Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 april 2022, 2022-0000105135, tot wijziging van de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3.1 van de Wet open overheid;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 3.1 van de Wet open overheid.

B

In artikel 2 wordt ‘artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur’ vervangen door ‘artikel 5.1 van de Wet open overheid’.

ARTIKEL II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 mei 2022.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

28 april 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De Directeur-Generaal Werk, C. Kaatee

TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding wijziging

Deze wijziging is ingegeven doordat op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur komt te vervallen en de Wet open overheid in werking treedt. De grondslag van de Beleidsregel was artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Op basis hiervan maakte de Nederlandse Arbeidsinspectie bij zware of ernstige asbestovertredingen bepaalde inspectiegegevens openbaar op haar website. Om te voorkomen dat deze grondslag met het vervallen van de Wet openbaarheid van bestuur ook komt te vervallen, wordt de grondslag nu gewijzigd in artikel 3.1 van de Wet open overheid. Beide bepalingen regelen dat bestuursorganen zich moeten inspannen om uit eigen bewegingen informatie openbaar te maken.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onderdeel A

Dit artikel regelt dat de grondslag van de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen wordt gewijzigd. Eerst was dit artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en nu is dit artikel 3.1 van de Wet open overheid.

Artikel 1, onderdeel B

Dit artikel regelt de uitzonderingen die in acht moeten worden genomen bij openbaarmaking van informatie. Eerst waren die uitzonderingen opgenomen in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur en nu zijn die uitzonderingen opgenomen in artikel 5.1 van de Wet open overheid.

Artikel II

Om te voorkomen dat de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen komt te vervallen, moet de wijziging in werking treden op 1 mei 2022. Dat is de dag waarop de Wet openbaarheid van bestuur vervalt en de Wet open overheid in werking treedt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De Directeur-Generaal Werk, C. Kaatee

Naar boven