Besluit van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 19 april 2022 nr. GKA/29384797, houdende wijziging van het Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs in verband met een uitbreiding van de doelgroep en een verlenging van de termijn voor de uitvoering van activiteiten uit de subsidieaanvragen voor een landelijke GKA agenda

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 vervalt ‘1.’.

B

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van paragraaf 3 komt te luiden: Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door het bevoegd gezag van een uit ’s Rijks kas school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1 van de Wet op de expertisecentra.

2. In paragraaf 5 wordt in de voorlaatste volzin ‘éénjarige’ vervangen door ‘tweejarige’, en wordt in de laatste volzin ‘tweejarige’ vervangen door ‘driejarige’.

3. Paragraaf 7 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste onderdeel komt te luiden:

  • De activiteiten met betrekking tot een GKA-agenda of GKA-addendum waarvoor in 2021 subsidie is aangevraagd, worden vóór 31 december 2023 afgerond. De activiteiten met betrekking tot een GKA-agenda of GKA-addendum waarvoor in 2022 subsidie is aangevraagd, worden vóór 31 december 2024 afgerond.

b. Na het eerste onderdeel worden twee onderdelen ingevoegd, die luiden:

  • De activiteiten met betrekking tot een tweejarige landelijke GKA agenda waarvoor in 2021 subsidie is aangevraagd, worden vóór 31 december 2023 afgerond. De activiteiten met betrekking tot een tweejarige landelijke GKA agenda die in 2022 zijn ingediend, worden vóór 31 december 2024 afgerond.

  • De activiteiten met betrekking tot een driejarige landelijke GKA agenda waarvoor in 2021 subsidie is aangevraagd, worden vóór 31 december 2024 afgerond. De activiteiten met betrekking tot een driejarige landelijke GKA agenda waarvoor in 2022 subsidie is aangevraagd, worden vóór 31 december 2025 afgerond.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 september 2021.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de krachtens het Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs vastgestelde beleidsregels (hierna: het beleidskader) wordt subsidie verstrekt ter ondersteuning van de Gelijke Kansen Alliantie. Het beleidskader is gericht op het ondersteunen van scholen bij het – in samenwerking met gemeenten – tot stand brengen van een aanvullend of bovenschools aanbod. Middels GKA-addenda, nieuwe GKA-agenda’s en landelijke GKA agenda’s worden de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs gekoppeld aan het bevorderen van kansengelijkheid, nu en in de toekomst.

Op grond van het beleidskader kan een subsidieaanvraag door het bevoegd gezag van een ’s Rijks kas school uit het primair en voortgezet onderwijs worden ingediend. Scholen uit het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn uitgesloten van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Dit is onwenselijk, omdat het Nationaal Programma Onderwijs zich met maatregelen richt op het gehele funderend onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs. Middels deze wijziging wordt mogelijk gemaakt dat ook bevoegde gezagsorganen van scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs een subsidieaanvraag kunnen indienen, conform het Nationaal Programma Onderwijs.

Daarnaast dient de subsidieaanvrager voor een landelijke GKA agenda op grond van het huidige beleidskader de activiteiten uit de aanvraag binnen twee jaar te hebben afgerond. In lijn met de verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs is verlenging voor specifiek de uitvoering van de activiteiten in de landelijke GKA agenda’s gewenst. Binnen deze landelijke GKA agenda’s wordt gewerkt aan het opbouwen en ontsluiten van een landelijk netwerk. Afgelopen periode is – vanwege de coronacrisis – minder capaciteit en ruimte beschikbaar geweest bij (mogelijk) deelnemende scholen om actief bij te dragen of mee te doen aan de activiteiten binnen de landelijke GKA agenda. Om deze reden is het gewenst de termijn voor uitvoering van activiteiten in de landelijke GKA agenda’s met een jaar te verlengen. Dit biedt ruimte om kansen te pakken en energie bij de (mogelijk) deelnemende scholen te benutten om bij te dragen aan de te beogen doelen. De bestaande éénjarige landelijke GKA agenda’s worden derhalve tweejarige landelijke GKA agenda’s, en de tweejarige landelijke GKA agenda’s worden driejarige landelijke GKA agenda’s. Deze verlenging geldt alleen voor subsidieaanvragen die een landelijke GKA agenda bevatten. Het is niet van toepassing op subsidieaanvragen die een GKA-agenda of GKA-addendum bevatten.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Onderdeel A wijzigt artikel 2 van het Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs. Met deze wijziging wordt een misslag hersteld.

Artikel I, onderdeel B, onder 1

Onderdeel B, onder 1, wijzigt paragraaf 3 van het beleidskader. Hiermee wordt de doelgroep uitgebreid, zodat ook het bevoegd gezag van een uit ’s Rijks kas school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra een subsidie kan aanvragen.

Artikel I, onderdeel B, onder 2 en 3

Onderdeel B, onder 2 en 3, voorzien in de verlenging van de activiteitenperiode voor tweejarige landelijke GKA agenda’s. De tweejarige landelijke GKA agenda’s worden omgedoopt in driejarige landelijke GKA agenda’s, waarvoor in het nieuwe derde onderdeel van paragraaf 7 in een langere activiteitenperiode is voorzien. De activiteiten met betrekking tot een driejarige landelijke GKA agenda waarvoor in 2021 subsidie is aangevraagd, moeten vóór 31 december 2024 worden afgerond. De activiteiten met betrekking tot een driejarige landelijke GKA agenda waarvoor in 2022 subsidie is aangevraagd, moeten vóór 31 december 2025 afgerond.

De bestaande eenjarige landelijke GKA agenda’s zijn vervangen door tweejarige landelijke GKA agenda’s. Omdat in het beleidskader voor de uitvoeringstermijn geen onderscheid werd gemaakt tussen de eenjarige en de tweejarige landelijke GKA agenda’s, gold voor de eenjarige landelijke GKA agenda’s feitelijk al een maximale uitvoeringstermijn van twee jaar. Deze termijn – thans opgenomen in het nieuwe tweede onderdeel van paragraaf 7 – is daarom voor de eenjarige landelijke GKA agenda’s (thans tweejarige landelijke GKA agenda’s) ongewijzigd behouden.

Artikel II

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst. Het is wenselijk dat dit besluit zo snel mogelijk in werking treedt, zodat de verbreding van de reikwijdte van het beleidskader zo spoedig mogelijk kan worden toegepast. De afwijking van de vaste verandermomenten en invoeringstermijnen is in dit geval gunstig voor de aanvragers en is daarmee niet bezwaarlijk.

Het besluit werkt terug tot en met 22 september 2021, de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke Beleidskader. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de verlenging van de activiteitenperiode voor landelijke GKA agenda’s ook geldt voor reeds voor landelijke GKA agenda’s verstrekte subsidies.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven