 50mcg/do spb 200do+inh

 

34150

Beclometason sandoz aer 50mcg/do spbs 200do+inh

 

125301

Soprobec aer cfkvr 50mcg/do spbs 200do +inh

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL BAI

0,047043 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

21939

Qvar 50 efa autohaler 50mcg/do spbs 200do

 

21937

Qvar 50 efa inhalator 50mcg/do spbs 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,030992 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

10957

Beclometason nevel sandoz neussp 50mcg/do fl 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,074863 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

33317

Beclometason all aer cfkvr 100mcg/do spb 200do+inh

 

101709

Beclometason myl aer cfkvr 100mcg/do spb 200do+inh

 

30100

Beclometason pch aer cfkvr 100mcg/do spb 200do+inh

 

34151

Beclometason sandoz aer 100mcg/do spbs 200do+inh

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL BAI

0,094382 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

21940

Qvar 100 efa autohaler 100mcg/do spbs 200do

 

21938

Qvar 100 efa inhalator 100mcg/do spbs 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.25-MG-AEROSOL

0,081143 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

33318

Beclometason all aer cfkvr 250mcg/do spb 200do+inh

 

101710

Beclometason myl aer cfkvr 250mcg/do spb 200do+inh

 

30101

Beclometason pch aer cfkvr 250mcg/do spb 200do+inh

 

34152

Beclometason sandoz aer 250mcg/do spbs 200do+inh

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,095018 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

13391

Beclometason cyclocaps inhalpdr 200mcg+cyclohaler

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-0,1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0,006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-GLYCOPYRRONIUM-0,01-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,441533 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1208/010

Trimbow nexthaler inhalpdr 88/5/9mcg/do 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,266397 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

124333//34610

Beclometason/formot bmodesto aer 100/6mcg/do 120do

 

114630//34610

Beclometason/formoterol erc aer 100/6mcg/do 120do

 

119129//34610

Beclometason/formoterol medc aer 100/6mcg/do 180do

 

119130//34615

Beclometason/formoterol medc aer 100/6mcg/do 180do

 

113068//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

122449//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

126830//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

128544//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

113068//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

113567//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

114923//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

118343//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

121354//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

121654//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

122557//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

124337//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

127947//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

128006//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

128193//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

128527//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

129232//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

129233//34610

Foster aerosol 100/6mcg/dosis spuitbus 180do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL-GLYCOPYRRONIUM-0.01-MG-AEROSOL

0,439935 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1208/002

Trimbow aerosol 87/5/9mcg/dosis spuitbus 120do

 

EU/1/17/1208/003

Trimbow aerosol 87/5/9mcg/dosis spuitbus 180do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,256264 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

115671//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

117578//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

121048//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

121616//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

123875//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

126905//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

128526//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 

117578//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 180do

 

127024//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 180do

 

129294//110104

Foster nexthaler inhalpdr 100/6mcg/do 180do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,279004 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

125084//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

125377//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

125931//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

126190//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

126903//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

124004//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

127023//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

127992//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

128107//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

128108//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 180do

 

129255//115693

Foster aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 180do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,275287 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

125716//115695

Beclomet/formo bmodesto nexthaler 200/6mcg/d 120do

 

115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

124321//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

124898//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

125090//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

125351//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

125366//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

126912//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 

127868//115695

Foster nexthaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BEDAQUILINE-100-MG-TABLET

116,152911 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/901/001

Sirturo tablet 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BELATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

411,174533 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/694/001

Nulojix infusiepoeder flacon 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BELIMUMAB-120-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

146,890383 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/700/001

Benlysta infpdr flacon 120mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BELIMUMAB-200-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

235,792540 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/700/003

Benlysta injvlst 200mg/ml pen 1ml

 

EU/1/11/700/004

Benlysta injvlst 200mg/ml pen 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BELIMUMAB-400-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

489,437980 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/700/002

Benlysta infpdr flacon 400mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BENDAMUSTINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

313,409197 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117843

Bendamustine accord infpdr flacon 100mg

 

121963

Bendamustine baxter infpdr flacon 100mg

 

118403

Bendamustine hcl mylan infpdr flacon 100mg

 

123357

Bendamustine hcl teva infpdr flacon 100mg

 

109342

Levact infusiepoeder flacon 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

53,870884 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117843

Bendamustine accord infpdr flacon 25mg

 

121963

Bendamustine baxter infpdr flacon 25mg

 

118403

Bendamustine hcl mylan infpdr flacon 25mg

 

109342

Levact infusiepoeder flacon 25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BENRALIZUMAB-30-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

2361,714690 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1252/002

Fasenra injvlst 30mg/ml pen 1ml

 

EU/1/17/1252/001

Fasenra injvlst 30mg/ml wwsp 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BENSERAZIDE-25-MG-BRUISTABLET-LEVODOPA-100-MG-BRUISTABLET

0,119808 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

19428

Madopar disper tablet 125mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BENZATHINE BENZYLPENICILLIN-1.2-MIE-POED. V. INJECTIE, FLACON

11,733615 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

118694

Benzathinebenzylpenicilline sdz injpdr 1,2me+sv5ml

 

124965

Extencin injpdr flacon 1,2me + solv 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BENZOYL PEROXIDE-25-MG/G-HUIDGEL-ADAPALENE-1-MG/G-HUIDGEL

0,540532 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

120233

Effezel gel 1/25mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAHISTINE-24-MG-TABLET

0,095025 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120934

Betahistine 2hcl accord tablet 24mg

 

115063

Betahistine dihcl aurobindo tablet 24mg

 

101754

Betahistine dihcl teva tablet 24mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAINE HYDROCHLORIDE-1000-MG/G-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

2,430765 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/06/379/001

Cystadane poeder

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,079746 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

17955//6650

Diprosone creme 0,5mg/g

 

29743//6650

Diprosone creme 0,5mg/g

 

6650

Diprosone creme 0,5mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,092024 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

9522

Diprolene zalf 0,5mg/g

 

121371//6864

Diprosone zalf 0,5mg/g (0,05%)

 

123694//6864

Diprosone zalf 0,5mg/g (0,05%)

 

6864

Diprosone zalf 0,5mg/g (0,05%)

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,096122 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

13546//8211

Diprosone lotion 0,5mg/g (0,05%)

 

8211

Diprosone lotion 0,5mg/g (0,05%)

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-0.5-MG/G-HUIDGEL-CALCIPOTRIOL-0.05-MG/G-HUIDGEL

0,573814 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

100401

Dovobet gel

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-1-MG/G-CREME, CUTAAN

0,082183 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

16004

Betamethason pch creme 1mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-1-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,061175 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

16003

Betamethason teva zalf 1mg/g

 

4520

Betnelan zalf 1mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-1-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,053360 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

16002

Betamethason teva lotion 1mg/g

 

117627

Betamethason xiromed opl voor cutaan gebr 1mg/g

 

5650

Betnelan vloeistof voor cutaan gebruik 1mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-1-MG/ML-SMEERSEL/EMULSIE, ALS DERMATICUM

0,100229 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

124437//17806

Betamethason bmodesto huidemulsie 1mg/g

 

17806

Betnelan huidemulsie 1mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-5.7-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

2,407533 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

5399

Celestone chronodose injsusp ampul 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAMETHASONE-5.7-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

3,059595 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

5399

Celestone chronodose injsusp flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BETAXOLOL-2.5-MG/ML-OOGDRUPPELS

0,762994 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

15337

Betoptic s oogdruppels 2,5mg/ml flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BEVACIZUMAB-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

59,615089 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/20/1509/002

Alymsys infvlst conc 25mg/ml flacon 16ml

 

EU/1/20/1509/001

Alymsys infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 

EU/1/04/300/001

Avastin infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 

EU/1/04/300/002

Avastin infvlst conc 25mg/ml flacon 16ml

 

EU/1/20/1454/002

Aybintio infvlst conc 25mg/ml flacon 16ml

 

EU/1/20/1454/001

Aybintio infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 

EU/1/17/1246/002

Mvasi infvlst conc 25mg/ml flacon 16ml

 

EU/1/17/1246/001

Mvasi infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 

EU/1/20/1510/002

Oyavas infvlst conc 25mg/ml flacon 16ml

 

EU/1/20/1510/001

Oyavas infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 

EU/1/18/1344/002

Zirabev infvlst conc 25mg/ml flacon 16ml

 

EU/1/18/1344/001

Zirabev infvlst conc 25mg/ml flacon 4ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BEXAROTENE-75-MG-CAPSULE

9,896184 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/01/178/001

Targretin capsule 75mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BEZAFIBRATE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,227614 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

18388

Bezalip retard tablet mga 400mg

 

28346//18388

Bezalip retard tablet mga 400mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BEZLOTOXUMAB-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

79,085553 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/16/1156/001

Zinplava infvlst conc 25mg/ml flacon 40ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,237798 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

109671

Bicalutamide fair-med tablet filmomhuld 50mg

 

34467

Bicalutamide pch tablet filmomhuld 50mg

 

102249

Biluron tablet filmomhuld 50mg

 

18356

Casodex tablet 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,775084 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

114643

Bimatoprost cf oogdruppels 0,3 mg/ml flacon 3ml

 

123465

Ganmono oogdruppels 0,3mg/ml flacon 3ml

 

EU/1/02/205/001

Lumigan oogdruppels 0,3mg/ml flacon 3ml

 

EU/1/02/205/002

Lumigan oogdruppels 0,3mg/ml flacon 3ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BIMATOPROST-0.1-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,104424 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

114648

Bimatoprost mylan oogdruppels 0,1mg/ml flacon 3ml

 

EU/1/02/205/003

Lumigan oogdruppels 0,1mg/ml flacon 3ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BIMATOPROST-0.3-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

1,239244 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/02/205/006

Lumigan oogdruppels 0,3mg/ml minim 0,4ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BINIMETINIB-15-MG-TABLET

30,930595 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/18/1315/001

Mektovi tablet filmomhuld 15mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BIPERIDEN-2-MG-TABLET

0,049142 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

2196

Akineton tablet 2mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,099680 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

27389

Bisoprololfumaraat 1a pharma tablet filmomh 1,25mg

 

106067

Bisoprololfumaraat mylan tablet 1,25mg

 

33096

Bisoprololfumaraat sandoz tablet 1,25mg

 

107723

Bisoprololfumaraat teva tablet 1,25mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-10-MG-TABLET

0,110000 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

24009

Bisoprololfumaraat pch tablet 10mg

 

33101

Bisoprololfumaraat sandoz tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,322961 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116525

Cosimprel tablet filmomhuld 10/10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,245661 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116524

Cosimprel tablet filmomhuld 10/ 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,078505 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

108798

Bisoprololfumaraat accord tablet filmomhuld 2,5mg

 

102391

Bisoprololfumaraat cf tablet 2,5mg

 

106055

Bisoprololfumaraat deco aurob tabl filmomh 2,5mg

 

33097

Bisoprololfumaraat sandoz tablet 2,5mg

 

107724

Bisoprololfumaraat teva tablet 2,5mg

 

24503

Emcor deco tablet 2,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-5-MG-TABLET

0,076393 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

106073

Bisoprololfumaraat mylan tablet 5mg

 

24008

Bisoprololfumaraat pch tablet 5mg

 

33099

Bisoprololfumaraat sandoz tablet 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,271975 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116523

Cosimprel tablet filmomhuld 5/10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,194618 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116522

Cosimprel tablet filmomhuld 5/ 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BISOPROLOL-7.5-MG-TABLET

0,116843 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

24506

Emcor deco tablet 7,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BIVALIRUDINE-250-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

202,604094 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116622

Bivalirudine accord inj/infusiepoeder flacon 250mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BLEOMYCIN-15000-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

 

23,786133 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

105676

Bleomedac injpdr flacon 15000iu ph eur

 

114717//105676

Bleomycine eureco ph injpdr flacon 15000iu ph eur

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BLINATUMOMAB-0.0385-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

2762,832982 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1047/001

Blincyto infpdr flacon 38,5mcg + solv 10ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BORTEZOMIB-1-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

179,809197 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/04/274/002

Velcade injpdr iv flacon 1mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BORTEZOMIB-2.5-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

374,808439 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

120351

Bortezomib cf injvlst 2,5mg/ml flacon 1,4ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BORTEZOMIB-2.5-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

425,543372 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/19/1397/003

Bortezomib fresenius kabi injpdr flacon 2,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BORTEZOMIB-3.5-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

600,722398 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/19/1397/001

Bortezomib fresenius kabi injpdr flacon 3,5mg

 

122107

Bortezomib krka injpdr flacon 3,5mg

 

EU/1/04/274/001

Velcade injpdr iv/sc flacon 3,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOSENTAN-125-MG-TABLET

18,269635 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

114397

Bosentan accord tablet filmomhuld 125mg

 

117028

Bosentan sandoz tablet filmomhuld 125mg

 

116950

Bosentan teva tablet filmomhuld 125mg

 

EU/1/02/220/004

Tracleer tablet filmomhuld 125mg

 

EU/1/02/220/008

Tracleer tablet filmomhuld 125mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOSENTAN-62.5-MG-TABLET

19,036998 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

114393

Bosentan accord tablet filmomhuld 62,5mg

 

117027

Bosentan sandoz tablet filmomhuld 62,5mg

 

116946

Bosentan teva tablet filmomhuld 62,5mg

 

EU/1/02/220/002

Tracleer tablet filmomhuld 62,5mg

 

EU/1/02/220/007

Tracleer tablet filmomhuld 62,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOSUTINIB-400-MG-TABLET

117,276988 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/818/006

Bosulif tablet filmomhuld 400mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOSUTINIB-500-MG-TABLET

129,326206 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/818/003

Bosulif tablet filmomhuld 500mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-100-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

170,012829 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

113961

Xeomin injectiepoeder flacon 100e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

186,102616 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117448

Bocouture injpdr flacon 100e

 

114883//17379

Botox injectiepoeder flacon 100e

 

117146

Botox injectiepoeder flacon 100e

 

117239//17379

Botox injectiepoeder flacon 100e

 

117255//17379

Botox injectiepoeder flacon 100e

 

117380//117146

Botox injectiepoeder flacon 100e

 

121158//117146

Botox injectiepoeder flacon 100e

 

123539//117146

Botox injectiepoeder flacon 100e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-125-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

90,111278 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

106065

Azzalure injpdr 125e flacon

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-200-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

339,834202 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

115734

Xeomin injectiepoeder flacon 200e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-300-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

124,617607 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

110868

Dysport injectiepoeder flacon 300e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

192,090281 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

123678//17505

Dysport injectiepoeder flacon 500e

 

125666//17505

Dysport injectiepoeder flacon 500e

 

128016//17505

Dysport injectiepoeder flacon 500e

 

128623//17505

Dysport injectiepoeder flacon 500e

 

128629//17505

Dysport injectiepoeder flacon 500e

 

17505

Dysport injectiepoeder flacon 500e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-50-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

87,925619 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

113963

Xeomin injectiepoeder flacon 50e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BOTULINUM TOXIN-50-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

115,209198 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

107018

Bocouture injpdr flacon 50e

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRENTUXIMAB VEDOTIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

3229,831176 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/12/794/001

Adcetris infusiepoeder flacon 50mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIGATINIB-180-MG-TABLET

179,221246 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/18/1264/010

Alunbrig tablet filmomhuld 180mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIGATINIB-30-MG-TABLET

43,832790 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/18/1264/003

Alunbrig tablet filmomhuld 30mg

 

EU/1/18/1264/011

Alunbrig tablet filmomhuld 30mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIGATINIB-90-MG-TABLET

129,592085 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/18/1264/007

Alunbrig tablet filmomhuld 90mg

 

EU/1/18/1264/008

Alunbrig tablet filmomhuld 90mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIGATINIB-90-MG-TABLET-BRIGATINIB FASE 2-180-MG-TABLET

160,244418 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/18/1264/012

Alunbrig startpakket (7tabl 90mg+21tabl 180mg)

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS

0,908180 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

21754

Alphagan oogdruppels 2mg/ml flacon 5ml

 

100260

Brimonidinetartraat mylan oogdr 2mg/ml fl 5ml

 

103574

Brimonidinetartraat sandoz oogdr 2mg/ml fl 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS-BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,295442 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/14/933/001

Simbrinza oogdruppels flacon 5ml

 

EU/1/14/933/002

Simbrinza oogdruppels flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIMONIDINE-3-MG/G-HUIDGEL

1,404367 per g

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/13/904/003

Mirvaso gel 3mg/g

 

EU/1/13/904/005

Mirvaso gel 3mg/g

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,283843 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/00/129/001

Azopt oogdruppels 10mg/ml flacon 5ml

 

EU/1/00/129/003

Azopt oogdruppels 10mg/ml flacon 5ml

 

112025

Brinzolamide cf oogdr 10mg/ml flacon 5ml

 

114558

Brinzolamide mylan oogdr 10mg/ml flacon 5ml

 

113375

Brinzolamide sandoz oogdr 10mg/ml flacon 5ml

 

113971

Brinzolamide teva oogdr 10mg/ml flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIVARACETAM-100-MG-TABLET

2,004076 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1073/018

Briviact tablet filmomhuld 100mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIVARACETAM-10-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,377896 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1073/021

Briviact drank 10mg/ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRIVARACETAM-75-MG-TABLET

2,171365 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/15/1073/014

Briviact tablet filmomhuld 75mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BRODALUMAB-210-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

608,691471 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/16/1155/001

Kyntheum injvlst 140mg/ml wwsp 1,5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BROMAZEPAM-6-MG-TABLET

0,079344 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

12992

Bromazepam sandoz tablet 6mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BROMFENAC-0.9-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,515929 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/692/001

Yellox oogdruppels 0,9mg/ml flacon 5ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BROMOCRIPTINE-2.5-MG-TABLET

0,992871 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

8202

Parlodel tablet 2,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,074397 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

14758

Pulmicort 100 turbuhaler inhalpdr 100mcg/do 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,246354 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

25886

Symbicort turbuhaler inhalpdr 100/6mcg/do 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.25-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,483845 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

32122

Budesonide sandoz vernevelsusp 0,25mg/ml amp 2ml

 

112504

Budesonide teva steri-neb verns 0,25mg/ml amp 2ml

 

126480//14196

Pulmicort 500 vernevelsusp 0,250mg/ml respule 2ml

 

14196

Pulmicort 500 vernevelsusp 0,250mg/ml respule 2ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER

0,100208 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

28795

Budesonide novolizer inhalpd navul 200mcg/do 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,112018 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

18062

Budesonide cyclocaps inhalpdr 200mcg +cyclohaler

 

28795

Budesonide novolizer pdr start 200mcg/do 200do+inh

 

30315

Budesonide orion 200 easyh inhalpdr 200mcg/do 200d

 

13698

Pulmicort 200 turbuhaler inhalpdr 200mcg/do 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,225011 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

121024

Airbufo forspiro inhalpdr 160/4,5mcg/do 60do

 

116984

Bufoler easyhaler inhpdr 160/4,5mcg 120do

 

EU/1/14/920/001

Duoresp spiromax inhpdr 160/4,5mcg 120do

 

25887

Symbicort turbuhaler inhalpdr 200/6mcg/do 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,233855 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

18063

Budesonide cyclocaps inhalpdr 400mcg +cyclohaler

 

32454

Budesonide novolizer pdr start 400mcg/do 100do+inh

 

30316

Budesonide orion 400 easyh inhalpdr 400mcg/do 100d

 

13699

Pulmicort 400 turbuhaler inhalpdr 400mcg/do 50do

 

13699

Pulmicort 400 turbuhaler inhalpdr 400mcg/do 200do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,446561 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

126202

Airbufo forspiro inhalpdr 320/9mcg/do 60do

 

116988

Bufoler easyhaler inhpdr 320/9mcg 60do

 

EU/1/14/920/004

Duoresp spiromax inhpdr 320/9mcg 60do

 

27690

Symbicort turbuhaler inhalpdr 400/12mcg/do 60do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-.5-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,723981 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

32123

Budesonide sandoz vernevelsusp 0,5mg/ml amp 2ml

 

112505

Budesonide teva steri-neb verns 0,5mg/ml amp 2ml

 

123292//14197

Pulmicort 1000 vernevelsusp 0,500mg/ml respule 2ml

 

123557//14197

Pulmicort 1000 vernevelsusp 0,500mg/ml respule 2ml

 

14197

Pulmicort 1000 vernevelsusp 0,500mg/ml respule 2ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-0,16-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0,005-MG-AEROSOL-GLYCOPYRRONIUM-0,0072-MG-AEROSOL

0,440185 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/20/1498/002

Trixeo aerosphere aerosol 5/7,2/160mcg/do 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-0,1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0,003-MG-AEROSOL

0,138032 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

124841

Symbicort aerosol 100/3mcg/dosis spuitbus 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,247027 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

116348

Symbicort aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

120712//116348

Symbicort aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 

126238//116348

Symbicort aerosol 200/6mcg/dosis spuitbus 120do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

5,709448 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

122586//15660

Entocort tablet voor klysma + solvens 115ml

 

124316//15660

Entocort tablet voor klysma + solvens 115ml

 

15660

Entocort tablet voor klysma + solvens 115ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-2-MG-SCHUIM, RECTAAL

5,228078 per dosis

Registratienummer

Artikelnaam

 

102383

Budenofalk schuim 2mg/do flacon 14do

 

119365//102383

Budenofalk schuim 2mg/do flacon 14do

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,794351 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

124934//22557

Budenofalk capsule msr 3mg

 

22557

Budenofalk capsule msr 3mg

 

123643//22557

Budesonide bmodesto capsule msr 3mg

 

120666//22557

Budesonide medcor capsule msr 3mg

 

101367//18765

Entocort capsule mga 3mg

 

123687//18765

Entocort capsule mga 3mg

 

125021//18765

Entocort capsule mga 3mg

 

18765

Entocort capsule mga 3mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-9-MG-GRANULAAT, MAAGSAPRESISTENT, VERDEELD

2,501726 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

106117

Budenofalk granulaat msr 9mg in sachet

 

121931//106117

Budenofalk granulaat msr 9mg in sachet

 

122413//106117

Budenofalk granulaat msr 9mg in sachet

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUDESONIDE-9-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

3,097782 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

110023

Cortiment tablet mva 9mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUMETANIDE-.5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,243187 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

12412

Burinex injvlst 0,50mg/ml ampul 4ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUMETANIDE-1-MG-TABLET

0,117046 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

23140

Bumetanide cf tablet 1mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUMETANIDE-5-MG-TABLET

0,525455 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

23141

Bumetanide cf tablet 5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-.2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,201751 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

114442//11872

Temgesic sl tablet oromucosaal 0,2mg

 

11872

Temgesic sl tablet oromucosaal 0,2mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-.3-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

1,062284 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

8725

Temgesic injvlst 0,3mg/ml ampul 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.005-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

2,385587 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117659

Buprenorfine mylan pleister transderm 5mcg/uur

 

114799

Buprenorfine sandoz pleister transderm 5mcg/uur

 

100975

Butrans pleister transdermaal 5mcg/uur

 

126503//100975

Butrans pleister transdermaal 5mcg/uur

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.015-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

7,557275 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

114801

Buprenorfine sandoz pleister transderm 15mcg/uur

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.01-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

4,178652 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117216

Buprenorfine glenmark pleister transderm 10mcg/uur

 

117660

Buprenorfine mylan pleister transderm 10mcg/uur

 

114800

Buprenorfine sandoz pleister transderm 10mcg/uur

 

117630

Buprenorfine teva pleister transderm 10mcg/uur

 

100978

Butrans pleister transdermaal 10mcg/uur

 

126492//100978

Butrans pleister transdermaal 10mcg/uur

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.02-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

7,428174 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

117217

Buprenorfine glenmark pleister transderm 20mcg/uur

 

117661

Buprenorfine mylan pleister transderm 20mcg/uur

 

114802

Buprenorfine sandoz pleister transderm 20mcg/uur

 

100979

Butrans pleister transdermaal 20mcg/uur

 

126493//100979

Butrans pleister transdermaal 20mcg/uur

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.035-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

3,154850 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120051

Buprenorfine sandoz pleister transderm 35mcg/uur

 

116173

Buprenorfine teva pleister transderm 35mcg/uur

 

128530//32909

Transtec 35mcg/uur matrixpleister

 

32909

Transtec 35mcg/uur matrixpleister 4 dagen

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.0525-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

4,631497 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116174

Buprenorfine teva pleister transderm 52,5mcg/uur

 

128532//32910

Transtec 52,5mcg/uur matrixpleister

 

32910

Transtec 52,5mcg/uur matrixpleister 4 dagen

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-0.07-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

6,107261 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

116175

Buprenorfine teva pleister transderm 70mcg/uur

 

128531//32911

Transtec 70mcg/uur matrixpleister

 

32911

Transtec 70mcg/uur matrixpleister 4 dagen

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,754891 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

102355

Buprenorfine mylan tablet sublinguaal 2mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,669686 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120176

Bunalict tablet sublinguaal 2mg/0,5mg

 

121932

Buprenorfine/naloxon aurob tab sublinguaal 2/0,5mg

 

120721

Buprenorfine/naloxon mylan tab sublinguaal 2/0,5mg

 

122785

Libroxar tablet sublinguaal 2mg/0,5mg

 

EU/1/06/359/001

Suboxone tablet sublinguaal 2mg/0,5mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,163000 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

102356

Buprenorfine mylan tablet sublinguaal 8mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,054887 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

120177

Bunalict tablet sublinguaal 8mg/2mg

 

121934

Buprenorfine/naloxon aurob tab sublinguaal 8/2mg

 

120722

Buprenorfine/naloxon mylan tab sublinguaal 8/2mg

 

122786

Libroxar tablet sublinguaal 8mg/2mg

 

EU/1/06/359/003

Suboxone tablet sublinguaal 8mg/2mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUPROPION-300-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,512286 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

123072

Bupropion hcl teva retard tablet mga 300mg

 

114168//33669

Wellbutrin xr tablet mga 300mg

 

33669

Wellbutrin xr tablet mga 300mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUREAUSUMAB-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

3322,771103 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1262/001

Crysvita injvlst 10mg/ml flacon 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUREAUSUMAB-20-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

6637,257205 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1262/002

Crysvita injvlst 20mg/ml flacon 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUREAUSUMAB-30-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

9951,771680 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/17/1262/003

Crysvita injvlst 30mg/ml flacon 1ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUSPIRONE-10-MG-TABLET

0,434011 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

21782=19732

Buspiron hcl aurobindo tablet 10mg

 

19732

Buspiron hcl cf tablet 10mg

 

21900

Buspiron hcl sandoz tablet 10mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUSULFAN-2-MG-TABLET

1,503218 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

262

Myleran tablet 2mg

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

BUSULFAN-6-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

27,456463 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/03/254/002

Busilvex infvlst conc 6mg/ml flacon 10ml

 

120583

Busulfan teva infvlst conc 6mg/ml flacon 10ml

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

CABAZITAXEL-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

2868,063969 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

 

EU/1/11/676/001

Jevtana infvlst conc 40mg/ml flacon 1,5ml + solv

 
     

Productgroep

 

Maximumprijs

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,822416 per stuk

Registratienummer

Artikelnaam

 

124846//34176

Cabergoline medcor tablet 0,5mg

 

34176

Cabergoline pch tablet 0,5mg

 

121152//15375

Dostinex tablet 0,5mg

 

122398//15375

Dostinex tablet 0,5mg

 

123401//15375

Dostinex tablet 0,5mg

 

126385//15375

Dostinex tablet 0,5mg

 

128298//15375

Dostinex tablet 0,5mg