Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

Besluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen – gemeente Duiven

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oud­broeken (ViA15) is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van GelreGroen Construction V.O.F. om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het besluit met zaaknummer Z/21/089016 is afgegeven namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en heeft betrekking op het bouwen van de kunstwerken KW41 en KW76. Dit betreft de onderdoorgang Helhoek/Helstraat te Groessen en een viaduct in de N810 over deze onderdoorgang heen.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en is op maandag 30 mei 2022 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 31 mei 2022 tot en met maandag 11 juli 2022 ter inzage bij de gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven.

Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente (www.duiven.nl) of neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 0316 – 27 91 11.

Hoe kunt u beroep instellen?

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf dinsdag 31 mei 2022 tot en met maandag 11 juli 2022 beroep instellen tegen het genoemde besluit:

  • a. Belanghebbenden.

  • b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal Loket: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;

  • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het besluit kunt u zich wenden tot Omgevingszaken van de gemeente Duiven, telefoon 0316 – 27 91 11.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven