Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen – gemeente Lingewaard

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) is onderstaand ontwerp­besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van GelreGroen Construction V.O.F. om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit met zaaknummer ODRA21AB2263 is afgegeven namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard en heeft betrekking op de bouw van KW19. Het gaat om de verbreding van het bestaande viaduct bij de kruising van de erf­ontsluitingsweg De Plak (bovenlangs) met de A15 (onderlangs) te Bemmel.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 ter inzage bij de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ Bemmel.

Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken via het Klantcontactcentrum op het algemene telefoonnummer 026 – 326 01 11.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met mevrouw J. Elbrecht, telefoon 026 – 377 31 39.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot mevrouw J. Elbrecht, telefoon 026 – 377 31 39.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven