Ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft het vorige kabinet een basis gelegd voor de structurele stikstofaanpak. In deze wet staat dat de Minister voor Natuur en Stikstof een programma vaststelt om de gestelde doelen voor stikstofreductie te bereiken en de natuur te verbeteren. U kunt het ontwerp van dit programma inzien van 25 mei tot en met 5 juli 2022. Hierop kunt u reageren met een zienswijze.

U kunt het ontwerpprogramma en de bijlagen vanaf 25 mei bekijken op www.rvo.nl/ontwerpprogramma-SN.

Wat zijn de doelen van het programma?

De kern van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering is het verbeteren van de natuur. Hierbij staan twee doelen centraal:

  • Het verminderen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden om te voldoen aan de wettelijke omgevingswaarden die in de Wet natuurbescherming staan.

  • De natuur verbeteren door het halen van de instandhoudingsdoelstellingen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Over het programma

Het programma geeft invulling aan de structurele stikstofaanpak van het vorige kabinet. Daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Het gaat hierbij om maatregelen die de stikstofdepositie bij de bron aanpakken en om maatregelen die de natuur herstellen. Ook de monitoring en eventuele bijsturing van de maatregelen zijn onderdeel van het programma.

De aangepaste doelstellingen uit het Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (december 2021) en het transitiefonds voor het versnellen en vergroten van de stikstofaanpak zijn nog niet opgenomen in dit programma. Medio 2023 wordt het programma geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gebiedsplannen, natuurdoelanalyses, monitoringgegevens en de verdere uitwerking van het Coalitieakkoord.

Onderzoek naar sociaaleconomische effecten en de staat van de natuur

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering stelt dat het programma rekening moet houden met de sociaaleconomische effecten van maatregelen en een beschrijving moet bieden van hoe het gaat met de natuur in stikstofgevoelige gebieden. Bij het programma zijn daarom twee bijlagen ter informatie opgenomen:

  • het onderzoeksrapport naar de sociaaleconomische effecten.

  • en een actuele inschatting van de staat van de natuur met het oog op stikstof (quick scan).

Een zienswijze doorgeven

Wilt u uw mening geven over dit ontwerpprogramma? Dan kunt u volgens de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze doorgeven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U kunt een zienswijze doorgeven van 25 mei tot en met 5 juli 2022.

Zienswijze digitaal doorgeven

Geef uw zienswijze door via RVO. Het liefst met het digitale formulier. U vindt het formulier via www.rvo.nl/ontwerpprogramma-SN. U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

  • U gaat via www.rvo.nl/ontwerpprogramma-SN naar de pagina met het formulier.

  • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 2+.

  • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.

U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u op www.rvo.nl/zaken-regelen.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze op een andere manier doorgeven? Dan kunt u een reactie per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning en Handhaving

T.a.v. programma SN 2022

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat de datum, uw naam en adres in de reactie staan. Daarnaast vertelt u om welk ontwerpprogramma het gaat. En beschrijft u uw reactie op het programma.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit doet u met het Afsprakenformulier mondelinge zienswijze UOV van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een medewerker belt u terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Na uw zienswijze

De Minister voor Natuur en Stikstof neemt de zienswijzen in overweging bij het opstellen van het definitieve programma. De indieners van de zienswijzen ontvangen een bericht over wat er is gedaan met de zienswijze. In de Nota van Antwoord staan alle reacties en antwoorden op de zienswijzen vermeld. Dit document wordt naar verwachting in het najaar van 2022 samen met het definitieve Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering gepubliceerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het doorgeven van de zienswijze? Kijk dan op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming.

Naar boven