Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 april 2022, nr. Min-Buza.2022.11689-33, tot wijziging van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 en de Sanctieregeling Belarus 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister voor Klimaat en Energie, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2022/576 van de Raad van de Europese Unie van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PbEU, L 111);

Gelet op Verordening (EU) nr. 2022/398 van de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PbEU, L 82);

Gelet op Verordening (EU) nr. 2022/577 van de Raad van de Europese Unie van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PbEU, L 111);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

ARTIKEL I

De Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a komt als volgt te luiden:

Artikel 1a

 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 2 bis, eerste en tweede lid, artikel 2 sexies, eerste en derde lid, artikel 2 septies, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 3 bis, eerste lid, artikel 3 ter, eerste en tweede lid, artikel 3 quater, eerste tot en met vierde lid, artikel 3 quinquies, eerste lid, artikel 3 sexies bis, eerste en tweede lid, artikel 3 septies, eerste en tweede lid, artikel 3 octies, eerste lid, artikel 3 nonies, eerste en tweede lid, artikel 3 decies, eerste en tweede lid, artikel 3 undecies, eerste en tweede lid, artikel 3 duodecies, eerste en tweede lid, artikel 3 terdecies, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste tot en met vijfde lid, en zesde lid, eerste volzin, artikel 5 bis, eerste lid, tweede lid, eerste volzin, en vierde lid, artikel 5 bis bis, eerste lid, artikel 5 ter, eerste en tweede lid, artikel 5 sexies, eerste lid, artikel 5 septies, eerste lid, artikel 5 octies, artikel 5 nonies, artikel 5 decies, eerste lid, artikel 5 undecies, eerste en tweede lid, artikel 5 duodecies, eerste lid, artikel 5 terdecies, eerste lid, artikel 5 quaterdecies, eerste en tweede lid, artikel 11, eerste lid, en artikel 12 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 229).

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de gevallen waarin artikel 2, derde lid tot en met vijfde lid, artikel 2 bis, derde tot en met vijfde lid, artikel 2 ter, eerste lid, artikel 2 sexies, tweede lid of vierde lid, artikel 3, derde, vierde, vijfde of zesde lid, artikel 3 bis, tweede lid, artikel 3 ter, derde of vierde lid, artikel 3 quater, vijfde of zesde lid, artikel 3 quinquies, tweede of derde lid, artikel 3 sexies bis, vierde of vijfde lid, artikel 3 septies, derde of vierde lid, artikel 3 octies, tweede lid, artikel 3 nonies, tweede, derde of vierde lid, artikel 3 decies, derde of vierde lid, artikel 3 undecies, derde lid, artikel 3 duodecies, derde, vierde of vijfde lid, artikel 3 terdecies, tweede, derde of vierde lid, artikel 4, tweede lid, leden 2bis, 2 bis bis en 2 ter, of vierde lid, artikel 5, zesde lid, tweede volzin, of zevende lid, artikel 5 bis, tweede lid, tweede volzin, derde of vijfde lid, artikel 5 bis bis, tweede of derde lid, artikel 5 ter, derde of vierde lid, artikel 5 quater, eerste lid, artikel 5 quinquies, eerste lid, artikel 5 sexies, tweede lid, artikel 5 septies, tweede lid, artikel 5 decies, tweede lid, artikel 5, undecies, derde lid, artikel 5 duodecies, tweede of vierde lid, artikel 5 terdecies, tweede lid, of artikel 5 quaterdecies, derde, vierde of vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing is.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na ‘artikel 3 septies, vierde lid,’ ingevoegd ‘artikel 3 duodecies, vijfde lid,’.

2. In het vierde lid wordt na ‘artikel 3 septies, vierde lid,’ ingevoegd ‘artikel 3 duodecies, vijfde lid,’ en wordt ‘en artikel 5 octies’ vervangen door ‘, artikel 5 octies en artikel 5 quaterdecies, vijfde lid,’.

3. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 quater, zesde lid, is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de Minister van Financiën en elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken, en de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 quinquies, derde lid, artikel 3 sexies bis, vijfde lid, en artikel 3 terdecies, vierde lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014, is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

4. Toegevoegd wordt een achtste en negende lid, luidende:

 • 8. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 nonies, vierde lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014, is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 9. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5 duodecies, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014, is de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister voor Klimaat en Energie, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat of de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken.

ARTIKEL II

De Sanctieregeling Belarus 2006 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na ‘artikel 1 septvicies ter,’ ingevoegd ‘artikel 1 septvicies quater, eerste lid,’.

2. In het tweede lid wordt na ‘artikel 1 septvicies bis, tweede lid,’ ingevoegd ‘artikel 1 septvicies quater, tweede lid, derde of vierde lid,‘.

B

In artikel 1a, derde lid, wordt ‘en artikel 4ter,’ vervangen door ‘artikel 4ter en artikel 5,‘.

C

In artikel 1a, zesde lid, wordt ‘bedoeld in artikel 8 quater, eerste lid,’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 8 quater, eerste lid, en artikel 1 septvicies quarter, vierde lid,’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel II, onderdeel B, terug tot en met 5 april 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Deze regeling strekt tot wijziging van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 als gevolg van Verordening (EU) nr. 2022/5761 en tot wijziging van de Sanctieregeling Belarus 2006 als gevolg van Verordening (EU) nr. 2022/5772.

Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 (artikel I)

De wijziging van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 is het gevolg van Verordening (EU) nr. 2022/576 die Verordening (EU) nr. 833/2014 wijzigt. Verordening (EU) nr. 2022/576 geeft uitvoering aan Besluit (GBVB) 2022/5783.

In Besluit (GBVB) 2022/578 worden door de Raad van de Europese Unie, gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, verdere beperkende maatregelen vastgesteld met onder andere financiële sancties, scheepvaart- en wegtransportsancties en handelsbeperkingen.

In Verordening (EU) nr. 833/2014 worden daartoe een aantal artikelen opnieuw geformuleerd (artikel 5 ter en artikel 5 decies). Daarnaast worden een aantal nieuwe artikelen in- of toegevoegd, onder andere artikel 3 sexies bis, artikel 3 decies, artikel 3 undecies, artikel 3 duodecies, artikel 3 terdecies, artikel 5 decies, artikel 5 duodecies, artikel 5 terdecies en artikel 5 quaterdecies.

De voorgestelde uitbreiding van het Russische sanctieregime bestaat uit de volgende beperkende maatregelen:

 • een verbod om toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Europese Unie aan vaartuigen die geregistreerd zijn onder Russische vlag (artikel 3 sexies bis van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod om goederen, vermeld in bijlage XXI van Verordening (EU) nr. 833/2014, (in)direct te kopen of in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong uit Rusland zijn of uit Rusland worden uitgevoerd (vermelde goederen leveren aanzienlijke inkomsten op waarmee Rusland acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren (artikel 3 decies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod om steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, vermeld in bijlage XXII van Verordening (EU) nr. 833/2014, (in)direct te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd (artikel 3 undecies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod om de goederen, vermeld in bijlage XXIII van Verordening (EU) nr. 833/2014, die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, (in)direct te verkopen en te leveren aan natuurlijke personen of entiteiten in Rusland, of voor gebruik in Rusland (artikel 3 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod van vervoer van goederen over de weg, inclusief doorvoer, in de Europese Unie uitgevoerd door een in Rusland gevestigde wegvervoeronderneming (artikel 3 terdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een uitbreiding van het verbod op de uitvoer van euro-bankbiljetten en op de verkoop van in euro luidende overdraagbare effecten tot het uitvoerverbod van alle officiële valuta’s van de lidstaten en de verkoop van in alle valuta luidende overdraagbare effecten (artikel 5 decies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod op de gunning en voortzetting van de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies met Russische onderdanen en in Rusland gevestigde entiteiten of lichamen (artikel 5 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod op het verlenen van steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel, uit een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat, aan entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Russische overheid (artikel 5 terdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014);

 • een verbod om te voorzien in de registratie, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie (artikel 5 quaterdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Sanctieregeling Belarus 2006 (artikel II)

De Sanctieregeling Belarus 2006 wordt gewijzigd vanwege Verordening (EU) nr. 2022/577 die Verordening (EG) nr. 765/2006 wijzigt en uitvoering geeft aan het Besluit (GBVB) 2022/5794.

In dit op 8 april 2022 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde besluit, alsmede door middel van Verordening (EU) nr. 2022/577, worden aanvullende beperkende maatregelen met betrekking tot met name de wegvervoersector en de financiële sector vastgesteld naar aanleiding van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische militaire agressie tegen Oekraïne.

