Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dierenkliniek Statenlaan

Aan A. Boersma, W.J.M. van Look en B.C.M. Pino, handelend in maatschapsverband onder de naam Dierenkliniek Statenlaan, gevestigd te Den Haag, is een vergunning verleend voor handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Statenlaan, gevestigd aan de Statenlaan 19 te Den Haag.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086318-05

Datum: 12 januari 2022

TotalEnergies EP Nederland B.V.

De op 27 januari 2017 aan Total E&P Nederland B.V., gevestigd te Den Haag, verleende vergunning met nummer 2016/0909-09, voor het verrichten van handelingen met natuurlijke bronnen, is gewijzigd om de afvoer van vergunningplichtige afvalstoffen naar de stortplaats Mineralz Maasvlakte mogelijk te maken. Het betreft alleen radioactieve afvalstoffen die vrijgegeven kunnen worden op grond van de op 4 juni 2021 aan Mineralz Maasvlakte verleende specifieke vrijgavebeschikking, onder nummer 2021/0060473-08. Tevens is de tenaamstelling gewijzigd in TotalEnergies EP Nederland B.V.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0087135-04

Datum: 12 januari 2022

Dierenkliniek Berkel en Rodenrijs B.V.

Aan Dierenkliniek Berkel en Rodenrijs B.V., gevestigd te Berkel en Rodenrijs, is een vergunning verleend voor handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire (dentale) diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Berkel en Rodenrijs B.V., gevestigd aan de Rodenrijseweg 55b te Berkel en Rodenrijs.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0087177-04

Datum: 12 januari 2022

ENGIE Energie Nederland N.V.

Aan ENGIE Energie Nederland N.V., gevestigd te Zwolle, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van opslag van ingekapselde bronnen krypton-85 en handelingen ten behoeve van opslag en het voorhanden hebben, toepassen en het in- en uitbouwen van liners en transition pieces met een coating met van nature voorkomende radionucliden, binnen de locatie van ENGIE Energie Nederland N.V., Centrale Bergum, gevestigd aan de Komarwei 2 te Bergum.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086211-07

Datum: 12 januari 2022

Dierenkliniek Westerpark B.V.

Aan Dierenkliniek Westerpark B.V., gevestigd te Amsterdam, is een vergunning verleend voor handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Amsterdam/Rembrandtpark, gelegen aan het Columbusplein 201 te Amsterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086984-06

Datum: 12 januari 2022

Geonius Groep B.V.

Aan Geonius Groep B.V., statutair gevestigd te Schinnen, is een vergunning verleend voor handelingen met draagbare toestellen gebruikmakend van röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) ten behoeve van het analyseren en identificeren van materialen en ten behoeve van opslag op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland en het Nederlands deel van het continentaal plat.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086646-06

Datum: 12 januari 2022

Kunststof Recycling Nederland B.V.

Aan Kunststof Recycling Nederland B.V., statutair gevestigd te Veghel, is een vergunning verleend voor handelingen met draagbare toestellen gebruikmakend van röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) ten behoeve van het analyseren en identificeren van materialen en ten behoeve van opslag binnen de locatie van Kunststof Recycling Nederland, B.V. gelegen aan de Eisenhowerweg 34-36 te Veghel en op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086715-06

Datum: 12 januari 2022

Stichting OLVG

De op 12 januari 2018 aan Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met nummer 2017/0735-09, laatstelijk gewijzigd op 16 december 2020, met nummer ANVS-PP-2020/0057547-07, is gewijzigd in verband met het mogen toedienen van Lu-PSMA voor nucleair geneeskundige therapie en het mogen lozen op het riool tot 35 Reing voor locatie West, gelegen aan de Jan Tooropstraat 164 te Amsterdam en in verband met het schrappen van radiumtherapie voor locatie Oost, gelegen aan het Oosterpark 9 te Amsterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0084694-08

Datum: 12 januari 2022

Tandartspraktijk Mulder

Aan H.K. Mulder, handelend onder de naam Tandartspraktijk Mulder, gevestigd te Emmen, is onder intrekking van de op 20 april 2020 verleende registratie met kenmerk ANVS-PP-2020/0054402-04, vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Tandartspraktijk Mulder, gelegen aan de Brinkenhalte 22 te Emmen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086837-03

Datum: 12 januari 2022

Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Aan Sagro Milieu Advies Zeeland B.V., gevestigd te ’s-Heerenhoek, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van materiaalanalyse en onderzoek binnen de locatie van Sagro Milieu Advies Zeeland B.V., gelegen aan de Heinkenszandseweg 22 te ‘s-Heerenhoek én op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland en het Nederlands deel van het continentaal plat.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086842-04

Datum: 12 januari 2022

Diephuis Clinics B.V.

Aan Diephuis Clinics B.V., gevestigd te Sittard, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Diephuis Clinics B.V., gelegen aan de Engelenkampstraat 75 te Sittard.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0087053-03

Datum: 12 januari 2022

Tandartsenpraktijk Gouw

Aan T.S. Gouw, P.L. Gouw-Tan, N.S. Gouw en N.J. Gouw, handelend in maatschapsverband onder de naam Tandartsenpraktijk Gouw, gevestigd te Zwanenburg, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Tandartsenpraktijk Gouw, gelegen aan de Dennenlaan 36 te Zwanenburg.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086892-03

Datum: 12 januari 2022

Dierenartsenpraktijk Andreas Stad B.V.

De op 10 mei 2019 aan Dierenartsenpraktijk Andreas Stad B.V., gevestigd te Dordrecht, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0049661-05, is gewijzigd met betrekking tot het uitbreiden van het aantal toestellen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Dierenartsenpraktijk Andreas Stad B.V., gelegen aan de Bilderdijkstraat 16 te Dordrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086981-03

Datum: 12 januari 2022

Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

De op 29 maart 2019, aan Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, gevestigd te Alkmaar, verleende vergunning met nummer 2018/0269-11, is gewijzigd in verband met de aanstelling van een nieuwe algemeen coördinerend deskundige.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0087006-04

Datum: 12 januari 2022

Botman Tandartsen Blerick B.V.

Aan Botman Tandartsen Blerick B.V., gevestigd te Venlo, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Botman Tandartsen Blerick B.V., gelegen aan de Van Boerlostraat 6 te Venlo.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086577-07

Datum: 14 januari 2022

T.X. de Jong Tandzorg B.V.

Aan T.X. de Jong Tandzorg B.V., gevestigd te Amersfoort, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van T.X. de Jong Tandzorg B.V., gelegen aan de Arnhemseweg 6 te Amersfoort.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0087202-04

Datum: 14 januari 2022

Proclin Rotterdam B.V.

De op 11 september 2021 aan Proclin Rotterdam B.V., gevestigd te Bussum, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0049882-05, is gewijzigd in verband met een adreswijziging van Proclin Rotterdam B.V. naar Prins Alexanderplein 10 te Rotterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0087062-03

Datum: 14 januari 2022

Riwald B.V.

Aan Riwald B.V., gevestigd te Tubbergen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van metaalidentificatie en scheiding van metaalfracties binnen de locatie van Riwald B.V., gelegen aan de Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo en op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0086861-03

Datum: 14 januari 2022

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluit(en) een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het/De besluit(en) is/zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over dit (deze) besluit(en) kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.

Naar boven