Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling Zonnepark Hoofddorp A5, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum 17 mei 2022

Nummer DGKE-WO /22196726

De Minister voor Klimaat en Energie,

overwegende:

 • Dat Vattenfall Duurzame Energie N.V. (hierna: Vattenfall) het voornemen heeft Zonnepark Hoofddorp A5 te realiseren van ten minste 50 MW, op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan kan worden vastgesteld door de Minister voor Klimaat en Energie (hierna: K&E)1 en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna: VRO), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister voor K&E worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister voor K&E, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van het Zonnepark Hoofddorp A5 benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat de gronden van Zonnepark Hoofddorp A5 onderdeel zijn van het aangewezen gebied waarin grootschalige zonneakkers worden geclusterd; het Zonnecarré. Dit is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie en het Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer. Bovendien is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bereid een omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast is de provincie Noord-Holland voornemens het voor het zonnepark benodigde ‘stimuleringsgebied zonne-energie’ conform de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 aan te wijzen;

 • dat conform kabinetsbeleid met de gestelde beleidseisen van de gemeente Haarlemmermeer door de ontwikkeling van Zonnepark Hoofddorp A5 niet alleen gewerkt wordt aan de energiedoelstellingen, maar ook een significant positieve bijdrage wordt geleverd aan recreatie, groen en biodiversiteit in het gebied. Mogelijkerwijs heeft het project ook een gunstig effect op de ganzenproblematiek rondom Schiphol;

 • dat er ook geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Vattenfall bij email van 22 december 2021 formeel heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de provincie Noord-Holland bij brief van 14 april 2022 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Haarlemmermeer bij brief van 9 maart 2022 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op:

Artikel 9b, vierde lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de besluitvorming inzake het in ontwikkeling zijnde Zonnepark Hoofddorp A5, voorzien in de gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister voor Klimaat en Energie, namens deze: M. Hetem MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van hoofdstuk 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet)


X Noot
1

In artikelen 3.35, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening en 9b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 staan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bevoegde gezagen genoemd. Deze bevoegdheden zijn overgegaan op de ministers voor K&E en voor VRO.

Naar boven