De uitbreiding van het sanctieregime jegens Belarus bestaat uit het verbod van het vervoer van goederen over de weg in de Europese Unie uitgevoerd door een in Belarus gevestigde wegvervoeronderneming. Onder dit verbod valt ook doorvoer. Uitgezonderd van dit verbod zijn wegvervoerondernemingen die post vervoeren als universele dienst.

Daarnaast kan de bevoegde autoriteit toestemming verlenen voor goederenvervoer over de weg in een aantal gevallen. Hiervoor dient te worden vastgesteld of het vervoer noodzakelijk is voor het vervoer in de Europese Unie van aardgas, aardolie, geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts. Andere uitzonderingen voor toestemming die voor het vervoer dat noodzakelijk is voor onder andere farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe, en meststoffen, humanitaire doeleinden en vervoer ten behoeve van diplomatieke vertegenwoordigingen van EU-lidstaten (artikel 1 septvicies quater van Verordening (EG) nr. 765/2006).

De beperkende financiële maatregelen jegens Belarus die zijn uitgebreid, zijn het verbod op de verkoop of levering van eurobankbiljetten en het verbod op verhandelbare effecten in euro’s. Deze verboden zijn gewijzigd in een verbod op de levering van bankbiljetten respectievelijk een verbod op verhandelbare effecten ongeacht in welke officiële valuta van een EU-lidstaat. Deze uitbreidingen leiden niet tot wijziging van de Sanctieregeling Belarus 2006.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 1a is opnieuw vastgesteld om de (nieuwe) verbodsbepalingen, vastgesteld in Verordening (EU) nr. 833/2014, in te voegen in het eerste lid alsmede de uitzonderingen op die verbodsbepalingen op te nemen in het tweede lid (artikel I, onderdeel A).

In artikel 2 van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 zijn de verwijzingen naar de bevoegde autoriteiten geactualiseerd. Tevens wordt een achtste en negende lid toegevoegd waarin in het kader van artikel 3 nonies, vierde lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014 de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aangewezen, en in het kader van de uitvoering van artikel 5 duodecies, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014, enkele andere ministers, elk voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken (artikel I, onderdeel B).

Artikel II

In artikel 1a, eerste lid, van de Sanctieregeling Belarus 2006 is artikel 1 septvicies quater, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 765/2006 ingevoegd om het overtreden strafbaar gesteld van het wegvervoerverbod in de Europese Unie uitgevoerd door een in Belarus gevestigde transportonderneming. In artikel 1a, tweede lid, van voornoemde sanctieregeling zijn de uitzonderingen op het wegvervoerverbod, namelijk artikel 1 septvicies quater, tweede, derde of vierde lid, van Verordening (EG) nr. 765/2006 ingevoegd (artikel II, onderdeel A).

In de opsomming in artikel 1a, derde lid, van de Sanctieregeling Belarus 2006 is het informatieartikel (artikel 5) van Verordening (EG) nr. 765/20065 niet opgenomen. Artikel II herstelt deze omissie. Met de ‘bevoegde autoriteiten’ in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 765/2006 worden de bevoegde autoriteiten bedoeld die zijn opgenomen in artikel 1a, derde lid, van de Sanctieregeling Belarus 2006 (artikel II, onderdeel B).

In artikel 1a, zesde lid, van de Sanctieregeling Belarus 2006 wordt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als bevoegde autoriteit betrokken bij het wegvervoerverbod van artikel 1 septvicies quater van Verordening (EG) nr. 765/2006 (artikel II, onderdeel C).

Voor meer informatie over de beperkende maatregelen zij verwezen naar de website

www.rijksoverheid.nl/sancties.

Ten slotte kan worden gemeld dat de onderhavige regeling strekt tot naleving van een internationale verplichting en dat uit dien hoofde inwerkingtreding niet plaatsvindt conform de Vaste Verander Momenten-systematiek.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PbEU, L 111).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 2022/577 van de Raad van de Europese Unie van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PbEU, L 111).

X Noot
3

Besluit (GBVB) 2022/578 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PbEU, L 111).

X Noot
4

Besluit (GBVB) 2022/579 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PbEU, L 111).

X Noot
5

Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PbEU, L 134).

Naar boven