Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 21 april 2022, nr. 32403099/MBO, houdende wijziging van de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg in verband met het opnemen van een tweede aanvraagtermijn in 2022

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c wordt als volgt gewijzigd:

a. Na ‘voor het kalenderjaar 2022’ wordt ingevoegd ‘, voor de eerste aanvraagronde, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, onder i,’.

b. De punt aan het slot wordt vervangen door een puntkomma.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

  • d. voor het kalenderjaar 2022, voor de tweede aanvraagronde, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, onder ii, een bedrag van: € 1.500.000,–.

B

In artikel 7, eerste lid, komt onderdeel c te luiden:

  • c. voor het kalenderjaar 2022:

    • i. voor de eerste aanvraagronde uiterlijk op 1 november 2021;

    • ii. voor de tweede aanvraagronde uiterlijk op 1 juni 2022.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Inleiding

Op grond van de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (hierna: de subsidieregeling) is voor de periode 2018 tot en met 2022 door het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Publiek bekostigde mbo-instellingen en niet bekostigde mbo-instellingen worden zo gestimuleerd om samen innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op scholingsbehoeften van werkenden en werkzoekenden en hun werkgevers.

Tot nu toe zijn naar aanleiding van de subsidieregeling 34 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen die op landelijk en regionaal niveau in verschillende sectoren en niveaus vernieuwend onderwijs op maat ontwikkelen in de derde leerweg. Deze leerweg biedt extra mogelijkheden om flexibel in te spelen op de behoefte van volwassenen.

Met deze regeling wordt de subsidieregeling gewijzigd, en wordt een nieuwe aanvraagronde in 2022 aan de subsidieregeling toegevoegd. Deze nieuwe aanvraagperiode heeft ten doel om het deel van het beschikbare budget in 2022 dat in de eerste aanvraagronde nog niet is uitgeput, alsnog beschikbaar te stellen voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Extra aanvraagronde 2022

In de laatste aanvraagronde van 2021 zijn vier subsidieaanvragen als onvoldoende beoordeeld vanwege inhoudelijke en financiële tekortkomingen. Daarnaast zullen enkele toegekende projecten minder middelen benutten. Dit heeft geresulteerd in een nog beschikbaar budget van € 1.5 miljoen voor het kalenderjaar 2022. Daarom is besloten om in 2022 een extra aanvraagronde te organiseren, zodat publieke bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen op grond van deze regeling nog een laatste mogelijkheid krijgen om vernieuwend onderwijs op maat te ontwikkelen in de derde leerweg. Deze wijziging heeft verder geen consequenties voor overige bepalingen in onderhavige regeling. De extra aanvraagronde zal ook verder onder dezelfde voorwaarden plaatsvinden als de vorige rondes.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven