Mobiliteit

Sociaal Fonds 2022/2023 Verlenging verbindendverklaring cao-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 2022 tot verlenging van de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Mobiliteit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Atriumgroep B.V. namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot verlenging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van deze cao;

Partij ter ener zijde: Taxivervoer Nederland;

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.nl.

Gelet op de artikelen 2, 4, 4a en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Artikel I

Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Mobiliteit1 wordt (met inachtneming van artikel II) als volgt gewijzigd:

A

Dictum II komt te luiden:

‘Dictum II

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2023.’

B

Dictum VI komt te luiden:

‘Dictum VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 juli 2023’

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2022 en vervalt met ingang van 1 juli 2023.

’s-Gravenhage, 10 juni 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt 2020, nr. 61355; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 december 2021 (Stcrt. nr. 47376)

Naar boven