Kennisgeving NRD gaswinning VDW, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor VDW vastgesteld. Op basis van de NRD worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER).

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) heeft ter inzage gelegen van 25 augustus 2021 tot en met 5 oktober 2021. Iedereen heeft in die periode een zienswijze kunnen indienen op de c-NRD. Er zijn in totaal 17 zienswijzen en 5 reacties van overheden binnengekomen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 2 november 2021 een advies uitgebracht op de c-NRD.

Wat gaat er gebeuren?

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) produceert op meerdere locaties in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. De gasvelden VDW-A en VDW-B liggen op een diepte van circa 2 km en zijn niet eerder in productie genomen. De gasvelden maken deel uit van de bestaande winningsvergunningen met de naam Gorredijk en Drenthe VI en liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Hoe verloopt de besluitvorming

De Staatssecretaris van EZK stelt in samenspraak met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een rijksinpassingsplan of projectbesluit op. Dit wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn (vergunningen en ontheffingen). De Staatssecretaris van EZK coördineert de procedure conform de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

Naar verwachting treedt 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt in de lijn van de nieuwe Omgevingswet.

Wat is een Milieueffectrapportage

Een MER brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op natuur, bodem, water en gebruiksfuncties. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming. Het MER zal indien nodig een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te brengen.

Het MER wordt een gecombineerd plan-MER (MER fase 1) en project-MER (MER fase 2). De 1e fase richt zich op de bovengrondse effecten en is de basis voor de locatiekeuze en het Projectbesluit. De 2e fase richt zich meer op de ondergrond en is van belang voor de te verlenen vergunningen.

Vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Mede op basis van de ingediende zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie op 13 april 2022 de definitieve NRD vastgesteld.

Waar kunt u de NRD inzien

U kunt de definitieve NRD en het vaststellingsbesluit inzien op www.rvo.nl/gaswinning-vdw.

Daar vindt u ook de ingediende zienswijzen en de reacties daarop in de Antwoordnota.

Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

De milieueffecten van het project VDW worden onderzocht en in beeld gebracht in het MER.

Het plan-MER (MER fase 1) wordt in mei 2022 ter inzage gelegd samen met de Integrale Effect Analyse (IEA). De IEA brengt naast de milieueffecten ook de omgeving, kosten, techniek en toekomstvastheid in beeld. Hierop kan iedereen dan een reactie indienen. De ter inzage legging wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.rvo.nl/gaswinning-vdw.

Naar boven