Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/78108, tot wijziging van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onder b en f, 4, eerste lid en 5 van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 1.1 van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren wordt in de begripsomschrijving van nieuwe personenauto ‘de datum tenaamstelling en de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd’ vervangen door ‘de datum eerste inschrijving in Nederland en de datum tenaamstelling’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

TOELICHTING

1. Inleiding

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s (hierna: regeling) in werking getreden. Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en lease van nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s. De wijziging van de regeling betreft de wijziging van een begripsbepaling.

2. Noodzaak tot en inhoud van wijziging

In de regeling luidde de definitie van nieuwe personenauto: personenauto waarvan, blijkens vermelding in het kentekenregister, de datum eerste toelating, de datum tenaamstelling en de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd, gelijk zijn. De Rijksdienst voor Wegverkeer (hierna: RDW) heeft onlangs op de website RDW kentekencheck 1 een vierde datum voor burgers zichtbaar gemaakt. Daarnaast heeft de RDW de benaming van de data aangepast. Hierdoor ontstaat mogelijk verwarring voor aanvragers, want aanvragers gebruiken deze site om te beoordelen of een auto voldoet aan dit criterium.

Om mogelijke verwarring te voorkomen is besloten om de zinsnede ‘de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd’ te vervangen door ‘de datum eerste inschrijving in Nederland’. Hiermee wordt aangesloten bij de registratie in het kentekenregister en het kentekenbewijs (ook wel de kentekencard) die bij de aanschaf van een auto wordt verstrekt. Uit de tekst volgt dat om van een nieuwe auto te kunnen spreken, de datum eerste toelating, de datum tenaamstelling en de datum eerste inschrijving in Nederland gelijk moeten zijn.

In onderstaand schema is aangegeven welke data bepalend zijn om van een nieuwe auto te kunnen spreken en in de rechterkolom zijn de daarmee corresponderende data weergegeven op de RDW website.

Kentekenregister/Kentekencard

Weergave via OVI -kentekencheck (www.rdw.nl)

Datum 1e toelating

Datum 1e toelating

Datum 1e inschrijving in NL

Datum 1e tenaamstelling in NL

Datum tenaamstelling

Datum laatste tenaamstelling

3. Gevolgen

Deze wijzigingsregeling is een technische wijziging die slechts beoogt verwarring weg te nemen bij aanvragers van subsidie voor de aanschaf van een elektrische personenauto. De wijziging heeft geen noemenswaardige gevolgen voor burgers en bedrijven, zoals bijvoorbeeld gevolgen voor de administratieve lasten voor bedrijven. De wijziging brengt geen verandering in nalevingskosten met zich mee. Daarnaast heeft de wijzigingsregeling ook geen onvoorziene bestuurlijke lasten tot gevolg. Onder die omstandigheden is de wijziging niet voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk en heeft er geen internetconsultatie plaatsgevonden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de wijziging.

4. Inwerkingtreding van de wijziging

Deze wijziging van de regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding is afgeweken van de vaste verandermomenten (Aanwijzing voor de regelgeving 4.17, tweede lid) en de minimuminvoeringstermijn van twee maanden (Aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vierde lid). De reden van deze afwijking is dat het reparatieregelgeving betreft (Aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel c). Een snelle inwerkingtreding voorkomt verwarring. De doelgroep is geïnformeerd via de website van RVO.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen


X Noot
1

Zie: OVI: RDW Kentekencheck hier kunnen burgers voertuiggegevens raadplegen.

Naar boven