Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 18 mei 2022, nr. 2022-0000161014, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (Mandaatbesluit beheer TloKB)

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op de artikelen 7ak en 7am van de Woningwet,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op de schriftelijke instemming van de voorzitter van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw van 22 april 2022,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. TloKB:

toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, bedoeld in artikel 7ak van de Woningwet;

b. dienst:

de dienst TloKB bedoeld in artikel 7am Woningwet;

c. mandaat:

de bevoegdheid om in naam van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besluiten te nemen;

d. volmacht:

de bevoegdheid om in naam van de Minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

e. machtiging:

de bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

f. Minister:

de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Artikel 2

  • 1. Aan de voorzitter van de TloKB wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van de dienst betreffen, waaronder aangelegenheden op personeel, financieel, materieel en organisatorisch gebied. Het mandaat wordt begrensd door de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte.

  • 2. De voorzitter wordt toegestaan mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding, inclusief personele aangelegenheden, over de dienst door te geven aan de directeur-secretaris van de dienst. De voorzitter kan bepalen of en onder welke voorwaarden de directeur-secretaris mandaat, volmacht en machtiging kan doorgeven aan ambtenaren van de dienst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 22 april 2022.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit beheer TloKB.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Voor beheer en bedrijfsvoering van de TloKB gelden de kaders van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de circulaire ‘Governance ten aanzien van zbo’s. In het mandaatbesluit is aan de voorzitter van de TloKB mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besluiten te nemen en andere (rechts)handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden met een beheersmatig karakter die de dienst TloKB betreffen. Dit zijn bijvoorbeeld de personele aangelegenheden en de inkoop van kantoorgoederen. De voorzitter is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de directeur-secretaris van de dienst TloKB.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening H.M. de Jonge

Naar boven