Besluit aanvraag vergunning Ontgrondingenwet Wieringervlaak/de Kreupel (Vakken 62 t/m 69) IJsselmeer Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. in Winkel, Rijkswaterstaat

Ontgrondingenwet

besluit

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. in Winkel om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

De aanvraag betreft het het op diepte brengen van de vaargeul middels het winnen van zand in een gedeelte van de Wieringervlaak/de Kreupel (Vakken 62 t/m 69) in het IJsselmeer in de gemeente Hollands Kroon.

De ontwerpbeschikking heeft van 19 november 2021 tot en met 30 december 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit alsmede de ter zake zijnde stukken liggen van 21 januari 2022 tot en met 3 maart 2022 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende adressen:

  • Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;

  • Gemeente Hollandse Kroon, Molenvaart 67 1761 AB Anna Paulowna.

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Boujemaoui, via telefoonnummer (06 11526292) of via e-mailadres mokhtar.boujemaoui@rws.nl.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zullen u dan kosteloos digitaal of per post worden toegezonden. Tevens is het, indien u dat wenst, mogelijk een afspraak te maken om de stukken fysiek in te zien ten kantore van het Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. Om van die mogelijkheid gebruik te maken kunt u ook telefonisch contact opnemen met Boujemaoui. Voor deze wijze van terinzagelegging is gekozen gezien de maatregelen die vanwege het corona-virus van kracht zijn en die het wenselijk maken zo min mogelijk fysiek contact te hebben.

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen de bovengenoemde termijn beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag, instellen.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van de beschikking, waarop het verzoek is gericht, in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven en zo mogelijk datum en kenmerk van de beschikking;

  • d. de gronden van het beroep.

Indiening van het beroep kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien het beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de heer Boujemaoui van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, telefoonnummer 06 11526292.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland J.J.A. Stammen

Naar boven