Beschikking inzake vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor analoge niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B39), M-Solutions The Mobile Knowledge Company B.V., Agentschap Telecom

Datum: 9 mei 2022

Kenmerk: AT-EZK/8307861

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Gelezen de aanvraag van M-Solutions The Mobile Knowledge Company B.V. te Gouda van 25 januari 2022, geregistreerd onder nummer 8289453;

Gelet op artikel 3.13, artikel 3.14 van de Telecommunicatiewet (Tw), artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013, het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 en de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze vergunning wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Economische Zaken en Klimaat;

b. vergunning:

vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 87,5-104,8 MHz;

c. kavel:

frequentie of samenstel van frequenties, behorend bij een vergunning;

d. ziekenhuis:

instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

e. commerciële radio-omroep:

radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

f. niet-landelijke commerciële radio-omroep:

commerciële radio-omroep via FM-frequenties waarvoor op grond van artikel 7 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden.

Artikel 2. Gebruiksrecht

 • 1. Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de frequentieruimte, opgenomen in de bijlage bij deze vergunning, voor niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B39).

 • 2. De vergunninghouder neemt de in de bijlage genoemde frequentie binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik en houdt deze in gebruik. Op frequenties die hetzelfde SFN-ID hebben en gemarkeerd zijn als gesynchroniseerd of als netgebonden, zendt de vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

 • 3. De vergunde frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep wordt gebruikt voor het uitzenden van een programmakanaal als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, bestaande uit een of meerdere radioprogramma’s:

  • a. dat niet reeds wordt uitgezonden door middel van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep met de kavelnummers B01 tot en met B38, en

  • b. dat niet een deel van de herkenbare naam van een programmakanaal bevat als bedoeld in onderdeel a.

 • 4. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 en de bijlagen van deze vergunning in acht.

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 • 1. De vergunninghouder veroorzaakt:

  • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

  • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

Artikel 4. Nederlandse of Friese taal

Voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 en 19.00 uur betreft, wordt ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal gepresenteerd.

Artikel 5. Wijzigingen betreffende verbondenheid

 • 1. De vergunninghouder informeert Agentschap Telecom onmiddellijk over:

  • a. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen uitoefenen;

  • b. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect kan uitoefenen op het beleid van andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen;

  • c. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid, en

  • d. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is de vergunninghouder niet verplicht informatie te verstrekken voor zover die informatie betrekking heeft op:

  • a. het kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op of door rechtspersonen ten aanzien waarvan hij aan de Minister schriftelijk en zonder enig voorbehoud heeft verklaard dat hij met die rechtspersonen één rechtspersoon vormt als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep, of

  • b. het door natuurlijke personen kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep die onder de verklaring, bedoeld in onderdeel a, vallen.

Artikel 6. Correspondentie

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de Minister anders wordt aangegeven.

Artikel 7. Duur van de vergunning

Deze vergunning is geldig van 10 mei 2022 tot en met 31 augustus 2024.

BIJLAGE A TECHNISCHE PARAMETERS BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE VERGUNNING

Kavel

B39

Dossiernummer

8289453

Datum

9 mei 2022

Aantal bladen

1 van 2

Samenstelling Kavel B39

Opstelplaats

Frequentie

Vermogen (ERP)

GOUDA

87,7 MHz

0,050 kW

Toelichting bij punt 5:

Onder punt 5 van de bijlage A zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het voorkomen van storing in de luchtvaartband 108 – 118 MHz. De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de luchtvaartband dient minimaal de waarde aangegeven in dBc te bedragen voor de gehele zendinstallatie.

De verticale apertuur van het antennesysteem in golflengtes dient minimaal de waarde aangegeven in λ te zijn. Indien er geen waarde(n) vermeld staan, gelden er geen aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van de luchtvaartband.

 

Kavel

B39

 

Dossiernummer

8289453

 

Datum

9 mei 2022

 

Aantal bladen

2 van 2

   
 

GOUDA 87,7 MHz

   

1

Gegevens locatie

 

Naam

GOUDA

 

Lengte/breedtegraad

004E42 22,0 / 52N01 35,0

 
 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld

30 meter

 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP

-3 meter

2

Gegevens t.b.v. zendsysteem

 

Frequentie

87,7 MHz

 

ERP

0,050 kW

 

ERPmax verticaal

0,050 kW

 

Offset type

Niet gesynchroniseerd

 

SFN ID

 
 

System

4 (GE’84 par. 3.1)

 
 

Polarisatie

Verticaal

 

Klasse van uitzending

300KF9E

3

Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht

 

Internationale coördinatie afgerond

Ja

4

Gegevens m.b.t. antennesysteem

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

0.0

7,0

180.0

0,0

10.0

8,0

190.0

0,0

20.0

10,0

200.0

0,0

30.0

10,0

210.0

0,0

40.0

10,5

220.0

0,0

50.0

11,0

230.0

0,0

60.0

11,0

240.0

0,0

70.0

11,0

250.0

0,0

80.0

11,0

260.0

0,0

90.0

9,0

270.0

0,0

100.0

5,0

280.0

0,0

110.0

1,0

290.0

0,0

120.0

0,0

300.0

0,0

130.0

0,0

310.0

0,0

140.0

0,0

320.0

0,0

150.0

0,0

330.0

0,0

160.0

0,0

340.0

0,0

170.0

0,0

350.0

3,0

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

5

Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart

Minimale onderdrukking in de luchtvaartband

Verticale aperture

dBc

λ

*Bijlage B & C (behorende bij artikel 2 van de vergunning) zijn niet uniek en daarom niet opgenomen in deze publicatie. Deze bijlagen zijn gepubliceerd in het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 van 9 juli 2021.

Bezwaarclausule

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:

 • 1. uw naam en adres;

 • 2. de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4. de gronden van uw bezwaar;

 • 5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd.

Beschikking inzake vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor analoge niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B47), RATO Omroep Stichting, Agentschap Telecom.

Datum: 9 mei 2022

Kenmerk: AT-EZK/8308048

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Gelezen de aanvraag van RATO Omroep Stichting te Geffen van 27 januari 2022, geregistreerd onder nummer 8290232;

Gelet op artikel 3.13, artikel 3.14 van de Tw, artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013, het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 en de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze vergunning wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 87,5-104,8 MHz;

 • c. kavel: frequentie of samenstel van frequenties, behorend bij een vergunning;

 • d. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

 • e. commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

 • f. niet-landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep via FM-frequenties waarvoor op grond van artikel 7 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden.

Artikel 2. Gebruiksrecht

 • 1. Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de frequentieruimte, opgenomen in de bijlage bij deze vergunning, voor niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B47).

 • 2. De vergunninghouder neemt de in de bijlage genoemde frequentie binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik en houdt deze in gebruik. Op frequenties die hetzelfde SFN-ID hebben en gemarkeerd zijn als gesynchroniseerd of als netgebonden, zendt de vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

 • 3. De vergunde frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep wordt gebruikt voor het uitzenden van een programmakanaal als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, bestaande uit een of meerdere radioprogramma’s:

  • a. dat niet reeds wordt uitgezonden door middel van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep met de kavelnummers B01 tot en met B38, en

  • b. dat niet een deel van de herkenbare naam van een programmakanaal bevat als bedoeld in onderdeel a.

 • 4. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 en de bijlagen van deze vergunning in acht.

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 • 1. De vergunninghouder veroorzaakt:

  • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

  • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

Artikel 4. Nederlandse of Friese taal

Voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 en 19.00 uur betreft, wordt ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal gepresenteerd.

Artikel 5. Wijzigingen betreffende verbondenheid

 • 1. De vergunninghouder informeert Agentschap Telecom onmiddellijk over:

  • a. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen uitoefenen;

  • b. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect kan uitoefenen op het beleid van andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen;

  • c. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid, en

  • d. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is de vergunninghouder niet verplicht informatie te verstrekken voor zover die informatie betrekking heeft op:

  • a. het kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op of door rechtspersonen ten aanzien waarvan hij aan de Minister schriftelijk en zonder enig voorbehoud heeft verklaard dat hij met die rechtspersonen één rechtspersoon vormt als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep, of

  • b. het door natuurlijke personen kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep die onder de verklaring, bedoeld in onderdeel a, vallen.

Artikel 6. Correspondentie

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de Minister anders wordt aangegeven.

Artikel 7. Duur van de vergunning

Deze vergunning is geldig van 10 mei 2022 tot en met 31 augustus 2024.

BIJLAGE A TECHNISCHE PARAMETERS BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE VERGUNNING

Kavel

B47

Dossiernummer

8290234

Datum

9 mei 2022

Aantal bladen

1 van 2

Samenstelling Kavel B47

Opstelplaats

Frequentie

Vermogen (ERP)

ETTEN-LEUR

94,5 MHz

0,631 kW

Toelichting bij punt 5:

Onder punt 5 van de bijlage A zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het voorkomen van storing in de luchtvaartband 108 – 118 MHz. De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de luchtvaartband dient minimaal de waarde aangegeven in dBc te bedragen voor de gehele zendinstallatie.

De verticale apertuur van het antennesysteem in golflengtes dient minimaal de waarde aangegeven in λ te zijn. Indien er geen waarde(n) vermeld staan, gelden er geen aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van de luchtvaartband.

 

Kavel

B47

 

Dossiernummer

8290234

 

Datum

9 mei 2022

 

Aantal bladen

2 van 2

   
 

ETTEN-LEUR 94,5 MHz

   

1

Gegevens locatie

 

Naam

ETTEN-LEUR

 

Lengte/breedtegraad

004E39 43,2 / 51N34 10,8

 
 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld

43 meter

 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP

5 meter

2

Gegevens t.b.v. zendsysteem

 

Frequentie

94,5 MHz

 

ERP

0,631 kW

 

ERPmax verticaal

0,631 kW

 

Offset type

Niet gesynchroniseerd

 

SFN ID

 
 

System

4 (GE’84 par. 3.1)

 
 

Polarisatie

Verticaal

 

Klasse van uitzending

300KF9E

3

Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht

 

Internationale coördinatie afgerond

Ja

4

Gegevens m.b.t. antennesysteem

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

0.0

0,0

180.0

19,0

10.0

0,0

190.0

19,0

20.0

0,0

200.0

19,0

30.0

0,0

210.0

21,0

40.0

0,0

220.0

21,0

50.0

8,0

230.0

20,0

60.0

15,0

240.0

15,0

70.0

24,1

250.0

6,0

80.0

26,0

260.0

0,0

90.0

31,4

270.0

0,0

100.0

31,4

280.0

0,0

110.0

23,0

290.0

0,0

120.0

23,0

300.0

0,0

130.0

29,6

310.0

0,0

140.0

29,6

320.0

0,0

150.0

24,0

330.0

0,0

160.0

21,0

340.0

0,0

170.0

19,0

350.0

0,0

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

5

Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart

Minimale onderdrukking in de luchtvaartband

Verticale aperture

dBc

λ

*Bijlage B & C (behorende bij artikel 2 van de vergunning) zijn niet uniek en daarom niet opgenomen in deze publicatie. Deze bijlagen zijn gepubliceerd in het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 van 9 juli 2021.

Bezwaarclausule

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:

 • 1. uw naam en adres;

 • 2. de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4. de gronden van uw bezwaar;

 • 5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd.

Beschikking inzake vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor analoge niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B48), RATO Omroep Stichting, Agentschap Telecom.

Datum: 9 mei 2022

Kenmerk: AT-EZK/8308048

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Gelezen de aanvraag van RATO Omroep Stichting te Geffen van 27 januari 2022, geregistreerd onder nummer 8290232;

Gelet op artikel 3.13, artikel 3.14 van de Tw, artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013, het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 en de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze vergunning wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 87,5-104,8 MHz;

 • c. kavel: frequentie of samenstel van frequenties, behorend bij een vergunning;

 • d. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

 • e. commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

 • f. niet-landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep via FM-frequenties waarvoor op grond van artikel 7 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden.

Artikel 2. Gebruiksrecht

 • 1. Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de frequentieruimte, opgenomen in de bijlage bij deze vergunning, voor niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B48).

 • 2. De vergunninghouder neemt de in de bijlage genoemde frequentie binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik en houdt deze in gebruik. Op frequenties die hetzelfde SFN-ID hebben en gemarkeerd zijn als gesynchroniseerd of als netgebonden, zendt de vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

 • 3. De vergunde frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep wordt gebruikt voor het uitzenden van een programmakanaal als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, bestaande uit een of meerdere radioprogramma’s:

  • a. dat niet reeds wordt uitgezonden door middel van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep met de kavelnummers B01 tot en met B38, en

  • b. dat niet een deel van de herkenbare naam van een programmakanaal bevat als bedoeld in onderdeel a.

 • 4. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 en de bijlagen van deze vergunning in acht.

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 • 1. De vergunninghouder veroorzaakt:

  • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

  • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

Artikel 4. Nederlandse of Friese taal

Voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 en 19.00 uur betreft, wordt ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal gepresenteerd.

Artikel 5. Wijzigingen betreffende verbondenheid

 • 1. De vergunninghouder informeert Agentschap Telecom onmiddellijk over:

  • a. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen uitoefenen;

  • b. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect kan uitoefenen op het beleid van andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen;

  • c. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid, en

  • d. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is de vergunninghouder niet verplicht informatie te verstrekken voor zover die informatie betrekking heeft op:

  • a. het kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op of door rechtspersonen ten aanzien waarvan hij aan de Minister schriftelijk en zonder enig voorbehoud heeft verklaard dat hij met die rechtspersonen één rechtspersoon vormt als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep, of

  • b. het door natuurlijke personen kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep die onder de verklaring, bedoeld in onderdeel a, vallen.

Artikel 6. Correspondentie

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de Minister anders wordt aangegeven.

Artikel 7. Duur van de vergunning

Deze vergunning is geldig van 10 mei 2022 tot en met 31 augustus 2024.

BIJLAGE A TECHNISCHE PARAMETERS BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE VERGUNNING

Kavel

B48

Dossiernummer

8290235

Datum

9 mei 2022

Aantal bladen

1 van 2

Samenstelling Kavel B48

Opstelplaats

Frequentie

Vermogen (ERP)

BREDA

94,8 MHz

0,501 kW

Toelichting bij punt 5:

Onder punt 5 van de bijlage A zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het voorkomen van storing in de luchtvaartband 108 – 118 MHz. De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de luchtvaartband dient minimaal de waarde aangegeven in dBc te bedragen voor de gehele zendinstallatie.

De verticale apertuur van het antennesysteem in golflengtes dient minimaal de waarde aangegeven in λ te zijn. Indien er geen waarde(n) vermeld staan, gelden er geen aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van de luchtvaartband.

 

Kavel

B48

 

Dossiernummer

8290235

 

Datum

9 mei 2022

 

Aantal bladen

2 van 2

   
 

BREDA 94,8 MHz

   

1

Gegevens locatie

 

Naam

BREDA

 

Lengte/breedtegraad

004E48 15,0

/

51N34 49,0

 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld

48 meter

 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP

4 meter

2

Gegevens t.b.v. zendsysteem

 

Frequentie

94,8 MHz

 

ERP

0,501 kW

 

ERPmax verticaal

0,501 kW

 

Offset type

Niet gesynchroniseerd

 

SFN ID

 
 

System

4 (GE’84 par. 3.1)

 
 

Polarisatie

Verticaal

 

Klasse van uitzending

300KF9E

3

Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht

 

Internationale coördinatie afgerond

Ja

4

Gegevens m.b.t. antennesysteem

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

0.0

6,9

180.0

17,0

10.0

0,0

190.0

17,0

20.0

0,0

200.0

12,0

30.0

0,0

210.0

9,0

40.0

0,0

220.0

7,0

50.0

0,0

230.0

5,0

60.0

5,0

240.0

1,0

70.0

6,6

250.0

0,0

80.0

6,6

260.0

0,0

90.0

6,6

270.0

0,0

100.0

6,7

280.0

0,0

110.0

6,8

290.0

0,0

120.0

4,0

300.0

6,9

130.0

4,0

310.0

11,7

140.0

5,0

320.0

11,9

150.0

8,5

330.0

13,9

160.0

9,0

340.0

13,9

170.0

12,0

350.0

12,8

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

5

Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart

Minimale onderdrukking in de luchtvaartband

Verticale aperture

dBc

λ

*Bijlage B & C (behorende bij artikel 2 van de vergunning) zijn niet uniek en daarom niet opgenomen in deze publicatie. Deze bijlagen zijn gepubliceerd in het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 van 9 juli 2021.

Bezwaarclausule

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:

 • 1. uw naam en adres;

 • 2. de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4. de gronden van uw bezwaar;

 • 5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd.

Beschikking inzake vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor analoge niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B53), RATO Omroep Stichting, Agentschap Telecom.

Datum: 9 mei 2022

Kenmerk: AT-EZK/8308048

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Gelezen de aanvraag van RATO Omroep Stichting te Geffen van 27 januari 2022, geregistreerd onder nummer 8290232;

Gelet op artikel 3.13, artikel 3.14 van de Tw, artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013, het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 en de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze vergunning wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 87,5-104,8 MHz;

 • c. kavel: frequentie of samenstel van frequenties, behorend bij een vergunning;

 • d. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

 • e. commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

 • f. niet-landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep via FM-frequenties waarvoor op grond van artikel 7 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden.

Artikel 2. Gebruiksrecht

 • 1. Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de frequentieruimte, opgenomen in de bijlage bij deze vergunning, voor niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B53).

 • 2. De vergunninghouder neemt de in de bijlage genoemde frequentie binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik en houdt deze in gebruik. Op frequenties die hetzelfde SFN-ID hebben en gemarkeerd zijn als gesynchroniseerd of als netgebonden, zendt de vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

 • 3. De vergunde frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep wordt gebruikt voor het uitzenden van een programmakanaal als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, bestaande uit een of meerdere radioprogramma’s:

  • a. dat niet reeds wordt uitgezonden door middel van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep met de kavelnummers B01 tot en met B38, en

  • b. dat niet een deel van de herkenbare naam van een programmakanaal bevat als bedoeld in onderdeel a.

 • 4. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 en de bijlagen van deze vergunning in acht.

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 • 1. De vergunninghouder veroorzaakt:

  • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

  • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

Artikel 4. Nederlandse of Friese taal

Voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 en 19.00 uur betreft, wordt ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal gepresenteerd.

Artikel 5. Wijzigingen betreffende verbondenheid

 • 1. De vergunninghouder informeert Agentschap Telecom onmiddellijk over:

  • a. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen uitoefenen;

  • b. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect kan uitoefenen op het beleid van andere rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen;

  • c. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid, en

  • d. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van een andere rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van de vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is de vergunninghouder niet verplicht informatie te verstrekken voor zover die informatie betrekking heeft op:

  • a. het kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op of door rechtspersonen ten aanzien waarvan hij aan de Minister schriftelijk en zonder enig voorbehoud heeft verklaard dat hij met die rechtspersonen één rechtspersoon vormt als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep, of

  • b. het door natuurlijke personen kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke invloed op rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep die onder de verklaring, bedoeld in onderdeel a, vallen.

Artikel 6. Correspondentie

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de Minister anders wordt aangegeven.

Artikel 7. Duur van de vergunning

Deze vergunning is geldig van 10 mei 2022 tot en met 31 augustus 2024.

BIJLAGE A TECHNISCHE PARAMETERS BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE VERGUNNING

Kavel

B53

Dossiernummer

8290237

Datum

9 mei 2022

Aantal bladen

1 van 2

Samenstelling Kavel B53

Opstelplaats

Frequentie

Vermogen (ERP)

ZEELAND

105,5 MHz

0,063 kW

Toelichting bij punt 5:

Onder punt 5 van de bijlage A zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het voorkomen van storing in de luchtvaartband 108 – 118 MHz. De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de luchtvaartband dient minimaal de waarde aangegeven in dBc te bedragen voor de gehele zendinstallatie.

De verticale apertuur van het antennesysteem in golflengtes dient minimaal de waarde aangegeven in λ te zijn. Indien er geen waarde(n) vermeld staan, gelden er geen aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van de luchtvaartband.

 

Kavel

B53

 

Dossiernummer

8290237

 

Datum

9 mei 2022

 

Aantal bladen

2 van 2

   
 

ZEELAND 105,5 MHz

   

1

Gegevens locatie

 

Naam

**ZEELAND

 

Lengte/breedtegraad

005E40 36,0 / 51N41 23,0

 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld

41 meter

 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP

19 meter

2

Gegevens t.b.v. zendsysteem

 

Frequentie

105,5 MHz

 

ERP

0,063 kW

 

ERPmax verticaal

0,063 kW

 

Offset type

Niet gesynchroniseerd

 

SFN ID

 
 

System

4 (GE’84 par. 3.1)

 
 

Polarisatie

Verticaal

 

Klasse van uitzending

300KF9E

3

Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht

 

Internationale coördinatie afgerond

Ja

4

Gegevens m.b.t. antennesysteem

 

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

Zendhoek AZM

(graden)

Verzwakking

(dB)

0.0

15,0

180.0

18,0

10.0

18,0

190.0

18,0

20.0

18,0

200.0

15,0

30.0

15,0

210.0

15,0

40.0

12,0

220.0

14,0

50.0

7,0

230.0

14,0

60.0

5,0

240.0

15,0

70.0

3,0

250.0

17,0

80.0

1,0

260.0

17,0

90.0

0,0

270.0

15,0

100.0

0,0

280.0

15,0

110.0

0,0

290.0

15,0

120.0

1,0

300.0

17,0

130.0

3,0

310.0

17,0

140.0

5,0

320.0

15,0

150.0

7,0

330.0

14,0

160.0

12,0

340.0

14,0

170.0

15,0

350.0

15,0

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden)

5

Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart

Minimale onderdrukking in de luchtvaartband

Verticale aperture

dBc

λ

*Bijlage B & C (behorende bij artikel 2 van de vergunning) zijn niet uniek en daarom niet opgenomen in deze publicatie. Deze bijlagen zijn gepubliceerd in het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54 van 9 juli 2021.

Bezwaarclausule

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:

 • 1. uw naam en adres;

 • 2. de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4. de gronden van uw bezwaar;

 • 5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd.

Naar boven