Kennisgeving terinzagelegging besluiten gaswinning N05-A, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 3 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 liggen het definitieve instemmingsbesluit en de definitieve besluiten voor dit project ter inzage. Als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten, kunt u in beroep gaan.

Het project

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Daarnaast wordt een pijpleiding aangelegd van het platform naar de bestaande verzamelleiding NGT voor de afvoer van het aardgas naar land. Ook wordt een kabel aangelegd vanaf het platform naar het windpark Riffgat in de Duitse wateren. Deze kabel zorgt voor de elektriciteitsvoorziening van het platform, dat zich bevindt op circa vijfhonderd meter van de Duitse territoriale zee en volledig op windenergie zal werken. Hierdoor zullen de effecten van de activiteiten zich ook uitstrekken tot in het Duitse deel van de Noordzee. Om die reden is het Espooverdrag van toepassing. Het Espoo-verdrag regelt dat belangstellenden uit een buurland (in dit geval Duitsland) ook beroep tegen definitieve besluiten kunnen instellen in het land waar de activiteit plaatsvindt (Nederland).

Waarom is dit project nodig?

Nederland werkt aan een duurzame, betaalbare en veilige energievoorziening. In het Klimaatakkoord zetten we in op een CO2 reductie van 49% in 2030. Dit doen we door over te stappen op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Op dit moment is er nog niet voldoende duurzame ernergie beschikbaar om aardgas te vervangen. Gas is dus nog nodig in Nederland. Van de fossiele brandstoffen geeft aardgas de minste CO2-uitstoot. Daarom is gas in de transitie naar duurzame alternatieven een belangrijke brandstof.

Welke procedure wordt gevolgd?

Voor het plaatsen van een gaswinnings- en behandelingsplatform, het uitvoeren van diepboringen, de aanleg van de pijpleiding en de kabel en de productie van aardgas zijn vergunningen en een instemming van de Staatssecretaris Mijnbouw nodig. Deze vergunningen en de instemming worden gezamenlijk ter inzage gelegd. De volgende definitieve besluiten zijn nu ter inzage:

 • Een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ter voorbereiding op deze vergunningverlening is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om potentiële effecten op het milieu gedegen te onderzoeken. De vergunning voor de Wet natuurbescherming (Wnb) wordt meegenomen in de Wabo-vergunning. Om de activiteit te toetsen aan de Wnb is een Passende Beoordeling (PB) opgesteld om de effecten op natuurgebieden en beschermde (dier)soorten in kaart te brengen. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 • Een vergunning voor het aanleggen van een pijpleiding en kabel op basis van het Mijnbouwbesluit.

 • Een instemmingsbesluit met het winningsplan op basis van de Mijnbouwwet. Voor deze vergunning zijn een winningsplan en een bodembewegingsprognose ingediend.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Van zaterdag 4 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 zijn de documenten met informatie over de besluiten online te bekijken op www.rvo.nl/gaswinning-n05.

Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie:

 • Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog, telefoon 0519 53 50 50.

 • Gemeente Het Hogeland, gemeentehuis in Winsum, Hoodstraat W 70, telefoon 088 345 88 88.

 • Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D), telefoon +49 (4922) 303-205.

 • Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, 26736, Krummhörn (D), telefoon +49 (4923) 916-0.

Dit kan alleen als u van tevoren telefonisch een afspraak hebt gemaakt. Neem contact op met het Bureau Energieprojecten als u de documenten niet digitaal kunt lezen en niet naar de gemeente kunt komen. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

U kunt beroep instellen bij: Sector Bestuursrecht van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • naam en adres van de indiener

 • datum van ondertekening

 • omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat

 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de griffier van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank ‘s-Gravenhage u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over dit project en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-n05. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Informatie over het project zelf kunt u vinden deze website www.gemsnoordzee.com.

Naar boven