Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 mei 2022, kenmerk 3364577-1028904-CZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra in verband met het verlenen van ontheffing van de termijnen en het verschuiven van de deadline voor het behalen van bepaalde normen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De minister kan ontheffing verlenen van de termijnen, bedoeld in het tweede lid.

B

Bijlage 1 Modules, behorende bij artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onder Module 1 Regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel, in de rij Deadline, wordt ‘30-09-2022’ vervangen door ‘De algemene deadline voor de afronding van Module 1 Regulier is 30-09-2022. Voor de norm Scholing zorgverleners en voor de norm Gebruik is de deadline 30-6-2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de regeling subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra (hierna: de Subsidieregeling) kan subsidie worden verstrekt aan instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra. Dit met het oog op de verdere intensivering van de informatie-uitwisseling richting patiënten en tussen instellingen onderling.

De doelstelling van de Subsidieregeling is het hergebruik van informatie, waarbij ‘eenmalig vastleggen gevolgd door meervoudig gebruik’ het uitgangspunt is. Dit zorgt ervoor dat het overtypen van informatie in verschillende systemen niet meer nodig is. Deze doelstelling is vertaald in een gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen onderling en tussen een instelling en de patiënt via de Persoonlijke gezondheidsomgeving (hierna: PGO) conform het MedMij-Afsprakenstelsel.

Met deze wijzigingsregeling wordt het mogelijk dat instellingen om uitstel kunnen verzoeken als blijkt dat zij de deadline van de modules niet gaan halen. Het betreft de modules:

  • Module 1: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 30 september 2022.

  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 30 juni 2023.

  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ uitwisselen en contact hebben met een andere instelling. De deadline is 30 juni 2023.

De instellingen die voor de versnelde uitvoering van Module 1 met de deadline 31 mei 2021 hebben gekozen, hebben die deadline allemaal gehaald. Het aanvragen van ontheffing voor de versnelde deadline is blijkens het derde lid van artikel 4 van de Subsidieregeling niet de bedoeling en zal zich zodoende in de praktijk ook niet voor kunnen doen.

Daarnaast wordt generiek uitstel verleend tot 30 juni 2023 om aan te tonen dat de norm voor Scholing zorgverleners en de norm voor Gebruik, onder Module 1 zijn behaald.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A

Voor instellingen blijkt het vanwege onvoorziene omstandigheden niet altijd mogelijk om binnen de in de Subsidieregeling gestelde termijnen de doelen die gesteld worden binnen de verschillende modules te behalen. De instelling is voor het behalen van de modules vaak afhankelijk van de ICT-leverancier. In de praktijk kan het daarom bijvoorbeeld gebeuren dat het voor instellingen noodzakelijk is om van een aanbieder van een Elektronisch Patiënten Dossier te wisselen of doen er zich vertragingen voor bij de leverancier waar de instelling geen invloed op heeft, waardoor de realisatie van de modules, binnen de deadline niet meer mogelijk is. In dit soort situaties kan de instelling na de onderhavige wijziging om ontheffing van de termijnen, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, verzoeken. De instelling dient een onderbouwd verzoek tot ontheffing (uitstel) zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de deadline van de module, in bij de uitvoeringsorganisatie DUS-I. In het verzoek geeft de instelling onderbouwd de reden voor het verzoek om ontheffing aan. Indien ontheffing van de termijn wordt verleend, ontvangt de instelling een herziene verleningsbeschikking.

B

Ten aanzien van Module 1 Regulier: ‘De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel’ wordt de deadline voor de norm Scholing zorgverleners en voor de norm Gebruik verlengd tot 30 juni 2023. Deze datum valt samen met de deadline van Modules 2 en 3. Hiervoor is mede gekozen zodat de instelling de audit van de normen Scholing zorgverleners en Gebruik uit Module 1, tegelijkertijd met de audits van Modules 2 en 3 kan laten uitvoeren. Dit voorkomt een extra auditmoment voor de instellingen ten aanzien van de normen Scholing zorgverleners en Gebruik uit Module 1. Na afronding van Module 1 op 30 september 2022 zal door de instelling binnen 13 weken een IT-assessment als bedoeld in artikel 14 van de Subsidieregeling worden verstrekt aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister). Dit IT-assessment geldt als tussentijdse rapportage. Bij de aanvraag tot vaststelling worden de IT-assessments van de laatste modules overlegd inclusief de toetsing op de normen Scholing Zorgverleners en Gebruik van Module 1. Deze normen worden dus nog steeds getoetst, maar op een later moment.

Deze verlenging geldt niet voor instellingen die bij Module 1 gebruik hebben gemaakt van de versnellingsoptie. Zij hebben hun tussentijdse rapportage al ingediend.

De inhoudelijke overweging om de deadline voor de normen Scholing zorgverleners en Gebruik te verlengen is dat de gegevensuitwisseling met PGO’s nog niet naar behoren werkt. De problemen hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit van de informatie die aan PGO’s wordt aangeleverd en de wijze waarop deze informatie wordt getoond. Instellingen lopen tijdens het testen veelvuldig aan tegen niet correct of onvolledig getoonde informatie in de PGO. Hierdoor zijn instellingen nu nog terughoudend om grootschalig PGO-gebruik te promoten – waarbij per instelling duizenden patiënten gestimuleerd moeten worden tot gebruik van een PGO – te promoten. Dit maakt dat de deadline voor een groot deel van de zorgaanbieders van 30 september 2022 voor het realiseren van het PGO-gebruik onder 5% van de patiënten in een periode van 30 dagen en de daarbij behorende scholing niet haalbaar is. Daarom is besloten, in het licht van de belangen van patiënten en instellingen, de deadline voor de eis om 5% gebruik aan te tonen en de daarbij behorende scholing van zorgverleners te verplaatsen naar 30 juni 2023. Dit geeft negen maanden extra de tijd om de problemen op te lossen. Scholing van zorgverleners dient plaats te vinden op het moment dat zorgverleners ook met PGO’s te maken krijgen, doordat patiënten er gebruik van gaan maken. Het is dus wenselijk de deadline voor het voldoen aan de norm Scholing zorgverleners te verplaatsen, naar de periode voorafgaand aan de periode van 30 dagen waarin het PGO gebruik gerealiseerd zal worden.

Er komt een integraal en uitgebreid testtraject vanuit MedMij en het programmabureau VIPP 5, zoals ook gebeurd is voor de ontsluiting van huisartsengegevens eind 2021 in het programma OPEN. Doel hiervan is om de problemen waar tegenaan wordt gelopen op te lossen. Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten en uitvoeren hiervan. Instellingen en hun EPD leveranciers en PGO leveranciers hebben de mogelijkheid om mee te doen aan het testtraject en hiervan te profiteren.

Artikel II

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten en van de minimale periode van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van regelingen. Dit is wenselijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de doelgroep over de verandering van de termijnen, bovendien is de wijziging louter begunstigend voor de instellingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven