Besluit mandaat en machtiging Kiesraad

De Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:11, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. De voorzitter en de secretaris-directeur van de Kiesraad zijn gezamenlijk gemandateerd om besluiten en adviezen van de Kiesraad te ondertekenen, voor zover niet uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit dat alle aanwezige leden van de Kiesraad het besluit of advies ondertekenen.

 • 2. In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt vermeld dat de ondertekening geschiedt overeenkomstig het door de Kiesraad genomen besluit en wordt zo mogelijk de vergadering vermeld waarin de Kiesraad het besluit heeft vastgesteld.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing bij besluiten van de Kiesraad in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer en centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Artikel 2

 • 1. De voorzitter van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van bij de Kiesraad, het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement ingediende aanvragen;

  • b. besluiten, waaronder verdagingsberichten, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c. besluiten, waaronder verdagingsberichten, op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

  • d. besluiten, waaronder verdagingsberichten, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  • e. verdagingsberichten als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f. het verlenen van machtiging om de Kiesraad bij de bestuursrechter te vertegenwoordigen.

 • 2. De voorzitter van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak in bestuursrechtelijke procedure waarbij de Kiesraad partij is;

  • b. het voeren van bestuursrechtelijke procedures waarbij de Kiesraad partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

  • c. de beantwoording van aan de Kiesraad gerichte brieven van burgers, politieke partijen, gemeenten en andere instanties.

Artikel 3

 • 1. De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. verdagingsberichten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • b. verdagingsberichten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

  • c. verdagingsberichten als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  • d. verdagingsberichten als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2. De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. het voeren van bestuursrechtelijke procedures waarbij de Kiesraad partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

  • b. de beantwoording van aan de Kiesraad gerichte brieven van burgers, politieke partijen, gemeenten en andere instanties.

 • 3. De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad handelingen op grond van de Kieswet te verrichten, anders dan het nemen van besluiten.

Artikel 4

 • 1. De secretaris-directeur van de Kiesraad is verantwoordelijk voor het registreren van klachten en het coördineren van de afhandeling daarvan. Van een ingediende klacht wordt mededeling aan de Kiesraad gedaan.

 • 2. De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad de in het eerste lid bedoelde klachten af te handelen.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is de voorzitter van de Kiesraad gemandateerd om namens de Kiesraad de in het eerste lid bedoelde klachten af te handelen, voor zover deze betrekking hebben op het gedrag van de (plaatsvervangend) secretaris-directeur van de Kiesraad.

 • 4. Klachten die betrekking hebben op het gedrag van één of meer leden van de Kiesraad, worden door de Kiesraad behandeld.

Artikel 5

Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris-directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 1, 3 en 4 uitgeoefend door de plaatsvervangend secretaris-directeur.

Artikel 6

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt het Besluit mandaat en machtiging Kiesraad (Stcrt. 2016, 19763) ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Overeenkomstig het besluit van de Kiesraad, vastgesteld in zijn vergadering van 14 februari 2022

W.J. Kuijken, voorzitter

P.J. Young, secretaris-directeur

TOELICHTING

In dit Besluit Mandaat en Machtiging Kiesraad is een klein aantal wijzigingen opgenomen. Met ingang van 10 juli 2018 is de Wet raadgevend referendum ingetrokken. Om die reden zijn alle verwijzingen hiernaar verwijderd. Verder is de Algemene Verordening Gegevensbescherming toegevoegd en is in een nieuw toegevoegd artikel 5 bepaald dat de taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur tijdens diens afwezigheid of bij verhindering kunnen worden uitgeoefend door de plaatsvervangend secretaris-directeur.

Naar boven